Toimenpiteet 3

3.1 Turvataan asumista sosiaali- ja terveyspalveluissa

- Asuminen otetaan puheeksi aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palvelujen palveluyksikössä asiakkaan kanssa palveluprosesseissa kuvattujen asumisen huolipisteiden mukaisesti

Lue lisää asuminen puheeksi työtavasta


3.3 Vähennetään päihdeongelmia kotona tehtävän katkaisuhoidon ja päihdetyön avulla

Kotikonsti

  • Kotikonsti on asiakkaan kotona tapahtuvaa tuettua päihdekierteen katkaisuhoitoa
  • Tavoitteena on tukea ja motivoida asiakkaita päihteiden käytön muutoksessa, toimintakyvyn, arkielämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääntymisessä
  • Mikäli asiakkaan vointi ei vaadi jatkuvaa lääketieteellistä hoitoa tai seurantaa, koti on hoidon toteuttamiselle paras mahdollinen paikka

ENSIMMÄINEN KÄYNTI

  • Asiakkaalle kerrotaan palvelusisällöstä ja kartoitetaan kokonaistilanne ja arvioidaan soveltuuko palvelu asiakkaalle
  • Selvitetään päihteiden käytön historia ja nykytila, asiakkaan terveydentila, vieroitusoireet, sekä sosiaalinen tilanne

TOINEN KÄYNTI (MOTIVOINTI KÄYNTI)

  • AUDIT-kysely täytetään, joka ohjaa keskustelua asiakkaan kanssa
  • Yli 65-vuotiaiden kanssa käytetään yli 65-vuotiaiden alkoholimittaria
  • Lisäksi käytetään alkoholin suurkulutuksen riskit kortteja, joiden avulla asiakasta autetaan ymmärtämään oma terveydentilansa ja päihteiden haitat
  • Aloitetaan juoma/päihteiden käytön päiväkirjan pitäminen

KOKONAISTILANNE

  • Ensimmäinen viikko sisältää asiakkaan motivointia päihteettömyyteen, luottamuksen rakentamista ja kokonaistilanteen kartoittamista, jonka perusteella laaditaan asiakasta osallistava hoito- ja kuntoutussuunnitelma

3.4 Ennaltaehkäistään taloudellisia ongelmia ja velkaantumista tiedottamalla talous- ja velkaneuvonnasta

Lue lisää talous ja velkaneuvonnasta

Toimintasuunnitelma täydentyy 2018


3.5 Vahvistetaan suun terveyden hoitoa

3.5.1 Suun terveydenhuollon palveluaikoja laajennetaan

Toimintasuunnitelma tarkentuu 2018

3.5.2 Jalkaudutaan asunnottomien ja työttömien tapahtumiin ja jaetaan ajankohtaistiedote hammashuollosta sekä hammasharjoja ja –tahnoja osallistujille

Toiminta käynnistyy 2018

3.5.3 Kehitetään suunterveydenhuollon sähköisiä palveluja mm. chat, sähköinen hoidontarpeenarviointi ja netti ajanvaraus

Toimintasuunnitelma tarkentuu 2018


3.6 Kuntoutus- ja erikoisvastaanotoilla lisätään ryhmävastaanottoja ja vertaistoimintaa ja tiivistetään yhteistyötä 3. sektorin kanssa

3.6.1 Tehdään toiminta näkyväksi mm. Jyten nettisivuilla

Asia Kuntoutusryhmat

Kuka
- Kuntoutus- ja erikoisvastaanotot –yksikkö, vastuuhenkilöt Kari Mastokangas ja Kata Isotalo yhdessä viestinnän kanssa
- Puheterapian osalta vastuuhenkilö Mari Sippola

Missä

Mitä
- Suunnitellaan suoraan väestölle kohdennettuja tietoiskuja kuntoutuksen eri ryhmistä, tiedot työstetään helpommin asiakkaiden löydettäviksi jne.
- Puheterapiassa aloitetaan uutena toimintana R-harjoitteluryhmät, joissa mukana on sekä lapsi että vanhempi. Nämä starttaavat viimeistään vuodenvaihteessa. Lisäksi aiemminkin käytössä olleita ryhmiä Laulava Kynä, esikouluikäisten toiminnallinen ryhmä, avh-kuntoutujien Puhe sujuvaksi- ja ToiKo-monimuototerapia-ryhmät, ostopalveluna monikielisten lasten Kielellisiä keinoja maahanmuuttajalapsille ja pienten puhumattomien vanhempien ohjaukseen painottuva ryhmä jatketaan uusin osallistujien aina tarpeen mukaan/kun sopivia asiakkaita kertyy. Näistä kootaan tietoa nettisivuilla osana sivujen kokonaisuudistusta loppuvuoden aikana.

Milloin
- v. 2017-2018

Yhteistyötahot

3.6.2 Jyten erikoisvastaanotot lähtee yhteistyökumppaniksi Diabetesliiton vuonna 2018 järjestämälle sopeutumisvalmennuskurssille

Asia
Jyten erikoisvastaanotot lähtee yhteistyökumppaniksi Diabetesliiton v. 2018 järjestämälle sopeutumisvalmennuskurssille, joka on tarkoitettu eläkkeellä olevien tyypin 1 tai 2 diabetespotilaille läheisineen.

Kuka
- Kuntoutus- ja erikoisvastaanotot –yksikkö, yhteyshenkilö diabeteshoitaja Leena Welling

Missä
- Diabetesliitto toimii järjestäjänä

Mitä
- Jyten diabeteshoitajien osuutena on tiedottaa kurssista alueemme potilaille ja kannustaa heitä osallistumaan.

Milloin
- Kurssit ovat vuonna 2018.

Yhteistyötahot
- Suomen Diabetesliitto ry.

3.6.3 Toteutetaan Arkeen Voimaa -itsehoitoryhmiä


3.8 Työllisyyspalvelut jalkautuvat asuinalueille

- Palvelupisteet Huhtasuolla ja Kuokkalassa


3.9 Vammaisten henkilöiden siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön edistetään, mittarina syntyneet työsuhteet

- Vammaispalveluiden kehitysvammaisia asiakkaita on avotyötoiminnassa Jyväskylän kaupungin eri toimialoilla. Avotyössä oleville henkilöille vammaispalvelut maksaa työosuusrahaa eikä avotyö muodosta työsuhdetta. Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille siirtyminen työsuhteeseen, jossa heille maksetaan tehdystä työstä palkkaa.

- Kehitysvammaiset henkilöt saavat työn kautta sisältöä ja merkitystä elämäänsä. Työllistymisen avulla he pääsevät tasavertaisiksi työyhteisön jäseniksi, mikä lisää heidän hyvinvointiaan sekä osallisuuttaan ja tasa-arvoisuuttaan yhteiskunnassa.

- Palkkatyöhön Jyväskylän kaupungille siirtyvät henkilöt pääsevät osoittamaan työtaitonsa ja tarpeellisuutensa työyhteisössä työskentelemällä avotyötoiminnassa tulevissa työyksiköissään. Vammaispalvelut tukee työsuhteen syntymistä varaamalla erillisen määrärahan muutaman henkilön palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vuosittain. Tulevien työpaikkojen esimiehet hakevat täyttöluvan ja tekevät työsopimuksen, mutta palkkarahat maksetaan vammaispalveluista. Vammaispalveluiden työvalmennuspalvelu Kätevä (Jyväskylän kaupunki: Työvalmennus Kätevä) auttaa ja tukee sekä työllistyvää että työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa.