Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet

Asiakas voi vaikuttaa sosiaalipalveluiden sisältöön monella eri tavalla. Asiakkaiden antama palaute on keskeinen osa palveluiden valvontaa. Saatu palaute dokumentoidaan ja siten varmistetaan, että palautteisiin myös vastataan ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan.

Asiakas, omainen tai läheinen voi aina ilmaista huolensa palveluiden järjestämistavoista joko kirjallisesti tai suullisesti palveluita järjestävälle taholle tai kaupungin yhteyshenkilöille. Huolensa voi ilmaista myös sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake toimii suojatun yhteyden kautta ja palautetta voi lukea vain valvonnasta vastaavan henkilöt. Sosiaalipalvelujen valvonnan yhteyshenkilöt

Jättäessäsi palautetta sähköisesti, mainitse myös:

  • Mitä yksikköä tai laitosta palautteesi koskee.
  • Mikäli haluat, sinuun otetaan yhteyttä palautteesi tiimoilta, jätä lomakkeen yhteyteen puhelinnumerosi.

Sähköisesti antamasi palaute on täysin luottamuksellista. Annettua palautetta ei koskaan julkaista vaan se pysyy aina lähettäjän ja Jyväskylän kaupungin välisenä. (Palautetta ei siis julkaista, vaikka valitsisit järjestelmästä kohdan ”Palautteen saa julkaista (yllä annettuja yhteystietoja ei julkaista)”.

Linkki palautejärjestelmään

Asiakaspalautetta kerätään eri palveluissa säännöllisesti palveluita käyttäneiltä henkilöiltä. Asiakaspalautteessa saatuja kehitysideoita käytetään suoraan palveluiden kehittämiseen. Erilaisia asiakaskyselyitä järjestetään eri palveluissa noin kerran vuodessa.

Asiakasraadit ja neuvostot

Asiakasraadit ja vanhus- ja vammaispalvelujen neuvostot toimivat suorina palautekanavina palveluiden järjestäjille. Palveluiden kehitysideoita voi antaa suoraan raatien tai neuvostojen jäsenille, jotka vievät asioita eteenpäin tahoillaan. Yhteystiedot löydät ao. linkkien kautta.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja konsultoiva rooli. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Myös yksityisen palveluntuottajan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta. Muistutuslomakkeen voi tulostaa sosiaaliasiamiehen sivuilta.

Kantelu

Merkittävistä epäkohdista voi tehdä kantelun suoraan Aluehallintovirastolle tai Valviralle. Kantelun voi tehdä, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella. Lisätietoa ja tarkat ohjeet löytyvät Aluehallintoviraston sivuilta*