Toimenpiteet 4

4.1. Mahdollistetaan toiminnallista arkea ja kodin ulkopuolella liikkumista

4.1.1 Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa kuten liikunta- ja kulttuuriluotsitoiminta, vapaaehtoinen asiointiapu, korttelikävelytoiminta jne. vahvistetaan ja kehitetään mm. järjestämällä alueellisia liikuntaluotsikoulutuksia ja lisäämällä luotsikoordinaattorin työaikaa

Liikuntaluotsitoiminnan vahvistaminen

Liikuntapalvelut on kehittänyt ja käynnistänyt liikuntaluotsitoiminnan vuonna 2014 yhteistyössä vapaaehtoispalvelujen kanssa. Vapaaehtoiset liikuntaluotsit toimivat liikuntakavereina niille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja kannustusta liikkumiseensa. Liikuntaluotsien kysyntä on tällä hetkellä niin suuri, että kaikkiin pyyntöihin ei pystytä vastaamaan. Suurin tarve liikuntakavereihin on iäkkäillä henkilöillä. Liikuntapalvelut on päättynyt kehittää liikuntaluotsitoimintaa edelleen etsien uusia toimintamalleja sekä yhteistyötahoja. Toiminnan koordinoinnista vastaa vapaaehtoistoimintaan perehtynyt liikunnanohjaaja. Tavoitteena on, että yhä useampi liikuntakaveria tarvitseva henkilö pääsisi jatkossa liikkumaan liikuntaluotsin kanssa.

Kuka
Liikuntapalvelut / Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut yhteistyössä vapaaehtoispalvelujen kanssa

Missä
Jyväskylän eri kaupunginosat

Mitä
- Secapp- viestinvälitysjärjestelmä- ja MDO-tehtävien vastaanotto-ohjelmien käyttöönotto
- Alueellisten korttelikävelyryhmien kehittäminen ja aloitus
- Yhteistyömallien rakentaminen oppilaitosten ja eri yhdistysten kanssa
- Säännölliset liikuntaluotsikoulutukset eri kaupunginosissa
- Liikuntaluotsina toimivien säännöllisten eri aihealueita käsittelevien koulutusten kehittäminen ja tarjoaminen
- Liikuntaluotsitoiminnasta vastaavan liikunnanohjaajan tehtävänkuvan painottaminen luotsitoiminnan koordinointiin

Milloin
Secapp- ja MDO-ohjelmat
- Perehtyminen järjestelmiin ja osittainen käyttöönotto, syksy 2017
- Käyttöönotto, kevät 2018
Alueelliset korttelikävelyryhmät
- Toimintamallin kehittäminen, syksy 2017
- Ryhmien käynnistäminen alkaa, kevät 2018
Yhteistyömallien rakentaminen oppilaitosten ja yhdistysten kanssa
- Toimintamallien kehittäminen, syksy 2017
- Toiminnan aloitus, kevät 2018
Liikuntaluotsitoiminnasta vastaavan liikunnanohjaajan työkuvamuutos
- Syksy 2017
Koulutukset
- Säännöllisesti syksystä 2017 eteenpäin
Yhteistyötahot
mm. eri oppilaitokset ja yhdistykset, kaupungin eri palvelualueet

4.1.2 Alueellista päiväkeskustoimintaa kehitetään alueelliseksi hyvinvointi- ja kulttuurikeskustoiminnaksi. Toimintaa on mahdollista järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin ja toimintaa toteutetaan yhteistyössä 3. sektorin ja muiden alueen toimijoiden kanssa

Päiväkeskusverkostoa kehitetään 2017 – 2018. Jyväskylässä on 12 kaupungin alueellista päiväkeskusta ja Virtapiirejä 11. Jyväskylässä toimii myös aistivammaisille suunnattu yksityinen päiväkeskus, Metsola Keljonkadulla. http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/paivajatyotoiminta/ikaantyneidenpaivakeskukset

Päiväkeskuksissa osallistutaan toimintaan ja tavataan muita ikäihmisiä.
Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia ja itsenäistä kotona selviytymistä. Toiminnalla tuetaan myös omaishoitajien jaksamista. Erilaiset toimintatuokiot aktivoivat ja ylläpitävät toimintakykyä, liikuntakykyä sekä kuntouttavat ja ehkäisevät syrjäytymistä.

KUKA: Jyväskylän kaupunki päiväkeskukset, kulttuuri palvelut, liikuntapalvelut, eläkejärjestöt ja eri yhdistykset

MITÄ
- Päiväkeskusverkosto kaupungin valtuusto 2017 -> kehittäminen verkoston mukaan
- Keskustan päiväkeskus ( jos menee verkostossa läpi???)
- Klubi toiminta kankaalla kehittäminen 2017, 2018 tammikuu kutsutaan järjestöt mukaan suunnitteluun, 2018 toukokuu valmis
- yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa 2018 helmikuussa loppuvan Taidetuulahdun hankeen hyödyntäminen http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/hankkeet
- vapaaehtoistyön kehittäminen jatkuu päiväkeskuksissa, vahvistetaan henkilöstön osaamista / henkilöstö vaihtunut

- Yhteistyö liikuntapalveluiden kanssa – kortteli kävelyt 2018 kevät, kuntouttava päivätoiminta,
- virtapiirien kehittäminen yhteystyössä ikääntyneiden kanssa ja muiden yhteistyötaojen
- henkilöstön koulutus kuntouttava päivätoiminta

4.1.3 Kehitetään liikuntaneuvonta ja liikuntaryhmälähete käytäntöjä

Liikuntaneuvonta- ja liikuntaryhmälähetekäytäntöjen kehittäminen
Olennainen osa liikunnanpalveluketjua on liikuntapalvelujen järjestämä maksuton liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Liikuntaneuvontaan asiakas tulee hoitohenkilökunnan kirjoittamalla lähetteellä tai varaamalla ajan itse. Jyväskylässä liikuntaneuvontaa on kehitetty vuodesta 2010 asti tiiviissä yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa. Palvelu tarvitsee edelleen jatkokehittämistä yhteistyöverkoston kanssa. Tavoitteena on, että liikuntaneuvonnanpalveluketju toimisi jatkossa entistä paremmin osana eri kohderyhmien terveydenedistämistä.

Kuka
Liikuntapalvelut / Terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa

Missä
Eri kaupungin osissa

Mitä
- Aloitetaan liikuntaneuvontapalvelun tarjoaminen useammassa eri kaupungin osassa.
- Kehitetään lasten – ja nuorten liikuntaneuvonta- ja lähettämiskäytännemalleja.
- Kehitetään aikuisten ja iäkkäiden liikuntaneuvonnanpalveluketjukäytänteitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tavoittaa entistä enemmän kohderyhmään kuuluvia kuntalaisia.
- Kehitetään liikuntaneuvontapalvelun tiedostusta. Tavoitteena on, että tietoisuus palvelusta kasvaa sekä ammattilaisten että kuntalaisten keskuudessa.
- Kehitetään asiakastietojen sujuvaa tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä.
- Lisätään liikuntaneuvontaa tekevien liikunnanohjaajien määrää työnkuvamuutoksilla.

Milloin
Edellä mainittujen tavoitteiden kehittäminen aloitetaan syksyllä 2017

Yhteistyötahot
mm. terveyspalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, vanhuspalvelut


4.2 Ikääntyneiden osallisuus arjessa toteutuu

4.2.1 Kehitetään palveluohjauksen monimuotoisuutta mm. sähköiset palvelut, neuvontapisteet jne.

Kukoistava kotihoito hanke sunnan näyttäjänä maakunnallisesti
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/kukoistava-kotihoito

4.2.2 Vanhuspalvelujen, kaupungin muiden toimialojen, seurakunnan, 3. sektorin ja vapaaehtoisten yhteistyötä kehitetään mm. järjestämällä yhteisiä kehittämisfoorumeita

4.2.3 Vahvistetaan ikäihmisten digi osaamista vertaistoiminnan ja erilaisten koulutusten ja kampanjoiden avulla

Kannustetaan päiväkeskuksissa ikääntyneitä erilaisilla tapahtumilla ja vertaistuella


4.3 Ikääntyneiden kotona asumista tuetaan

4.3.1 Kehitetään omais- ja perhehoitoa

4.3.2 Vanhusten toimintakykyä yllä pidetään ja vahvistetaan omassa kodissa

Kukoistava kotihoito –hanke
http://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/kukoistava-kotihoito

4.3.3 Kehitetään ja lisätään yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia

Toimintasuunnitelma täydentyy 2018