Eri toimijoiden vastuunjako

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (linkki Finlex-sivulle*).  Lain tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Kunnan lisäksi valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Aluehallintovirasto ja Valvira ovat ns. lupaviranomaisia.

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista todetaan, että kunnan toimielin ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunnan toimielimen on heti ilmoitettava valvonnassa tietoonsa tulleista puutteellisuuksista tai epäkohdista aluehallintovirastolle. Lisäksi kunnan toimielimen on ilmoitettava aluehallintovirastolle tekemistään tarkastuksista ja niitä koskevista johtopäätöksistään.

Jyväskylässä virallinen valvonnasta vastaava toimielin on Jyväskylän perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta on jakanut vastuuta toimintasäännön avulla sosiaalipalveluiden sekä vanhuspalveluiden palvelujohtajille ja edelleen eri palvelupäälliköille. Palvelujohtajat ovat nimenneet valvonta-asioista vastaavat yhdyshenkilöt. Sosiaalipalvelujen valvonnan yhteyshenkilöt

Vastuunjako käytännössä

Ennen toiminnan aloittamista yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluntuottajan tulee rekisteröityä palvelusta riippuen Aluehallintoviraston, Valviran tai kunnan omaan palveluntuottajien reksiteriin.

Yksityiset palvelut voidaan jakaa luvanvaraisiin ja ilmoituksen varaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä ilmoituksenvaraisiin tukipalveluihin. Näiden toimijoiden rekisteröityminen tapahtuu kolmella tavalla.

Luvanvaraista on sellainen yksityinen sosiaalipalvelu, jota palveluntuottaja tuottaa ympärivuorokautisesti. Tällaisen palveluntuottajan on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttumista. Lupa kattaa kaikki palveluntuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja. Tietoa luvanvaraisesta toiminnasta sekä luvanhakumenettelystä saa Aluehallintoviraston sivuilta tämän linkin kautta.

Näiden ympärivuorokautisten palvelujen kohdalla toiminnan lähtöedellytys on aluehallintoviranomaisen myöntämä lupapäätös. Suunnitelmallista valvontaa toiminnan aikana tehdään puolestaan yhteistyössä yksikön sijaintikunnan, asiakkaiden asiaa mahdollisesti hoitavien muiden kuntien ja paikallisen aluehallintoviraston kanssa.

Ilmoituksen varaista on sellainen yksityinen sosiaalipalvelu, joka ei ole ympärivuorokautista palvelua. Palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa. Tietoa ilmoituksenvaraisesta hakumenettelystä saa Aluehallintoviraston sivuilta* (linkki)

Kunnalla on pääasiallinen valvontavastuu ilmoituksenvaraisista tukipalveluista. Ilmoituksenvaraisia tukipalveluita ovat eri asiakasryhmille tarkoitetut kotipalvelut ja henkilökohtainen apu. Ennen uuden yrityksen toiminnan käynnistymistä kunta laatii palveluntuottajan täyttämän ilmoituksen liitteeksi lausunnon siitä, täyttyvätkö toiminnassa lain edellytykset. Toiminta virallistuu yksityiseksi sosiaalipalveluksi, kun palvelu merkitään ilmoituksen perusteella Jyväskylän kaupungin ylläpitämään tukipalvelutuottajarekisteriin.

Ilmoituksenvaraisten tukipalveluiden palveluntuottajat jättävät ilmoitukset yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta liitteineen Jyväskylän kaupungin kirjaamoon (PL 193, 40101 Jyväskylä). Kirjaamosta ilmoitukset ohjataan jatkovalmisteluun valvonnan yhteyshenkilöille.

Sanktioiden määrääminen

Jyväskylän kaupunki ei kuntatoimijana voi määrätä palveluntuottajille sakkoa tai sanktioita, mutta on velvollinen ilmoittamaan kaikki havaitsemansa epäkohdat niin sanottujen lupaviranomaisten (Aluehallintovirasto tai Valvira) tietoon.

Jos yksityisten sosiaalipalvelujen ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että yksityinen palveluntuottaja on palvelua järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, eikä asia anna aihetta muihin toimenpiteisiin, lupaviranomainen voi antaa palvelujen tuottajalle tai vastuuhenkilölle huomautuksen vastaisen toiminnan varalle tai kiinnittää huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Mikäli palveluntuottaja on laiminlyönyt ilmoitus- tai luvanhaku velvollisuuttaan, ei ole korjannut huomautuksen jälkeen epäkohtia tai toiminta on muutoin yksityisen sosiaalipalvelulain vastaista, lupaviranomainen voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet tulee suorittaa. Jos asiakasturvallisuus sitä edellyttää, lupaviranomainen voi kieltää toiminnan tai määrätä sen keskeytettäväksi taikka kieltää toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön välittömästi. Lupaviranomainen voi käyttää pakkokeinona myös sakkoa tai sakon uhkaa määräysten noudattamiseksi tai jopa peruuttaa sosiaalipalvelujen tuottamiseen myöntämänsä luvan osittain tai kokonaan.

Omavalvonta yhä keskeisempi osa valvontaa

Valvonnassa ei pidä unohtaa palveluntuottajien omavalvontaa. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista edellyttää, että sosiaalipalvelujen tuottajalla tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön ja valvontaohjelmien edellyttämät sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset, joissa on otettu huomioon palvelujen laadusta annetut suositukset.

Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikkö- ja palvelukohtaisesti. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä, joten siihen ei kirjata asiakkaiden salassa pidettäviä henkilötietoja.