Potilas- ja asiakasturvallisuus

Terveydenhuoltolain (1326/2010, 8 §) mukaan terveydenhuollon toiminnan on oltava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustuvaa. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Laki velvoittaa myös terveydenhuollon toimintayksikön laatimaan suunnitelman potilas- ja asiakasturvallisuuden täytäntöönpanosta ja laadunhallinnasta. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen tulee tehdä yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa.

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstö vastaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta, mutta potilailla tai asiakkailla sekä heidän läheisillään on keskeinen rooli potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä. Potilaita ja asiakkaita kannustetaan aktiivisesti osallistumaan ja ilmaisemaan huolensa ja kysymyksensä hoitoon liittyvissä asioissa.

Potilaan ja asiakkaan vaaratilanneilmoitus

Jyväskylän kaupungin perusturvapalveluissa on käytössä potilaan ja asiakkaan vaaratilanneilmoitus. Vaaratilanneilmoituksella potilas, asiakas tai läheinen voi ilmoittaa havaitsemistaan potilas- ja asiakasturvallisuusvajeista. Asian voi myös ottaa puheeksi kertomalla havainnon heti suoraan henkilökunnalle.

Vaaratilanneilmoituksen tekeminen

Vaaratilanneilmoituksen voi tehdä sähköisesti:
potilaan/omaisen vaaratilanneilmoitus

Ilmoituksen voi täyttää myös paperiselle ilmoituslomakkeelle. Paperisia ilmoituslomakkeita ja palautuskuoria löytyy jokaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteiden aulasta ilmoitustaulun läheisyydestä.

Potilaan, asiakkaan tai läheisen tekemät vaaratilanneilmoitukset tallentuvat sähköiseen järjestelmään, josta ne ohjautuvat potilasturvallisuuskoordinaattorille. Potilasturvallisuuskoordinaattori käsittelee kaikki ilmoitukset luottamuksellisesti.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai ilmoituksen tekijä voi jättää yhteystietonsa. Mikäli yhteystiedot on kerrottu, voi potilasturvallisuuskoordinaattori olla myöhemmin yhteydessä ilmoituksen tekijään tapausta selviteltäessä.

Huom. Ilmoitusten käsittelyssä painopiste on potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Henkilökohtaista hoitoa koskevia kysymyksiä ei käsitellä vaaratilanneilmoitusjärjestelmän kautta. Muistutusten ja kanteluiden sekä hoitovahinkoasioiden osalta neuvontaa antaa potilasasiamies.

Lisätietoa potilasasiamiestoiminnasta

Jyväskylän kaupungin potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma