Itäisen Palokärjen asemakaava-alueen katujen Hulekuja, Huletie, Kiskotie ja Kuormaajankaari katusuunnitelmat

Itäisen Palokärjen asemakaava-alue sijaitsee 64. kaupunginosassa Laukaantien itäpuolella noin 7 kilometrin päässä Jyväskylän keskusta pohjoiseen. Suunnittelualue rajautuu etelässä Yritystiehen, lännessä Laukaantiehen, idässä rautatiehen ja pohjoisessa yksityiseen maanomistukseen. Asemakaava mahdollistaa teollisuus- ja yritystonttien, katuverkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen alueelle. Kaavalla muodostetaan myös virkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava on hyväksytty 10.4.2018. Maanpinnan suurten korkeuserojen takia tontteja joudutaan esirakentamaan asemakaava-alueen pohjoisosassa.

Kuormaajankaarella asemakaavan mukainen katualueen leveys on 25 metriä ja Huletiellä, Hulekujalla sekä Kiskotiellä katualueen leveys on 18 metriä. Huletiellä, Hulekujalla ja Kiskotiellä on lisäksi katualuevaraus kääntöpaikkoja varten. Katujen päällystetty leveys on 7,0 metriä. Kuormaajankaaren viherkaistalla erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,50 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduille asetetaan 40 km/h aluenopeusrajoitus. Kuormaajankaari on etuajo-oikeutettu Huletiehen ja Kiskotiehen nähden. Kääntöpaikoille asetetaan pysäköintikiellot.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2019 on varattu 1,5 M€ määräraha Itäisen Palokärjen ensimmäisen vaiheen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset. Alueen toisen vaiheen katujen rakentamiseen on alustavasti varattu 1,0 M€ määräraha vuosille 2020-2021. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 20.11.–3.12.2018. Nähtävilläolon jälkeen katusuunnitelmaan on lisätty kulkuyhteydet Kiskotieltä Ankeriasjärventielle ja Kuormaajankaarelta tiloille 179-401-12-301 sekä 179-401-12-248.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Päivitetty asemapiirustus (pdf)

Hulekuja pituusleikkaus (pdf)

Huletie pituusleikkaus (pdf)

Kiskotie pituusleikkaus (pdf)

Kuormaajankaari pituusleikkaus (pdf)