Kuntalaisaloitteet 2020

24.8.2020 Kannatatko yli 8-kerroksista täydennysrakentamista Jyväskylän ydinkeskustaan?

Jyväskylän kunnan tulee pikaisesti järjestää neuvoa-antava kansanäänestys Jyväskylän keskustan, ja erityisesti ydinkeskustan, ns. korkeasta rakentamisesta.

Äänestyskysymys voisi olla: Kannatatko yli 8-kerroksista täydennysrakentamista Jyväskylän ydinkeskustaan?

Katso alla tuoreen asukaskyselyn tulos (Viite: Kaupunkirakennelautakunta, Jyväskylän ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset D/2705/10.02.02/2019):

- - "Kyselyyn saatiin yhteensä 232 vastausta. Palautteessa esiin nousi sekä korkeaa rakentamista puolustavia että vastustavia näkökulmia. Vastaajista yli 75 prosenttia piti keskustan täydennysrakentamista tärkeänä ja olivat sitä mieltä, että keskustaan sopisi nykyistä korkeampaa rakentamista. Vastaajat myös näkivät, että korkea rakentaminen on tai on
ainakin osittain vastaus keskustan asukasmäärän kasvattamiseen. Kaikki visiosuunnitelmat saivat enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta ja eniten positiivista palautetta sai suunnitelma, jossa oli esitetty tehokkainta täydennysrakentamista. Avoimissa vastauksissa kannettiin huolta arkkitehtuurin laadusta ja jyväskyläläisen identiteetin
säilymisestä. Yleisesti korkea rakentaminen nähtiin toivottavana, mutta kuitenkin rajaten se ydinkeskustan ulkopuolelle. Palautteessa nousi selkeästi esiin yleinen toive rakentamisen rohkeudesta ja kunnianhimoisuudesta." - -

Edellä esitellyn tuoreen Jyväskylän kaupungin toteuttaman asukaskyselyn viesti oli hyvin selvä: "Yleisesti korkea rakentaminen nähtiin toivottavana, mutta kuitenkin rajaten se ydinkeskustan ulkopuolelle."

Ns. korkea rakentaminen vaatii pikaisesti kaupunginvaltuuston päätöksen, jossa määritellään, mille keskustan alueelle sallitaan korkeaa täydennysrakentamista ja millä maximi kerrosluvuilla.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä tulee ottaa kantaa siihen, sallitaanko korkeaa yli 8-kerroksista merkittävää täydennysrakentamista lainkaan ydinkeskustan alueella? On määriteltävä myös, mikä on ydinkeskustaa laajenevassa kaupungissa.

Ole hyvä ja käy allekirjoittamassa aloite. Aloitteen allekirjoittajana voit vaikuttaa Jyväskylän keskustan kaupunkikuvaan, yhteiseen kaupunkilaisten kulttuuri-identiteettiin sekä rakennus- ja kulttuuriperinnön siirtymiseen tuleville sukupolville!


Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.
19.8.2020 Käyräkadun turvallisuus lapsille 

Käyräkadulla ajetaan autoilla välillä hyvinkin varomattomasti, eikä puistoalue/leikkikenttää ole suojattu aidalla. Lapset saattavat juosta autojen välistä tielle autoilijoiden huomaamatta. Ehdotan aidan pystyttämistä tie reunaan. Jos tämä ei syystä tai toisesta ole mahdollista "varo lapsia" kylttiä Käyräkadulle. 

 

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.9.8.2020 Vesiliikenteen nopeusrajoituksen laajentaminen Äijälänsalmessa Jyväsjärvelle

Päijänteeltä Jyväsjärvelle tultaessa nopeusrajoitus loppuu heti salmen suulla. Rajoitusalue tulisi laajentaa vähintään Pitkäruohon kärkeen asti, mieluummin messualueen laivalaiturille asti. Alue on matalaa ja ruohikkoista aluetta, joka rajautuu suojeltuun Pitkäruohoon. Keväisin siellä pesii runsaasti eri vesilintuja, mutta veneilykauden alkaessa pesinnät ja poikueet häiriintyvät
kovavauhtisen veneliikenteen vuoksi. Lisäksi alueelle (Ruulahdelle) tullaan vesiskoottereilla ajamaan ympyrää.

Viiden vuoden ajan olen seurannut alueella pesivää joutsenparia. Yhtenäkään vuonna poikue ei ole selvinnyt lentokykyiseksi. Poikueen hajottavia kohtaamisia vesijettien ja veneiden kanssa tapahtuu viikoittain.


Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


 

22.7.2020 Varoitusmerkki Ailakinkadun kulmassa olevaan risteykseen

Kankaan uuden asuinalueen valmistuminen on jo nyt johtanut jalankulku- ja pyöräliikenteen 
voimakkaaseen vilkastumiseen Ailakinkaun loppupäässä ihmisten suunnatessa Kankaalta Kinakujan 
sillan kautta keskikaupungille.

Kankaalta tuleva kevyen liikenteen väylä nousee Ailakinkadulle peitteisen maaston takaa, mikä tekee 
risteyksestä vaarallisen varsinkin polkupyöräilijöiden usein kovan vauhdin takia. Kokenut autoilija 
osaa varoa risteystä, mutta aluetta tuntematon ei välttämättä osaa odottaa kevyen liikenteen 
ylityspaikkaa mutkasta, mikä lisää onnettomuuden vaaraa.

Mielestäni kaupungin olisi syytä miettiä keinoja lisätä uuden risteyksen turvallisuutta joko 
Ailakinkadun suunnasta tulevaa liikennettä varoittaen tai vastaavasti Kankaan suunnasta tulevan 
kevyen liikenteen väylän osalta. Yllättäviä tilanteita on risteyksessä syntynyt ja
liienteen kasvaessa myös yhteentörmäyksen vaara lisääntyy.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


8.6.2020 Karmitsan mäkeen porrastreenirappuset

Halssilassa, Hiihtomaan läheisyydessä sijaitsee perinteikäs Karmitsan mäki. Tuolla paikalla sijaitsi aikoinaan hyppyrimäki (jossa mm. Nykänenkin harjoitteli) Jyrkässä mäessä on vielä jotain jäljellä puisista rappusista. Porrastreenit ovat nyt todella suosittuja, voisiko tuolle paikalle saada uudet raput harjoitteluun? Paikka on loistava, sillä urheilijoiden suosimat kuntopolut ja Hiihtomaa ovat vieressä ja kulkuyhteydet paikalle hyvät.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6.2020 Ryytipolun parkkipaikan laajennus

Sulkurannan siirtolapuutarhan lähistölle Ryytipolun varteen on kaavoitettu kaksiosainen parkkipaikka, joista vain toinen osa on rakennettu valmiiksi.

Viiden pysäköintipaikan vaiktutusalueella olevan kerrostalon valmistuttua, Rantaraitin liikenteen vilkastuttua sekä siirtolapuutarhan mökkiläisten ja heidän vieraidensa lisääntyvien tarpeiden vuoksi esitän, että Ryytipolun parkkipaikan Rantaraitin puoleinen osa rakennetaan
valmiiksi pysäköintikäyttöä varten mahdollisimman pian.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.
 


1.6.2020 Puistokadun lehmukset

Ohimennen huomasin Keskisuomalaisessa otsikon Puistokadun lehmusten hävittämisestä. Olisikohan nyt viisasta kuitenkin harkita asiaa vakavasti ja siirtyä tuollaisesta 60 -lukulaisesta mentaliteetista tähän päivään ja tälle vuosisadalle ylipäätään? Tällainen ei Euroopan
kulttuurikaupungeissa menisi mitenkään läpi! Pyöräilijät käyttäytyvät täysin holtittomasti keskusta-alueella, olipa kyseessä pyöräilykaista tai ei. Monet keski- ikäiset miehet kuvittelevat olevansa ammattipyöräiljöitä ostaessaan kaupasta kalliit asusteet ja kaahailevat miten sattuu, myös ulkopaikkakuntalaiset nuoret helposti
syyllistyvät samaan, voihan toisella paikkakunnalla tehdä asioita, joita ei kotosalla kehtaisi! Puistokadun kulttuurimiljööhön kuuluvat puut ja ne antavat keväästä syksyyn luonnollisen varjon, mikä helpottaa ajamista ja pyöräilyä. En näe mitään perustelua niiden kaatamiselle.

Vihreä osa kaupunkia tulee säilyttää ja lähestyä pyöräilyn ongelmakohtia muista suunnista, kokonaisuutena. Aasialaisen sanonnan mukaan ’puun kaatamiseen menee vain hetki, mutta sen kasvattamiseen ja vaalimiseen elinikä’.


Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


 

28.4.2020 Pyöräilybaanan kulkeminen Tourujoen yli Kinakujan siltaa pitkin

Jyväskylä selvittää parhaillaan vaihtoehtoja Seppälän ja keskustan yhdistävälle pyöräilyn pääreitille, niin kutsutulle Kankaan baanalle. Tourujoen ylittämiseksi on kaavailtu uuden sillan rakentamista Jyväskylän vanhan hautausmaan eteläpään kohdalle. Mielestämme sillan
rakentaminen vaarantaa Tourujokilaakson luonnonsuojelualueen ainutlaatuisen lehdon sekä lehtokorven kasvillisuuden ja linnuston. Mikään silta, vaikka se olisi arkkitehtonisesti kuinka kaunis tahansa, ei korvaa luontoarvoja. Kankaanrannan sillan hinnaksi on arvioitu 3,4 miljoonaa euroa.
Olemme sitä mieltä, että kaavailtu silta olisi kallis, teknisesti haastava ja pilaisi maisemallisesti luonnon kauneuden. Tourujoen yli menee jo nyt kymmenkunta siltaa. Kysymme, tarvitaanko Kankaanrannan silta, kun Kinakujan silta sijaitsee vain 200 metrin päässä?

Tuemme edelleen kevyenliikenteen monipuolista kehittämistä kotikaupungissamme Jyväskylässä. Esitämme kuitenkin, että pyöräilybaanan tulisi kulkea Tourujoen yli jo olemassa olevaa Kinakujan siltaa pitkin. Hyvillä opasteilla siihen mahtuvat kaikki kevyen liikenteen käyttäjät ja tarvittaessa
siltaa voisi leventää suhteellisen pienin kustannuksin. Säästetyt rahat voisi osoittaa nykyisten varsin huonossa kunnossa olevien kevyenliikenteen väylien kunnostamiseen.

Aloitteeseen annettu vastaus: 
(Kaupunkirakennelautakunta 16.6.2020/137, suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen)

Jyväskylän kaupunki on teettänyt 19.2.-15.3.2020 välisenä aikana pyöräilyn pääreittien (baanat) vaihtoehdoista asukaskyselyn tarkoituksena antaa kaupunkilaisille mahdollisuus osallistua laajasti pyöräilyreittien linjausten ja vaihtoehtojen arviointiin käyttäjänäkökulmasta matkoilla, jotka suuntautuvat Seppälästä Tourujoen yli kulkevaa reittiä keskustaan. Näin kuntalaisille on turvattu mahdollisuus osallistua kevyenliikenteen ja pyöräilyn pääreittien suunnitteluun ja kehittämiseen. Käyttäjälähtöisyyden huomioiminen parantaa kevyen liikenteen palvelujen laatua ja lisää niiden taloudellisuutta, koska se vähentää tarpeettomia palveluja. Palvelut vastaavat myös enemmän kuntalaisen tarpeita. Käyttäjälähtöisyys myös tuottaa taloudellista hyötyä. Käyttäjälähtöisyys lisää käyttäjien luottamusta poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan sekä palveluihin.

Kyselyn tuloksia esitellään syksyllä kaupunkirakennelautakunnalle ja samalla vastataan tähän kuntalaisaloitteeseen.
14.4.2020 Näkötorni Savonmäelle Vaajakoskella

Vaajakosken Savonmäki sijaitsee upealla sijainnilla Jyväskylän kaupungin ja Leppäveden välissä. Alueen korkein kohta nousee korkealle ja mäen päältä on huikeat näköalat joka
suuntaan avaten koko Jyvässeudun ja Pohjois-Päijänteen ja Vaajavirran komeasti ihmisten nähtäväksi. Alueelle johtaa myös lukuisia kesä- ja talviliikuntareittejä ja se on Vaajakosken
alueen asutuskeskittymien lähialue.

Aloite on, että Savonmäen korkeimmalle kohdalle rakennettaisiin katettu näkötorni, jonka katselukorkeus olisi puuston latvojen yläpuolella. Eli maasta noin 30 m. Siitä tulisi mielenkiintoinen retkikohde ja mm. lintujen muuton tai vaikka sään ja revontulten
erinomainen tarkastelupaikka. Alueelle voisi tornin juureen laittaa vaikka muutamia retkeilypöytiä. Alueelle voisi helposti tehdä parkkipaikan Savonmäen vesitornin viereen, josta loppumatka olisi käveltävä.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.
30.3.2020 Äijäläntien hidastetöyssyn korottaminen

Jyväskylän Äijäläntien liikenne on uuden rakentamisen myötä kasvanut voimakkaasti. Myös Äijäläntiellä sijaitseva bussipysäkki on siirtynyt n. 100 m eteenpäin Ruohorannantien kohdalle. Tämä on aiheuttanut sen, että osa ihmisistä kulkee tien reunaa bussipysäkille. Siirtyminen kevyen liikenteen väylältä bussipysäkille ja etenkin pysäkiltä tien yli, on vaarallista. Pysäkin kohdalla on kyllä suojatie, mutta vaikeasti havainnoitavissa autoilijoille. Äijäläntiellä on hidastetöyssy välittömästi Jokirannantien liittymän jälkeen. Hidastetöyssy on matala ja sen vaikutus käytettävään ajonopeuteen näyttää olevan vähäinen. Me As Oy Jyväskylän maalaiskunnan Äijälänrannan hallituksen jäsenet olemme havainneet ja kuulleet asukkaiden huolestuneita havaintoja kasvaneista ajonopeuksista Äijäläntiellä. Liikkumisturvallisuus Äijäläntiellä on huomattavasti huonontunut kasvaneen ajoneuvoliikenteen vuoksi. Etenkin siirtymiset kevyen liikenteen väylälle tuntuvat vaarallisilta. Kesäisin alueen lapset liikkuvat kevyen liikenteen väylältä rannalle ja riskit tien ylityksessä ovat kasvaneet kohonneiden ajonopeuksien vuoksi. Esitämme, että Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennelautakunta perehtyisi muuttuneeseen tilanteeseen Äijäntiellä ja ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin ajonopeuksien pitämiseksi turvallisina kaikille tienkäyttäjille. Nykyisen hidastetöyssyn korottaminen ja mahdollisesti uusi hidastetöyssy siirtyneen bussipysäkin läheisyyteen Ruohorannantien liittymän läheisyyteen alentaisivat ajonopeuksia.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


17.3. Uimahallin rakentaminen Palokan taajamaan Jyväskylässä

Saate kunnalle:Toivotaan, että kuntalaisaloitteestani keskusteltaisiin myös Jyväskylän kaupunginhallituksen iltakoulussa ja siihen vastaamiseen osallistuisi liikuntatoimen lisäksi ainakin kaupunkirakennelautakunta. Olen jättänyt aloitteeni lisäliitteet nimenkeräyksin kannattaneiden henkilöluetteloista Meri Lumelalle. Yhteensä aloitettani tavalla tai toisella kannattaneita ilmaantui reilun vuoden kestäneessä keräyksessä 760 henkilöä.

Esitetään, että Jyväskylän kaupunki selvityttäisi vuosien 2019-2020 kuluessa mahdollisuudet rakentaa uimahalli oheispalveluineen Palokan taamaan 2020 -luvulla nopeasti lisääntyvät Pohjoisen Jyväskylän väestön tarpeisiin. Perusteluna hankkeelle olisivat jo nyt alueella asuvan n. 25 000 asukkaan kansanterveydelliset tarpeet. Alueella toimii useita suurehkoja kouluja oppilaiseen, runsaasti keski-ikäistä ja eläkeläisväestöä sekä paljon lapsiperheitä. Rakenteilla ja kaavoituksessa on täydennysrakentamista ja asuialueita mm. Heinälammele, Savulahteen, Nuuttiin ja Norolaan. Uimahallin rakentaminen Palokkaan tasaisi jo nyt ruuhkautuneiden kahden kaupungin uimahallin käyttöä, vähentäisi liikenneväylien kulutusta ja ilman saasteita sekä hajauttaisi kansanterveydellisesti kannattavaa ja tärkeää liikuntapalvelua tasapuolisesti kaupungin taajamien ja keskustan kesken. Rakentaminen toisi suunnittelua ja työtä sisämaan kasvukeskukseen 2020 -luvulla.

Aloitteeseen on lisätty video. Video on katsottavissa Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Aloitteeseen annettu vastaus:
(kulttuuri- ja liikuntalautakunta 13.5.2020/31, olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg)

Kuntalaisaloitteessa esitetään, että kaupungihallitus selvittäisi vuoden 2019-2020 kuluessa mahdollisuudet rakentaa uimahalli Palokkaan 2020-luvulla kasvavan Pohjoiden Jyväskylän väestön tarpeisiin.

Jyväskyän kaupungin investointiohjelmassa on AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus sijoitettu alustavasti vuosille 2021-2023. Kuluvan vuoden aikana hyväksytetään peruskorjauksen hankesuunnitelma. Vaajakosken Wellamon allas tulee olemaan joidenkin vuosien päästä perusteellisemman korjauksen tarpeessa. Näiden kahden uimahallin korjaussuunnitelmat ja -toimenpiteet tehdään lähivuosien aikana. AaltoAlvarin peruskorjaus on myös kytköksissä Hippos2020 -hankkeeseen. Liikuntapalvelut katsoo, että kolmannen uimahallin tarvesuunnittelua ei ole syytä käynnistää kuluvan vuoden aikana, vaan keskittyä toistaiseksi AaltoAlvarin ja Wellamon korjaamiseen ja kehittämiseen. Liikuntapalveluissa tehdään kuluvan vuoden aikana liikuntaverkkoselvitys, jossa otetaan kantaa uimahalliverkkoon.


13.3.2020 Helikopterilentojen lopettaminen Nesterallien yhteydessä Kuokkalan siirtolapuutarha-alueen ja asutuksen vieressä

Me allekirjoittaneet Jyväskylän asukkaat vaadimme melua ja saastumista aiheuttavien helikopterilentojen lopettamista lähellä asutusta ja viljelypalstoja Kuokkalassa. Kopterit eivät noudata sovittuja lentoaikoja ja häiritsevät siten mm. nukkumista puutarha-alueen mökeissä, eläimet myös pelkäävät ylilentoja. Lähistöllä on myös paljon pysyvää asutusta ja pitkäaikaisviljelypalstoja. Nesterallit kestävät useita päiviä, jolloin saamme melu- ja lentosaasteen niskaamme sekä maaperäämme, viljelykasveihin ja vesistöön (Lutakko yhdistyy Päijänteeseen).

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut Resurssiviisas-ohjelmaan. Meidän globaali haasteemme on ilmastonmuutos, jota voimme toteuttaa vähentämällä kuluttamista ja tarpeetonta luonnonvarojen tuhlaamista, siis kopterilentoja. Siksi niistä on luovuttava. Näin asumisviihtyvyys sekä luonnon hyvinvointi paranee.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


27.2.2020 Kaupallisten face to face -myyjien määrän rajoittaminen keskusta-alueella

Kolpoltöörit käyttäytyvät aggressiivisesti ja häiriköivät muita kaupunkilaisia myynnin toivossa. Läpikulkijan tulisi voida kulkea kävelykatuosuutta Kauppakatua rauhassa, ja valita, haluaako olla tekemisissä kaupallisten toimijoiden kanssa menemällä liikkeiden ovista sisään. Nyt ohikulkijoista kilpailee lähemmäs 10 myyjää kerrallaan keskeisimmässä kohdassa muuten
viihtyisää katua.

Aloitteeseen annettu vastaus
(kaupunginhallitus 18.5.2020/110, projektipäällikkö Pirkko Flinkman)

Olitte lähettäneet Kuntalaisaloite.fi-palveluun 27.2.2020 ehdotuksen Jyväskylän kaupallisten face to face-myyjien määrän rajoittamisesta keskusta-alueella maksimissaan 2 päivystävään myyjään kerrallaan.
Kiitos viestistä.

Face-to-face toiminta keskeisillä kulkureiteillä kaupunkien keskustoissa on lisääntynyt ja on ajoittain kadulla kulkijoita haittaavaa. Toiminta Jyväskylässä ei liity kävelykadun kaupungilta vuokrattavien promootionpaikkojen käyttöön tai toimintaan. Yleisten alueiden, joihin katualueet kuuluvat, järjestystä valvoo järjestyslain nojalla poliisi. Kaupunki ei voi kieltää alueella 
oleskelua. Poliisi arvioi, onko toiminta yleistä järjestystä häiritsevää tai turvallisuutta vaarantavaa. Paikallisesti välitämme aiheesta saadut palautteet järjestyspoliisille.

Kesällä 2019 feissausta käyttävät järjestöt sitoutuivat Jyväskylän keskusta-alueen yrittäjien pyynnöstä määrällisesti kahden feissarin käyttöön. Valtakunnallinen kuluttaja-asiamies on kirjannut Jyväskylän keskusta-alueen feissausongelman koko maata koskevaan kartoitukseen. Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus kaupallisen toimijan hyökkääväksi koettuun toimintaan on, että 
kuluttaja antaa ensisijaisesti palautetta markkinoivalle yritykselle suoraan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua markkinointiin, jos kyseessä on säännösten tai ohjeiden vastainen markkinointitapa. Kuluttajien nostama julkinen keskustelu feissauksesta myyntikanavana ja sen merkityksestä yritysmielikuvaan on tervetullutta.

Nyt alkavana kesänä feissaus keskustassa ei todennäköisesti ole merkittävää koronapandemian 
johdosta. Otan mielelläni vastaan jatkossakin kaupunkikeskustaan liittyviä huomioita.
 


8.2.2020 Muuratsalon luontonähtävyyksien ja luontopolkujen pysäköinnin ja opastuksen parantaminen siten, että kohteet ovat löydettävissä ja saavutettavissa turvallisesti ja paikallisia asukkaita kohtuuttomasti häiritsemättä

Muuratsalossa on rakentamatonta, mielenkiintoista ja monipuolista luontoympäristöä. Saari on mainio retkeily- ja virkistäytymiskohde. Alvar Aallon suunnittelemien Muuratsalon koetalon ja Säynätsalon kunnantalon ansiosta se on kiinnostava turistikohde ulkomaisille matkailijoille. Myös alueen koulut käyttävät luontokohteita opetuksessaan. Ongelmana on kuitenkin hienojen luontokohteiden huono saavutettavuus. 

Meitä Muuratsalossa ja Säynätsalossa vaikuttavia yrittäjiä kiinnostaa luontokohteiden ja -polkujen virkistysmahdollisuuksien kehittäminen. Pahimpina esteinä kohteiden saavutettavuudelle ovat huonot pysäköintimahdollisuudet ja vaatimattomat tai puuttuvat opasteet. Pysäköintipaikkoja toki on tiedossa, mutta niitä ei ole virallistettu ja niiltä puuttuvat asianmukaiset pysäköinnin sallivat merkinnät. Itse polut ovat hyvässä kunnossa ja paikallisten ihmisten luonnollisia kulku- ja lenkkeilymaastoja.

Mielestämme seuraavat kohteet kaipaavat parempia pysäköintipaikkoja ja
opasteita: 

Paljaspään luontopolku
Muuratsalon Paljaspään luontopolku on ollut olemassa 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi aikoinaan paikallinen Muuramen-Säynätsalon ympäristöyhdistys. Nykyisinkin polku on hyvässä kunnossa,
mutta liki 30 vuotta vanhat opasteet, kartat ja infotaulut ovat tiensä päässä. Osa opasteista ja infotauluista on jo kadonnut. Polun säilyttäminen upeana retkikohteena kaipaa näiden "polkuinfraan" kuuluvien tärkeiden elementtien päivittämistä. Haluamme tarjota eri-ikäisille retkeilijöille, virkistäytyjille, kotimaisille ja ulkomaalaisille turisteille ikkunan kauniiseen ja ainutlaatuiseen suomalaiseen luontoon. Muuratsalon luonto polkuineen ja maisemineen tekee sen varmasti.

Ennen kuin polulle voidaan ohjata turisteja ja kannustaa paikallisia ulkoilemaan, on selvitettävä pysäköintipaikat, joilta on järjestetty opastus polulle.

Mahdollisia pysäköintipaikkoja Paljaspään luontopolulle ovat esimerkiksi:
- Vuorelantien pää, muutama auto (ks. kartta: 1)
- Muuratsalon koulunmäen kierrätyspisteen alue: muutama auto (ks. kartta: 2)
- Vuorenlahdenkadun uimala: uimaranta, jota ei enää huolleta, mutta jossa on iso P-alue (ks. karta: 3)
- Entinen vanha, kunnostettu kaatopaikka Muuratsalossa (ks. kartta: 4)

Satasarvinen
Satasarvinen on Muuratsalon pohjoispään maamerkki – teräväkärkinen vuori. Satasarviselle johtaa merkitsemätön polku Saaritien ja Haikantien risteyksestä.

Mahdollisia pysäköintipaikkoja Satasarvisen polulle ovat esimerkiksi:
- Haikantie 15 (Salorinne) tien vastakkaisella puolella P-alue (ks. kartta: 5)
- Muuratsalon koulunmäen kierrätyspisteen alue: muutama auto (ks. kartta: 2)

Naukula
Naukulan laavu ja venelaituri sijaitsevat Muuratsalon länsirannalla. Alue tarjoaa retkeilijälle, marjastajalle, veneilijälle ja muulle luonnossa kulkijalle erämaan tuntuisen ympäristön sekä suojan ruokailuun tai muuhun taukohetkeen. Naukulan kautta on mahdollisuus lähteä retkelle myös esimerkiksi Melalemmelle sekä kauemmaksi Muuratsalon eteläpäähän.

Mahdollisia pysäköintipaikkoja Naukulalle ovat esimerkiksi:
- Melalammentien pää, jossa on tilaa 5-10 autolle (ks. kartta: 6)

Liitteenä ollutta karttaa ei teknisistä syistä julkaista verkossa, vaan sitä voi kysyä kaupungin kirjaamosta, kirjaamo@jyvaskyla.fi

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


3.2.2020 Nopeusrajoituksen muuttaminen Ritopohjantiellä

Ritopohjantielle on tulossa kunnostustöitä kevyenliikenteenväylien ja bussipysäkkien osalta lähiaikoina. Samaan rupeamaan ehdottaisin nopeusrajoituksen laskemista viidestäkymmenestä neljäänkymmeneen koko matkalle Palokan terveyskeskukselta Heinäojantien risteykseen tai jopa Seppäläntielle Seppälän paloaseman/Bilteman risteykseen asti. Tien ylittäminen on jalankulkijoille ja erityisesti alueella asuville koululaisille vaarallista autojen ajaessa nykyisillä nopeuksilla.

Aloite on lähetetty valmisteltavaksi.


27.1.2020 Jyväskylän kaupungin vesiyhtiön yksityistäminen

Teen aloitteen siitä, että Jyväskylässä järjestetään avoin keskustelutilaisuus vesiyhtiön myynnistä yksityisille. Keskustelutilaisuuteen osallistuisivat niin kaikkien puolueiden kaupunginvaltuutetut, vesiyhtiön johtaja ja ne tahot, jotka ovat hissukseen ja hiljaa valmistelleet näitä kauppoja. Vesi on YK:n julistamien perusoikeuksien listalla, ja maailmalla on paljon esimerkkejä siitä mitä perusinfralle tapahtuu ja veden hinnalle, kun se yksityistetään. Vesi on yksi perusresursseista, ja ilmastonmuutoksen edetessä, sen tärkeys korostuu. On demokratian pelihengen mukaista käydä avoin keskustelu tilanteesta, ja miksi näin typerään hankkeeseen on ylipäätään ryhdytty.

Aloitteeseen annettu vastaus
(kaupunginhallitus 10.2.2020/26, talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä)

Kiitos palautteesta. Mediassa olleesta uutisoinnista on saanut väärän mielikuvan kaupungin päätöksistä. Jyväskylä ei ole yksityistämässä vesihuoltoaan. Sen sijaan olemme tehneet päätöksen, jonka mukaan selvitämme vähemmistöosuuden myymistä monialaisesta energiayhtiöstämme, jonka yksi toiminnoista vesihuolto on. Selvityksessä on hyvin tiukat reunaehdot. Kaupungilla säilyy yhtiössä enemmistöomistus ja määräysvalta kaikissa olosuhteissa. Selvityksen perusteella näemme, mitkä julkiset ja yksityiset toimijat ovat kiinnostuneita kumppanuudesta. Kaupungilla ei ole ollut tarkoitus salailla asian valmistelua. Päinvastoin, kaupunki on julkaissut asian hyvissä ajoin viime syksynä, jotta asiasta voidaan käydä kansalaiskeskustelua.


23.1.2020 Yhdysladun rakentaminen välille Ruoke - Laajavuoren latuverkosto

Tämä on kuntalaisaloite yhdysladun rakentamisesta välille Ruoke - Laajavuoren latuverkosto. Tarkemmin välille Timolantie - Heinälä - Laavun kohdalla oleva risteys, jossa hevosurheilureitti ja sen pohjana oleva hiekkatie risteää Laajavuoren latuverkostoa. Yhdysladun linjaus voisi mukailla hevosurheilureittiä.

Ruokkeen alueella on runsaasti omakotitaloja, ja lisää tontteja on tulossa kaupungin sivujen mukaan jakoon: "Keväällä 2020 jaeitaan Kauramäestä 25 pientalotonttia ja Ruokkeelta 28 pientalotonttia". Nykyinen hevosurheilureitti palvelee ainoastaan jalkaisin liikkuvia, ja niitäkin varovaisuudella, koska samalla reitillä kulkee myös hevosia. Talvella latukoneella ajettava yhdyslatu Laajavuoren latuverkostoon lisäisi Ruokkeen alueen liikuntamahdollisuuksia tuntuvasti. Kesäaikana yhdyslatu palvelisi turvallisempana yhdysreittinä Laajavuoren ulkoilualueeseen, jolloin hevosille ja ihmisille olisi omat reittinsä.

Liitteenä karttapalvelun kuvakaappaus alueesta, johon yhdyslatu sijoittuisi.

Liitettä ei teknisistä syistä julkaista verkossa, vaan sitä voi kysyä kaupungin kirjaamosta, kirjaamo@jyvaskyla.fi

Aloitteeseen annettu vastaus:
(kulttuuri- ja liikuntalautakunta 13.5.2020/31, olosuhdepäällikkö Jouni Arnberg)

Ehdotettu ulkoilureitti on osa yleiskaavan mukaista seutureittiä Laajavuori-Ruoke-Vesanka. Reittiä on linjattu kaavoituksen edetessä mm. Ruokkeen tien ylityksen kohdalta ja ottamalla huomioon tulevaisuuden kehätie. Ehdotettu reitti on mahdollista toteuttaa liitekartan mukaiselta osuudelta huomioiden suojelualueet. Reitin linjaus ehdotetusti hevosreitin viereen ei ole turvallisuussyistä mielekästä vaan reilusta eroon reitistä. Reittiosuus on kokonaan kaupungin omistamaa maata ja sen toteuttaminen vaatii urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin budjetti varauksen. Tavoitteena on rakentaa reittiosuus Laajavuori-Ruoke-Vesanka niin, että se on kunnostettavissa isolla latukoneella.

Asiasanat: