Ihantolantien katusuunnitelma

Ihantolantie sijaitsee Jyväskylän keskustan tuntumassa Harjun alueella. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Sepänkadun koulukortteliin, etelässä Harjun puisto- ja virkistysalueeseen, idässä Harjukatuun ja lännessä Pitkäkatuun.

Ihantolantien linjauksen siirto perustuu asemakaavamuutokseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.-27.2.2017.

Ihantolantien linjausta siirretään Pitkäkadun risteyksen alueella etelään päin. Linjauksen siirtämisellä mahdollistetaan stadionin yleisöpihan rakentaminen. Linjausta siirtämällä parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta ja selkeytetään risteysalueen olosuhteita. Ihantolantien varteen rakennetaan jalkakäytävä stadionin pääportille asti. Lisäksi harjua kiertävän ulkoilureitin ylityskohta siirretään suojatien yhteyteen. Ihantolantielle pääportin kohdalle rakennetaan hidastekoroke.

Asemakaavassa muutosluonnoksen katualueen leveys on 13,5 metriä. Ihantolantien ajoradan leveys on 6,0 metriä ja korotetun jalkakäytävän leveys 3,5 metriä. Ajoradan ja jalkakäytävän välissä on 0,5 metrin betonikivikaista. Jalkakäytävä rajautuu stadionin yleisöpihan tukimuuriin. Ihantolantien rakennettava osuus on 175 metriä. Pääportin eteläpuolelle on esitetty pysäköintialue 13 autolle. Ihantolantien länsipuolelle esitetään kaksi runkolukitustelinein varustettua polkupyöräparkkia.

Ihantolantie kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Kadulle asetetaan aluepysäköintikielto, pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan nykyisiin hulevesiviemäreihin. Valaistus uusitaan, kadun vierialueet maisemoidaan ympäristöön sopivaksi.

Ihantolantien suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 153 000 euroa. Hankkeen toteutusajankohta on touko-kesäkuussa 2017.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.–28.3.2017.

Muistutus

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa esitetään pyöräpysäköinnin laajentamista ja katettuja pyörätelineitä, Ihantolantien ja Pitkäkadun risteysjärjestelyjen muuttamista siten, että yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä linjataan Pitkäkadun reunaan tai mikäli linjan siirto ei ole mahdollista, Ihantolantien liittymäkaaria tiukennetaan nopeuksien hillitsemiseksi. Pitkäkadun varressa olevan Harju-opastekyltin epäillään aiheuttavan näkemäesteen. Lisäksi muistutuksessa esitetään Ihantolantien nopeusrajoitukseksi 20 km/h sekä itäpuolen väylän merkitsemistä jalkakäytäväksi.

Vastine

Pyöräpysäköintialueet ovat kaavassa ohjeellisia. Ihantolantien rakentamisen yhteydessä pyöräpysäköintialueiden koko ja pyörätelineiden määrä tarkentuvat, kun alueet sovitetaan maastoon huomioiden olemassa oleva puusto ja muu ympäristö. Runkolukittavien telineiden määrä pyritään maksimoimaan ja osa telineistä on tarkoitus myös kattaa.

Pitkäkadun ja Ihantolantien risteysjärjestelyissä on huomioitu yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän sekä kuntopolun yhdistäminen niin, että Ihantolantiellä on vain yksi yhteinen suojatie. Ylityskohta on merkitty suojatie- ja väistämisvelvollisuus risteyksessä –merkillä sekä kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittavalla lisäkilvellä. Ihantolantien liittymä on mitoitettu linja-autoille, liittymäkaarien tiukentaminen ei ole mahdollista. Ihantolantien linjaus itsessään toimii hidastavana tekijänä.

Pitkäkadun varressa oleva Harju-opastekyltti asennetaan valaisinpylvääseen niin, että siitä ei aiheudu näkemäestettä.

Ihantolantielle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus ja stadionin pääportin kohdalle rakennetaan hidastuskoroke. 20 km/h nopeusrajoitusta ei käytetä yleensä normaalilla katuverkolla.

Ihantolantien suuntaisen jalkakäytävän päihin lisätään liikennemerkit selventämään käyttötarkoitusta ja ohjaamaan pyöräilyn ajoradalle, mikä selkeyttää osaltaan pyöräpysäköintiin kulkua.

 

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)