Keljonkankaan asemakaava-alueella olevan Sohlberginkadun katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Keljonkankaalla Eteläväylän varrella noin 7 kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun toteuttaminen Eteläväylän ja Sohlberginkadun risteykseen. Asemakaavassa Sohlberginkatu on linjattu koulun sijoittelun vuoksi uudelleen. Uusi linjaus sijoittuu nykyisen Metallimiehentien kohdalle. Asemakaava on hyväksytty 23.4.2018.

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen liikennejärjestelyjen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen. Asemakaavassa Eteläväylä on muutettu yleisestä tiestä kaupungin katualueeksi.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa Sohlberginkadun uusi osuus sekä tarvittavat johto- ja laitesiirrot. Toisessa vaiheessa parannetaan Eteläväylän liikennejärjestelyjä myöhemmin hyväksytettävän katusuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Sohlberginkadulla on 12-30 metriä. Lisäksi asemakaavassa on varattu tila kevyen liikenteen väylälle VL-alueelta. Sohlberginkadun ajoradan päällystetty leveys on 6,0 metriä. Kadun poikkileikkaus on reunatuellinen. Viherkaistalla erotetun pyörätien leveys on 3,0 metriä ja jalkakäytävän 2,0 metriä. Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän korotetun osuuden leveys on 3,5 metriä. Kadun keskivaiheille rakennetaan korotettu suojatie ja suojatiesaareke.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan maastoon. Katu valaistaan ja kadun vierialueet nurmetetaan, kevyen liikenteen väylän varteen istutetaan puita.

Kadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2019 on varattu 1,1 M€ euron määräraha Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset. Lisäksi alueen toisen vaiheen rakentamiseen on alustavasti varattu 400 000 € määräraha vuodelle 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 13.–26.11.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: