Sosiaalipalveluiden valvonta

Jyväskylässä merkittävä osa mm. lastensuojelun palveluita, ikäihmisten asumispalveluita ja erilaisia hoivapalveluita tuotetaan yksityisten palveluntuottajien toimesta. Lain edellytysten mukaisesti yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaa ja palvelun laatua valvotaan säännöllisesti. Valvonnalla varmistetaan se, että yksityisten palveluntarjoajien palvelut ovat yhtä laadukkaita kuin kaupungin omat palvelut ja että lain edellytyksen täyttyvät.

Valvonnalla seurataan kaupungin omien palveluiden sekä kaupungin ostopalveluiden ja palveluseteleillä tuotettujen palveluiden laatua. Valvontaa tehdään nimettyjen vastuuhenkilöiden toimesta kolmessa eri vaiheessa.

  1. Ennakoiden varmistetaan ennen varsinaisen toiminnan aloittamista, että palvelua ollaan järjestämässä asianmukaisesti, esimerkiksi henkilöstö on koulutettua ja toimitilat ovat asialliset.
  2. Toiminnan käynnistyttyä ns. suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan, että palveluiden laatu pysyy ilmoitetulla tasolla. Tämä varmistetaan mm. määräaikaisilla tarkastuskäynneillä ja vuosittaisilla tuottajien yhteistapaamisilla.
  3. Mikäli toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Valvonnasta vastaavien kanssa selvitetään, miten ongelmat pääsivät syntymään ja miten varmistetaan, ettei jatkossa tapahdu vastaavia tapauksia. Yhdessä sovitaan myös siitä, miten tilanteen korjaantumista seurataan.

Kaupungin valvontavastuu kohdentuu myös niihin yksityisiin sosiaalipalveluihin, jotka toimivat Jyväskylässä, vaikka kaupungin sosiaalipalvelut eivät nykyisellään olisikaan palvelun ostajia.

Lisätietoa valvonnan toteutuksesta ja sisällöistä

Tavoitteena sujuva yhteistyö

Sosiaalipalveluita tuotetaan nykyisellään sekä kaupungin omana toimintana että yksityisten palveluntuottajien toimesta. Palveluita järjestettäessä pyritään edesauttamaan asiakkaiden omia valinnanmahdollisuuksia.

Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi kaupunki tapaa yksityisiä palveluntuottajia säännöllisesti ja järjestää mm. yhteisiä koulutustilaisuuksia. Jatkuvalla vuoropuhelulla halutaan varmistaa, että yhteistyö toimii ja pienistäkin asioista voidaan puhua avoimesti ja ennakoida mahdollisia epäkohtia.

Asiakaspalaute on tärkeä osa valvontaa

Jyväskylän kaupunki haluaa, että jokaisella sosiaalipalveluiden asiakkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa. Palautetta voi antaa suullisesti tai kirjallisesti palveluista vastaaville tahoille tai valvontatehtävän yhteyshenkilöille. Palautetta voi antaa myös hyödyntämällä palveluiden asiakasraateja ja -neuvostoja. Asiakaspalautteen eri muodoista voit lukea asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia koskevalla sivulla

Myös henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa, jos hän on havainnut asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa epäkohtia tai selvän epäkohdan uhan. Ilmoitus tehdään viipymättä yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Mikäli työntekijä epäröi antaa suoraa palautetta esimiehelleen, ilmoituksen voi tehdä oheisilla lomakkeilla nimellä tai nimettömästi valvontakoordinaattoreille. Tavoitteena on, että kaikki epäkohdat tulisivat tietoon. Ilmoittaja voi halutessaan jättää yhteystietonsa yhteydenottoa varten. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Palautetta voi antaa Jyväskylän kaupungin palveluista sekä ostetuista palveluista.