Hulevedet

Tilaa hulevesi-ilmoitus

Kysymyksiä hulevedestä – lue lisää!

Hulevesimääräykset

Hulevesimääräysten perustelut (pdf)

Kunnossapidon asiakaspalvelu p. 014 366 4010

Laskutuksen asiakaspalvelu p. 014 266 0139

Ajankohtaista: Hulevesilaskutus 2018

Osa hulevesilaskusta muistuttaneista saa päätöksen vasta vuoden 2019 puolella (Tiedote 26.11.2018)

 

Vuoden 2018 hulevesilaskut lähtevät kiinteistöille loka-marraskuussa

Jyväskylässä kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2018 hulevesilaskun loka-marraskuun aikana. Laskun saavia kiinteistöjä on noin 17 000.

Kiinteistöille on tätä ennen lähetetty hulevesilaskun ennakkotiedote ja tietojen tarkistuspyyntö kesällä 2018. Korjauksia kiinteistön tietoihin tai ilmoituksia hulevesimaksun vähennykseen oikeuttavista perusteista toimitti noin 900 kiinteistöä. Ilmoitusten tiedot on tarkistettu ja niiden perusteella noin 350 kiinteistön hulevesimaksun määrää on muutettu. Tarkistettuja tietoja käytetään pohjana hulevesimaksujen laskutuksessa.

Alle 5 euron laskuja ei lähetetä

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Jos kiinteistön hulevesimaksuksi jää alle viisi euroa, kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta. Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut kalenterivuoden alussa.

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi halutessaan tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta Jyväskylän kaupungin katupäällikölle ja lähetetään kirjallisena postitse osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse kirjaamo@jyvaskyla.fi.

Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi, korjattu lasku.


Mitä hulevesi on ja miksi siitä pitää maksaa?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia. Hulevesimaksun käyttöön ottamisesta Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella päätettiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 20.2.2017. Hulevesimaksun määräytymisen perusteista on päättänyt Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta 12.12.2017.

Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta.


Hulevesimaksu

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti (kokous 20.2.2017/1), että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta
  • Jyväskylän kaupunki ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun piiriin kuuluvat myös kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella mm. autopaikkojen korttelialueet (kaavassa LPA -alueet).

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2017 hulevesimaksun määräytymisperusteista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen JE:lle maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Kiinteistön omistajille tiedotetaan keväällä 2018 aikana hulevesimaksun käyttöönotosta kiinteistökohtaisesti. Hulevesimaksulaskut lähtevät kiinteistöille syksyllä 2018.

Hulevesitaksa 2018

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seurvaavasti:

Hulevsimaksutaksa 2018

Vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hulevesimaksun kertoimen vähennysperusteet

V2. Valtion hoidossa olevat väylät on esitetty kartassa sinisellä viivalla.

V5. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää;

  • alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä
  • K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti)

(1) rakentamaton pinta-ala. Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmi.

(2) rakennettu pinta-ala. Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa esim. asfaltti, sora.

Mikäli asuinkiinteistölle on tehty Jyväskylän Energia Oy:n kanssa huleveden liittymäsopimus 1.9.2014-17.1.2017, kiinteistön on mahdollista saada hulevesimaksusta kahden vuoden (2018-19) määräaikainen vapautus. Tämä, samoin kuin kaikki muillakin perusteilla hulevesilaskuun tehtävät muistutukset, tulee tehdä laskussa ilmoitetun muistutusajan päättymiseen mennessä.

Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan viran puolesta.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät tästä. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304)

Lisätietoja:

niina.piispanen[ at ]jyvaskyla.fi