Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella valtatiellä 18 Vaasa-Jyväskylä (Keuruuntie) sijaitsevassa Kukkumäentien eritasoliittymässä. Valtatien yli johtaa Länsiväylä – niminen katu, jonka yhdistää nykyisin valtatiehen kaksisuuntainen ramppiyhteys. Liittymäalueen kupeessa sijaitsee myös Jyväskylä – Haapamäki rataosuus.

Kukkumäen eritasoliittymän tiesuunnitelma sisältää pääosin maantiehen tehtäviä muutoksia, kuten kahden uuden rampin rakentamisen valtatien koillispuolelle, jonne rakentuu myös uusi sairaala. Samassa yhteydessä muutetaan nykyinen valtatien lounaispuolella oleva kaksisuuntainen ramppi suuntaisliittymäksi, jolloin ramppiin noustaan Keuruun suunnasta ja rampista poistutaan Keljon suuntaan. Suunnitelmaan sisältyvä katusuunnitelman muutos kohdistuu Länsiväylän ja nykyisen rampin liitoskohtaan, joka muutetaan kiertoliittymäksi.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut 2017 tiesuunnitelman Kukkumäen eritasoliittymän muutoksista ja Liikennevirasto on hyväksynyt tiesuunnitelman 3.1.2018 (Hyväksymispäätös LIVI/7437/04.01.01/2017). 

Tiesuunnitelman hyväksymispäätös koskee maantiealueen järjestelyn muutoksia, jonka vuoksi asemakaavan katualueen sisäpuolelle sijoittuvat muutokset hyväksytään erikseen katusuunnitelman muutossuunnitelmana. Asemakaava-alueen katuverkon katuosuuksia ovat osa uudesta kiertoliittymästä sekä ne ajoväylien osuudet Lehmäportintiestä ja Ronsuntaipaleentiestä, jotka liittyvät uuteen kiertoliittymään.

Suunnitelman tavoitteet ja vaikutukset

Maantien parantamishankkeelle on asetettu tavoitteeksi liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen huomioiden maankäytön kehittyminen alueella. Väyläratkaisun lähtökohtana on ollut huomioida ihmisten liikkumistarpeet, elinkeinoelämän kuljetustarpeet sekä kevyen- ja joukkoliikenteen kehittämistarpeet.

Suunnitelman toteutuksella on vaikutusta maankäyttöön ja alueen kehitykseen, sillä tiejärjestelyt sujuvoittavat erityisesti uuden keskussairaalan tulevaa potilas- ja huoltoliikennettä, jota voidaan ohjata kulkevaksi Keuruuntien kautta. Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat uuden kevyen liikenteen väylän ansiosta.

Asukkaiden ja alueella liikennöivien olosuhteet paranevat liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden osalta. Uusien ramppien penkereet vaimentavat osaltaan valtatien liikennemelua. Suunnitelma ei sisällä muita varsinaisia meluntorjuntatoimenpiteitä.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin tulee parannusta siltä osin, kun Keuruun suuntaan johtavalle rampille sekä uuden kiertoliittymän yhteyteen rakennetaan uudet linja-autopysäkit. 

Tiejärjestelyillä ei ole vaikutusta alueen luontoon kasvillisuuden tai eläimistön osalta. Rakentaminen ei kosketa alueen läheisyydessä olevaa liito-oravien lisääntymis- ja levähdysaluetta. Tieympäristösuunnittelun lähtökohtana ja tavoitteena on hoitotasoltaan valtatien luonteeseen ja ympäristöön soveltuva ratkaisu, jolloin luiskat ja tien vierialueet nurmetetaan.

Vuorovaikutus

Tiesuunnitelman laatimisen aikana 2016 järjestettiin yksi esittely-/yleisötilaisuus Keski-Suomen ELY-keskuksen tiloissa. Katupiirustusten esittelemiseksi ei enää järjestetä erikseen yleisötilaisuutta.

Tiesuunnitelmakokonaisuus ollut maantielain §27 mukaisesti virallisesti nähtävillä keväällä 2017 Jyväskylän kaupunginhallituksen toimesta. Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta ei jätetty muistutuksia tai lausuntoja. Suunnitelman katualueen muutosta ei aseteta enää tässä yhteydessä erikseen nähtäville. 

Maantiealueen sekä katualueen muutoksista on laadittu rakennussuunnitelma vuoden 2018 aikana.

Kaavatilanne

Liittymän muutosalueelle on laadittu uusi tie- ja katujärjestelyt huomioon ottava asemakaava, joka on saanut lainvoiman 3.5.2017.

Rakentamis- ja lunastuskustannukset sekä toteutusaikataulu

Koko hankkeen kustannusarvio on 5,2 Me. ELY-keskus saa hankkeelle rahoitusta valtion vuoden 2020 talousarviossa. Kaupungin rahoitettava osuus hankkeesta on 50 % ja sen arvioidaan olevan 2,6 Me (alv 0 %). Kohteen rakentaminen käynnistyy keväällä 2020, rakennuttamisesta vastaa ELY-keskus.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen, puh. 014 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Pituusleikkaus Lehmäportintie (pdf)

Pituusleikkaus K1J (pdf)

Pituusleikkaus K2J-K5J (pdf)

Pituusleikkaus Ronsuntaipaleentie-Länsiväylä (pdf)

 

Kaupunginosa: