Hyppää pääsisältöön
Kuva
Talvinen kaupunkimaisema

Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuun lopussa kaupunkistrategian vuosille 2017-2021. Strategian mukaan Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä. Visiona on olla kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Arvot ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus.

Strategian neljä kärkeä

 1. osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
 2. raikas ja kasvava elinvoima
 3. resurssien viisas käyttö
 4. liikuntapääkaupunki

Strategiakärkien toteuttamiseksi on kirjattu 23 teemaa, joiden toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Strategiakärjet ja teemat linjaavat lähivuosien tahtotilan.

- Strategia toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä ja sen selkeät valinnat ohjaavat toimintaamme. Strategia kytkeytyy tiiviisti kaupungin talousarvioon, jossa toteutettavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Hyvinvointia, elinvoimaa, liikuntaa ja resurssiviisautta

Mitä asioita strategia lupaa asukkaille? Teemoissa linjataan muun muassa, että lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen lisätään ja kaupunki tukee asukkaiden osallistumista ja lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Asukkaiden yhdenvertaisuutta lisätään ja otetaan huomioon kulttuurinen moninaisuus. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan koko Jyväskylässä. Myös yhteisöllisyyttä vahvistetaan, harrastustoimintaa tuetaan ja yksinäisyyttä vähennetään. Tavoitteena on myös edistää kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä.

Elinvoiman vahvistamiseksi Jyväskylää vahvistetaan vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena. Yritysten kasvua edistetään mm. kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla.
Uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä tuetaan ja Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina vahvistetaan. Tavoitteena on myös parantaa kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa sekä tehdä kaupungista houkutteleva työpaikkana ja työnantajana.

Liikuntapääkaupunki on uusi strateginen kärki. Jyväskylästä on tarkoitus tehdä Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymä. Elinikäiseen liikkumiseen luodaan mahdollisuuksia kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia. Tärkeää on edistää lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Opiskelua ja urheilua yhdistetään kaikilla koulutusasteilla. Edellytyksiä luodaan myös liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle.

Resurssien viisas käyttö toteutuu muun muassa eheän yhdyskuntarakenteen avulla ja kannustamalla kestävään liikkumiseen. Kaupungin tavoitteena on tehdä kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistää resurssiviisasta liiketoimintaa. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään tehokkaasti. Kaupunkitilat avataan paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Jyväskylä pyrkii myös hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistää kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa. Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta.

Jyväskylän kaupunkistrategia

Rohkeasti aikaansa edellä - Jyväskylä

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Teemme Jyväskylästä parhaan paikan asua, oppia ja tehdä työtä.

Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kaupungin arkijohtamisen kulmakivenä.

Arvot

 • Vastuullisuus
 • Luottamus
 • Luovuus
 • Avoimuus

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

 1. Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.
 2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
 3. Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden.
 4. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.
 5. Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.
 6. Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä.

Raikas ja kasvava elinvoima

 1. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuksen keskuksena.
 2. Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua.
 3. Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä.
 4. Vahvistamme Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailukaupunkina.
 5. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa.
 6. Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana.

Resurssien viisas käyttö

 1. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen.
 2. Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta liiketoimintaa.
 3. Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia.
 4. Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön.
 5. Pyrimme hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistämme kiertotaloutta ja uusiutuvaa energiaa.
 6. Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta.

Liikuntapääkaupunki

 1. Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymän.
 2. Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia.
 3. Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla.
 4. Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla koulutusasteilla.
 5. Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle.

Olemme jokainen toteuttamassa strategiaa

Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Kaupungin keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.

Uusi kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 30.10.2017.

Ihmisi ulkoilemassa Jyväsjärven jäälllä

Yleisäluistelua Viitaniemessä