1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet:

1.1 Kiusaamiselle 0-toleranssi, joka koskee sekä lapsia että aikuisia
- Kaikissa kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä käytössä olevien kiusaamisenehkäisyohjelmien toteutumista seurataan koulu- ja päiväkotikohtaisesti ja käydään läpi perusopetuksen lukuvuosiarviossa, varhaiskasvatuksen toimintavuoden arvioinnissa sekä sivistyksen johtoryhmäkäsittelyssä.
- Esiin tuleviin epäkohtiin puututaan

1.2 Lasten ja hänen huoltajiensa osallisuus arjessa toteutuu
- Vanhemmilla on edustus yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä yms. vastaavissa ryhmissä
- Henkilöstölle tarjotaan osallisuuskoulutusta
- Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan
- Varhaiskasvatuksen asiakasraatitoimintaa kehitetään
- Lapsen huoltajien kanssa laaditun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista seurataan
- Varhaiskasvatuksen ”Hyvä alku” – toimintatapojen toteutumista seurataan

1.3 Oikea-aikaisen tuen avulla ehkäistään ongelmien kasaantumista
- Yhdenvertaistetaan tuen saamisen mahdollisuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa mm. kohdentamalla ja mitoittamalla oikein resursseja, kartoittamalla tuen nykytilanne ja tekemällä suunnitelma tuleville vuosille
- Yhdenvertaistetaan mahdollisuus koulujen iltapäivätoimintaan mm. toteuttamalla maksualennuksia ja maksuvapautuksia vähävaraisille perheille
- Valitaan käyttöön otettavat toimintamallit sosiaali- ja terveysministeriön Kasvun tuki -työkalupakista
- Uudistetaan eroauttamisen toimintamalli järjestämällä koulutusta ja tekemällä yhteistyötä 3. sektorin kanssa
- Tuetaan lapsiperheitä tarjoamalla unikoulutoimintaa, parisuhdeneuvontaa sekä tuki- ja lomaperhetoimintaa
- Kehitetään lastensuojeluperheiden kuntoutusta mm. liikunnan, kulttuurin ja muun harrastustoiminnan avulla

1.4 Yhteistyö asiakkaiden ja toimijoiden kesken tiivistyy
- Perhekeskusverkoston toiminnan sisällöt selkeytetään, toiminta vakiintuu seitsemällä jo toiminnassa mukana olevalla alueella ja laajenee muille alueille vaiheittain
- Kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimintaa hyödynnetään toiminnassa ja kehittämisessä avo-, sijais- ja jälkihuollossa esim. VoiKukkia -vertaisryhmätoiminta

1.5 Kaikille tarjotaan mahdollisuus kulttuuriin ja harrastustoimintaan
- Toteutetaan koulujen kulttuuriopetussuunnitelmaa
- Vahvistetaan maksutonta Liikuntalaturi-toimintaa ja käynnistetään LiikuntaVeturi-toiminta
- Perustetaan ja kehitetään lähiliikuntapaikkoja lähiliikuntapaikka-ohjelman mukaisesti
- Selvitetään ”harrastuskoordinaattori”-toimintaa
- Vesi kuuluu meille kaikille -hankkeen avulla tarjotaan maksutonta uintiharrastustoimintaa perheille
- Kipinä-kortilla tarjotaan maksuttomia ja edullisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja

1.6 Edistetään terveyttä ja terveitä elämäntapoja
- Ehkäistään lasten ylipainoa liikuntaneuvonta- ja liikuntalähetekäytäntöjä kehittämällä
- Edistetään karkittomuutta päiväkodeissa ja kouluissa
- Toteutetaan liikkuva koulu ja liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmia kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa
- Toteutetaan lastenneuvolan terveystarkastukset ympärivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-aikojen palveluiden supistuksia
- Kouluterveyskyselyjen ja laajojen terveystarkastusten luokkayhteenvetojen hyödyntäminen

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi ja mittarit –listaus (pdf)