Hulevedet

Lisätietoa

Ota yhteyttä

  • Kunnossapidon asiakaspalvelu p. 014 366 4010
  • Laskutuksen asiakaspalvelu p. 014 266 0139

Hulevesilaskutus 2020

Vuoden 2020 hulevesilaskut postitetaan syys-lokakuun aikana. Lasku lähetään niille kiinteistön omistajille, jotka ovat olleet 1.1.2020 kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön omistajia tai kaupungin maavuokralaisia.

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Mikäli kiinteistön hulevesimaksun summa jää alle viiden euron niin kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta.

Mitä hulevesi on?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Hulevesien viivytys ja poisjohtaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat ympäristöön kahdella tavalla. Niiden sisältämät haitta-aineet sisältävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua ja ne voivat aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla ja viemäriverkostossa.

Miksi hulevesistä pitää maksaa?

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle syntyviä kustannuksia. Kunnan hulevesijärjestelmästä hyötyvät myös yksittäiset kiinteistöt riippumatta siitä, johdetaanko kiinteistön hulevedet kiinteistön hulevesijärjestelmästä kunnan hulevesijärjestelmään vai ei. Vuotuisessa hulevesimaksussaan kiinteistö maksaa siitä, miten hulevesiä johdetaan kiinteistöltä yleisille alueille. Hulevesimaksulla kiinteistö osallistuu lisäksi yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta kunnalle aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA). Kiinteistön hulevesimaksuun vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja kiinteistön pinta-ala. Kiinteistöllä tarkoitetaan tiloja, tontteja ja määräaloja. Taksaan on sisällytetty vähennysperusteita, joiden ehtojen täyttyessä kiinteistön hulevesimaksua voidaan alentaa taksan mukaisesti. Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan kiinteistön on haettava vähennystä laskussa määritellyltä viranomaiselta.

Hulevesimaksu

Jyväskylässä kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2018 hulevesilaskun loka-marraskuun aikana.

Kiinteistöjen ei tarvitse tehdä hulevesien johtamiseen mitään muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja kiinteistöjen Jyväskylän Energia Oy:lle (nykyisin Alva-yhtiöt Oy) maksamat huleveden liittymismaksu ja perusmaksu poistuvat. Jatkossa kaikki asemakaava-alueen rakennetut kiinteistöt maksavat ainoastaan hulevesimaksua.

Jyväskylän Energia Oy (nykyinen Alva-yhtiöt Oy) alensi jäteveden käyttömaksua 1.7.2017 alkaen. Osaltaan käyttömaksun alentamiseen vaikutti hulevesivastuun siirtyminen kaupungille.

Mikäli kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä, hulevesimaksusta voi halutessaan tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta Jyväskylän kaupungin katupäällikölle ja lähetetään kirjallisena postitse osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse kirjaamo[at]jyvaskyla.fi.

Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli maksu muuttuu muistutuksen johdosta, maksuvelvolliselle lähetetään uusi, korjattu lasku.

Hulevesitaksa 

Hulevesimaksu veloitetaan kaikilta rakennetuilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat Jyväskylässä asemakaava-alueella. Omakotitalojen hulevesimaksu on 50€ vuodessa, eikä maksun määrään ole vaikutusta kiinteistön koolla. Muiden kiinteistöjen osalta maksun määrään vaikuttaa kiinteistön pinta-ala sekä asemakaavaan merkitty käyttötarkoitus.

Hulevesimaksun hinta eri kiinteistöissä. Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Hulevsimaksutaksa 2018

Rakennettujen kiinteistöjen lisäksi hulevesimaksua peritään muun muassa kiinteistöille kuuluvien autopaikkojen korttelialueista (kaavamerkintä LPA) sekä yhteiskäyttöpihoista (kaavamerkintä AH). 

Päätökset Jyväskylän kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteista ja hulevesimääräyksistä sekä Alva-yhtöt Oy:n (entinen Jyväskylän Energia Oy) huleveden toiminta-alueiden muuttamisesta löytyvät tästä. (asiakohdat 301, 302, 303 ja 304).

Vähennyskertoimet 

Kiinteistön on mahdollista saada hulevesimaksuun vähennystä, mikäli jokin hulevesitaksassa määritelty vähennysperuste täyttyy (taulukko alla). Hulevesimaksua ei alenneta automaattisesti, vaan vähennystä haettaessa tulee hulevesilaskusta tehdä ajoissa muistutus kaupungin kirjaamoon laskussa kerrotun ohjeistuksen mukaan. Muistutuksessa tulee kertoa mitä vähennystä haetaan ja millä perusteilla. Mikäli kiinteistölle haetaan useampaa vähennystä, niin tämä tulee myös mainita muistutuksessa. 

  • Vähennyskertoimet myönnetään toistaiseksi voimassaolevina. 
  • Olosuhteiden muuttuessa vähennyskertoimien sovellettavuus tarkastellaan uudestaan.
VähennysVähennysperusteVähennyskerroin VHuomioitavaa
V1. Kiinteistön rakennetun alueen pinta-ala.Koriin 3 kuuluvat kiinteistöt, joiden rakentamattoman pinta-alan osuus koko tontin pinta-alasta on yli 50 %, voivat saada vähennystä hulevesimaksusta niiden rakennetun alueen pinta-alan perusteella.    Kiinteistön hulevesimaksun kerroin K määräytyy kiinteistön rakennetun alueen pinta-alan mukaan. 
(pa. 100-2500 m2 K=6)
Vähennys on mahdollinen ainoastaan korin 3 kiinteistöille.
  • Rakentamaton pinta = missä hulevesien imeytymistä tapahtuu esim. nurmikko.
  • Rakennettu tiivis pinta = joka ehkäisee huleveden imeytymistä esim. sora. 
V2. Hulevetensä valtion järjestelmään johtavat kiinteistöt. Mikäli kiinteistö osoittaa johtavansa hulevettä valtion hulevesijärjestelmään, on se oikeutettu vähennykseen hulevesimaksusta.0,5

Valtion hoidossa olevat väylät on esitetty kartassa sinisellä viivalla.

Tarkistathan kartasta oman osoitteesi tilanteen.

V3. Sekaviemäröidyt kiinteistöt.Alva-yhtöt Oy:n (entinen Jyväskylän Energia) sekaviemäröinnin piiriin kuuluvat kiinteistöt johtavat osan hulevedestä jätevesiviemäriverkostoon, joten ne ovat oikeutettuja vähennykseen hulevesimaksusta.    0,25Tarkistathan kiinteistösi viemäröinnin tilanteen ensin Alva-yhtiöt Oy:ltä.
V4. Kiinteistöt, joiden alueelle kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevettä.Mikäli kaupungin hulevesijärjestelmän oja tai putki purkaa hulevettä kiinteistön alueelle, jolla ei ole tähän tarkoitettua rasitetta olemassa ja jos hulevesien johtaminen kyseisen kiinteistön kautta on välttämätöntä kunnan hulevesijärjestelmän toimivuudelle, on kyseinen kiinteistö oikeutettu vähennykseen hulevesimaksusta viranomaisen harkinnan perusteella.0 
V5. Viranomaisen tapauskohtaisesti määrittelemä vähennys.Viranomainen voi tapauskohtaisesti perustellusta maan-käytöllisestä syystä käyttää alempaa pinta-alaluokkaa ja/tai kerrointa maksun määräämisessä tai käyttää K-kertoimen arvona 1 korissa 3 (omakotitonttiin rinnastettava tontti).         Mahdollinen korin 3 kiinteistöille

Taulukossa kerrottujen vähennysten lisäksi hulevesimaksuun on mahdollista hakea vuosien 2018-2019 maksun osalta määräaikaista vähennystä. Mikäli asuinkiinteistölle on tehty Jyväskylän Energia Oy:n (nykyään Alva-yhtiöt Oy) kanssa huleveden liittymäsopimus ajalla 1.9.2014-17.1.2017 niin on kiinteistö oikeutettu määräaikaiseen vähennykseen. Vähennystä tulee hakea laskusta tehtävällä muistutuksella laskussa kerrotun ohjeistuksen mukaan.  Huomioithan, että vuoden 2019 laskusta tehdyllä muistutuksella voi hakea vapautusta vain vuoden 2019 hulevesimaksusta.

Lisätietoja:

niina.piispanen[ at ]jyvaskyla.fi

Lisätietoa

Ota yhteyttä

  • Kunnossapidon asiakaspalvelu p. 014 366 4010
  • Laskutuksen asiakaspalvelu p. 014 266 0139