Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkäri, hoitaja ja toimintaterapeutti. Kuva Olli-Pekka Latvala

Terveydenhuollon asiakkaan oikeudet

Terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja asianmukaiseen hoitoon potilaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain nojalla.

Potilaalla on oikeus:

 • Hyvään hoitoon. Hoito ei saa loukata ihmisarvoa, vakaumusta eikä yksityisyyttä.
 • Asialliseen tutkimukseen ja oikeaan hoitopaikkaan.
 • Hyvään kohteluun. Potilaan äidinkieli, henkilökohtaiset tarpeet ja kulttuuri on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan.
 • Tarpeelliseen tiedonsaantiin ymmärrettävässä muodossa koko hoidon ajan. Tarvittaessa järjestettävä tulkkaus.
 • Saada tietää hoitoon jonottamisen syy ja kesto.
 • Tutustua potilasasiakirjoihin ja oikaista väärät tiedot.
 • Sopia hoitotavasta mahdollisuuksien mukaan.
 • Tulla kuulluksi alaikäisenäkin.
 • Potilasasiamies avustaa terveydenhuollon asiakasta tarvittaessa.

Potilasasiamiehen sivu

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on:

 • Oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.
 • Velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.
 • Oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista.
 • Oikeus saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa.
 • Oikeus saada päätös, sopimus ja/tai suunnitelma sosiaalihuollon järjestämisestä.
 • Oikeus saada ja tarkastaa häntä itseään koskevia tietoja.
 • Oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta.
 • Sosiaaliasiamies avustaa sosiaalihuollon asiakasta tarvittaessa.
 • Oikeus tehdä oikaisuvaatimus saamaansa sosiaalihuollon päätökseen.

Sosiaaliasiamiehen sivu

Asiasanat: