Resurssiviisaus on osa konsernin johtamista

Jyväskylän kaupunki tavoittelee määrätietoisesti taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksellä (KV 25.5.2016, 71§) liittynyt ensimmäisten joukossa kestävien kaupunkien Finnish Sustainable Communities (FISU) -verkostoon ja samalla sitoutunut pitkäjänteisesti tavoittelemaan resurssiviisautta, jätteetöntä, päästötöntä ja ylikulutuksetonta kaupunkia, viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian (KV 15.12.2014, 122§) yhdeksi kärjeksi on valittu Resurssien viisas käyttö, jota toteutetaan erilaisin talousarvioissa vuosittain vahvistetuin toimenpitein. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti talouden ja toiminnan vuosikellon osoittamalla syklillä erilaisin mittarein, joista tärkeimpinä resurssiviisausindikaattorit sekä ympäristöpolitiikan mittarit. Resurssiviisaus on integroitu osaksi Jyväskylän kaupunkikonsernin kokonaisjohtamista. Resurssien viisas käyttö -teeman vastuuhenkilöksi on nimetty tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Melville. Toimialojen, konsernin liikelaitosten ja yhtiöitten edustajista koostuva resurssiviisausryhmä asetettiin kansliapäällikön toimesta tehtäväänsä vuoden 2016 alussa.

Resurssiviisausryhmän tehtävät ja toiminta

Resurssiviisausryhmä käynnistää ja kokoaa kaupunkikonsernin eri toimialoilla, konsernihallinnossa, liikelaitoksissa ja yhtiöissä tehtävää resurssiviisautta edistävää työtä ja rakentaa resurssiviisauden tavoitteita palvelevaa yhteistyötä myös konsernin ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Ryhmän toimintaa ohjaavat kaupungin strategiset tavoitteet ja talousarvioon kirjatut kehittämistavoitteet. Resurssiviisausryhmä tekee ohjausryhmälleen ehdotuksia resurssiviisautta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja toimii myös ohjausryhmänsä valmistelevana elimenä.

Resurssiviisausryhmän ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu kerran syksyllä sekä pitää työryhmän kanssa yhteisen katselmuksen vuosittain keväällä. Katselmuksessa arvioidaan edellisen vuoden toiminta ja sovitaan seuraavan vuoden valmistelun suuntaviivoista. Syksyn kokouksessa hyväksytään seuraavan vuoden resurssiviisauspainopisteet tulevaan talousarvioesitykseen. Resurssiviisausryhmä huolehtii myös lakkautettujen ympäristö- ja energiaryhmien tehtävien toteutumisesta.

Ryhmä kokoontuu talouden ja toiminnan vuosikellon määritteleminä ajankohtina. Puheenjohtaja toimii kokouksen kokoonkutsujana. Tarvittaessa ryhmä voi myöhemmin täydentää itse itseään ja se voi myös pyytää muita asiantuntijoita mukaan kokouksiinsa.

Ryhmän kokoonpano

 • Pirkko Melville, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, puheenjohtaja
 • Jari Salomaa, viestintäpäällikkö, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

 • Päivi Pietarinen, ympäristöjohtaja
 • Mervi Saukko, ympäristöasiantuntija
 • Tero Hirvelä, energia-asiantuntija

Toimialat:

 • Tanja Oksa, projektipäällikkö
 • Marjo Laine, hankintajohtaja – varalla Katri Löytty, hankintapäällikkö
 • Mari Pitkänen, talous- ja hallintopäällikkö
 • Veli-Jussi Koskinen, kaupungininsinööri/liikelaitosjohtaja (myös Altekin edustajana) - varalla Kari Ström, palvelupäällikkö
 • Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö
 • Risto Kortelainen, palvelujohtaja
 • Sirkka Keikkala, palvelujohtaja
 • Päivi Kalilainen, palvelujohtaja
 • Ari Karimäki, palvelujohtaja

Liikelaitokset ja yhtiöt:

 • Tuija Sinisalo, liikelaitosjohtaja, Kylän Kattaus – varalla Paula Puikkonen, palvelupäällikkö
 • Karoliina Niskala, ympäristöpäällikkö Jyväskylän Energia Oy – varalla Tytti Laitinen, projektipäällikkö
 • Esko Martikainen, toimitusjohtaja, Mustankorkea Oy
 • Petri Tuominen, toimitusjohtaja, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
 • Ari Hiltunen, toimitusjohtaja, Jykes – varalla Janne Salmi, projektipäällikkö
 • Juha Takala, toimitusjohtaja, Jykes Kiinteistöt Oy
 • Pekka Äänismaa, johtaja, Biotalousinstituutti/JAMK – varalla Kirsi Knuuttila, asiantuntija
 • Timo Hyttinen, toimitusjohtaja, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
 • Hannu Leskinen, toimitusjohtaja, Jyväs-Parkki Oy
 • Ismo Kukkonen, toimitusjohtaja, Total Kiinteistöpalvelut – varalla Heljä Kastelin, asiakas- ja laatupäällikkö

Yhteensä 25 henkilöä

Asiasanat: