Hulevedet

Ajankohtaista

Hulevesilaskutus 2018: Osa hulevesilaskusta muistuttaneista saa päätöksen vasta vuoden 2019 puolella (Tiedote 26.11.2018)

Lisätietoa

Ota yhteyttä

  • Kunnossapidon asiakaspalvelu p. 014 366 4010
  • Laskutuksen asiakaspalvelu p. 014 266 0139

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Hulevesien viivytys ja poisjohtaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat ympäristöön kahdella tavalla. Niiden sisältämät haitta-aineet sisältävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua ja ne voivat aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla ja viemäriverkostossa.

Miksi hulevesistä pitää maksaa?

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia. Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Hulevesimaksu

Jyväskylässä kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2018 hulevesilaskun loka-marraskuun aikana.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen Jyväskylän Energialle maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi halutessaan tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta Jyväskylän kaupungin katupäällikölle ja lähetetään kirjallisena postitse osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse kirjaamo[at]jyvaskyla.fi.

Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi, korjattu lasku.

Hulevesitaksa 2018

Hulevesimaksun suuruus (€/vuosi) määritellään kiinteistön käyttötarkoituksen ja pinta-alan perusteella seurvaavasti:

Hulevsimaksutaksa 2018

Vähennyskertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hulevesimaksun kertoimen vähennysperusteet

V2. Valtion hoidossa olevat väylät on esitetty kartassa sinisellä viivalla.

V5. Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maankäytöllisestä syystä käyttää;

  • alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä
  • K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti)

(1) rakentamaton pinta-ala. Rakentamaton tai rakennettu pinta, missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmi.

(2) rakennettu pinta-ala. Tiivis pinta, joka ehkäisee huleveden imeytymisen maaperään ja lisää pintavaluntaa esim. asfaltti, sora.

Mikäli asuinkiinteistölle on tehty Jyväskylän Energia Oy:n kanssa huleveden liittymäsopimus 1.9.2014-17.1.2017, kiinteistön on mahdollista saada hulevesimaksusta kahden vuoden (2018-19) määräaikainen vapautus. Tämä, samoin kuin kaikki muillakin perusteilla hulevesilaskuun tehtävät muistutukset, tulee tehdä laskussa ilmoitetun muistutusajan päättymiseen mennessä.

Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan viran puolesta.

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Jyväskylän Energia Oy:n huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304)

Alle 5 euron laskuja ei lähetetä

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Jos kiinteistön hulevesimaksuksi jää alle viisi euroa, kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta. Hulevesimaksu peritään siltä kiinteistön omistajalta tai haltijalta, jonka omistuksessa tai hallinnassa kiinteistö on ollut kalenterivuoden alussa.

Asiaa koskevat päätökset

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti (kokous 20.2.2017/1), että

  • hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue 1.1.2018 alkaen
  • kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta
  • kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat Jyväskylän Energian omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta
  • Jyväskylän kaupunki ottaa 1.1.2018 käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.

Kunnan hulevesijärjestelmä rahoitetaan osin verovaroin ja osin kunnan hulevesimaksun maksutuloilla. Hulevesimaksua peritään vain rakennetuilta kiinteistöiltä. Hulevesimaksun piiriin kuuluvat myös kaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella mm. autopaikkojen korttelialueet (kaavassa LPA -alueet).

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 12.12.2017 hulevesimaksun määräytymisperusteista. Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä hulevesimaksuun laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Lisätietoja:

niina.piispanen[ at ]jyvaskyla.fi

Lisätietoa

Ota yhteyttä

  • Kunnossapidon asiakaspalvelu p. 014 366 4010
  • Laskutuksen asiakaspalvelu p. 014 266 0139