Asemakaavaprosessi

Tutustu kaavoituksen vaiheisiin

Animaatiovideo asemakaavoituksesta

Asemakaavoitusprosessin etenemiskaavio ja vaikutusmahdollisuudet

Asemakaavat voivat olla vaikutukseltaan merkittäviä tai vähäisiä. Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat kaupunkirakennelautakunta. Vaikutuksiltaan merkittävien ja vähäisten asemakaavojen kaavoitusprosessi etenee neljän neljässä vaiheessa, joita ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaikissa kaavoitusprosessin vaiheissa.

Prosessi koostuu aloitus-, luonnos-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista.

 

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyy kaavoitustarpeen arvioinnilla. Mikäli asemakaavaa on tarpeen muuttaa, laaditaan kaavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumismahdollisuudet sekä kaavan vaikutukset. OAS:in laatimisen jälkeen ilmoitetaan kaavan vireilletulosta kaavoituskatsauksessa, lehtikuulutuksella tai kirjeitse. Osalliset voivat antaa kaavoittajalle palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jo kaavaprosessin aloitusvaiheessa.

Luonnosvaihe

Luonnosvaiheessa valmistellaan kaavaluonnos, jonka lautakunta käsittelee. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jolloin luonnoksesta voi esittää mielipiteitä kaavoittajalle.

Ehdotusvaihe

Vaihtoehtojen, selvitysten ja tavoitteiden perusteella laaditaan kaavaluonnos, josta viranomaiset antavat tarvittaessa lausuntoja. Luonnosta tarkennetaan lausuntojen perusteella, minkä jälkeen se siirtyy uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.  Tämän jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin osalliset voivat tarvittaessa jättää siitä muistutuksia.

Hyväksymisvaihe

Hyväksymisvaiheessa kaavaa tarkennetaan saatujen palautteiden perusteella ja se hyväksytään joko lautakunnan tai kaupunginvaltuuston toimesta. Hyväksymispäätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoitusprosessin etenemiskaavio ja vaikutusmahdollisuudet