Valvonnan toteutus sosiaalipalveluissa

Ennakoiva valvontakäynti

Ennakoivassa valvonnassa varmistetaan palveluntuottajan huomioivan toimintaa käynnistäessään kaikki palveluitaan koskevat lain vaatimukset. Ennakoivassa valvonnassa varmistetaan myös,, että uuden palvelun henkilöstömäärä ja koulutusvaatimukset täyttyvät sekä toimitilat ovat kunnossa.

Palveluntuottajalta edellytetään, että oman toiminnan ja turvallisuuden riskit on ennakoiden kirjattu. Palveluntuottajan tulee laatia puolen vuoden sisällä toimintansa aloittamisesta asiakkaiden nähtävillä oleva omavalvontasuunnitelma. Kaupunki kommentoi suunnitelmaa ja auttaa miettimään niitä kohtia, jotka voivat myöhemmässä toiminnassa aiheuttaa riskejä toiminnalle.

Suunnitelmallinen valvonta ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa

Kaupungin toteuttama valvonta perustuu määräaikaisiin ja suunnitelmallisiin tapaamisiin palveluntuottajien kanssa. Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan sekä yksilöllisten valvonta- ja yhteistyötapaamisten avulla sekä erikseen järjestettävien yhteistapaamisten muodossa.

Eri asiakasryhmien palveluissa käydään määräaikaisia valvontakeskusteluja palveluntuottajien kanssa. Näistä tapaamisista laaditaan tarkastuskertomus tai kirjallinen muistio. Valvontakäynnillä peilataan nykytilannetta alkuperäiseen palveluiden järjestämissuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osana toiminnan tarkastamista käydään läpi mahdollisten uusien työntekijöiden koulutus- ja työkokemusasiat. Mikäli palveluiden järjestämistapoja aiotaan muuttaa, niistä keskustellaan toimintaa valvovan kaupungin kanssa. Tarvittaessa palataan aiempaan, ennakoivaan valvontaan ja lähdetään laatimaan suunnitelman alusta ja varmistetaan uudenlaisten palveluiden tuottamistapa ja edellytykset.

Yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa pidetään yllä kaupungin vuosittain järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja yhteistapaamisissa. Tapaamisissa käsitellään yhteisiä teemoja, kuten lainsäädännön muutoksia. Tapaamisissa käsitellään molemminpuolista palautetta ja pohditaan työn sisällön kehittämistä. Yhteisissä tapaamisissa on mahdollisuus myös verkostoitua muiden palvelutuottajien kanssa ja vaihtaa kokemuksia.

Suunnitelmallisessa valvonnassa merkittävä rooli on myös palveluntuottajalla itsellään. Omavalvonnan kautta palveluntuottaja varmistaa, että palvelu säilyy halutulla tasolla eikä ongelmia pääse syntymään.

Erilliset tapaamiset ongelmatilanteissa

Mahdolliset huolenaiheet käsitellään viipymättä palveluntuottajan kanssa. Tällaisia tapaamisia järjestetään esimerkiksi silloin, jos saadaan asiakkailta palautetta etteivät palvelut toimi tai jos kuullaan, että asiakasta on kohdeltu huonosti. Tapaamisissa käydään läpi kyseinen tilanne ja pyritään, ettei vastaavia tilanteita pääse jatkossa syntymään. Tapaamisissa sovitaan myös se, miten asia dokumentoidaan ja miten seurataan tilanteen korjaantumista.

Ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdään, jos se erityisestä syystä arvioidaan tarpeelliseksi. Tämä perustuu valvontaviranomaisen tarkastusoikeuteen, jonka mukaan viranomainen voi tarkastaa palveluntuottajan yksityisen sosiaalipalvelulain mukaisen toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy.