Hyppää pääsisältöön

Jyväskylän resurssiviisaustiekartalla on kunnianhimoinen visio: ei jätettä, ei päästöjä, yhden maapallon kantokykyyn sopeutuva elämä. Tiekartalla, joka kattaa kuusi kaupungin kannalta keskeistä resurssiviisauden osa-aluetta: 1) Energia, 2) Liikenne, 3) Jäte- ja materiaalihuolto, 4) Ruoka, 5) Vesi, ja 6) Kestävät yhteisöt. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tiekartan eri osien tärkeimmät tulokset.

1. Energiantuotanto ja -kulutus

Visio: Jyvässeudun sähkön- ja lämmöntuotanto on hiilineutraalia. Energia tuotetaan paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla, ja energiantuotannon kuormitusta tasataan älykkäällä sähköverkolla ja varastointijärjestelmillä.

Tulevaisuudessa:
- Fossiiliset tuontipolttoaineet on korvattu puulla ja muulla uusiutuvalla biomassalla vuoteen 2030 mennessä.
- Polttoaineena käytettävä biomassa tuotetaan kestävällä tavalla maankäytön ilmastovaikutukset huomioiden.
- Jyväskylän seudulla on merkittävästi tuulivoimaa, ja alue on aurinkoenergian hyödyntämisessä edelläkävijä Suomessa.
- Hajautettu, lähellä käyttäjää tuotettu uusiutuva energia täydentää suuren mittakaavan tuotantoa.
- Älykkäät sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä sähkön ja lämmön varastointijärjestelmät tasaavat energian tuotannon ja kulutuksen huippuja ja optimoivat tuotantokapasiteetin käyttöä.
- Energiantehokkuuden ja energiansäästön ansiosta energiankulutus pysyy kohtuullisena.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Energia tuotetaan paikallisilla, uusiutuvilla energianlähteillä, jolloin raha ja työ jäävät aluetalouteen ja alueen energiahuollon huolto- ja toimitusvarmuus paranee.
- Energian toimitusketjuun syntyy uusia työpaikkoja.
- Jyväskylän seudun energiantuotanto on resurssi- ja kustannustehokasta.
- Jyväskylään syntyy vahvaa osaamista hajautetusta energiantuotannosta ja älykkäiden järjestelmien soveltamisesta yrityksissä ja yksityistalouksissa. Tämä osaaminen luo uutta liiketoimintaa ja kil-pailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

Visio: Henkilö- ja tavaraliikenne eivät aiheuta fossiilisperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Liikentees-sä käytetään vain kestävällä tavalla tuotettuja uusiutuvia polttoaineita. Liikennejärjestelmä ja kaupunkisuunnittelu tukevat autottomuutta ja kestävää henkilöliikkumista.

Tulevaisuudessa:
- Jyväskylässä on useita biokaasun jakeluasemia ja kattava sähköautojen latausasemaverkko
- Jyväskylässä on toimiva ja kattava, vireät paikalliskeskukset yhdistävä, alueellinen joukkoliikenne, myös raideliikennettä.
- Kevyen liikenteen edellytykset ovat hyvät ja kannustimet tukevat sitä.
- Innovatiiviset etä- ja liikkuvat palvelut vähentävät tarpeetonta liikkumista.
- Jyväskylä on älykkäiden liikenneratkaisujen, yhteiskäyttöautojen ja -kuljetusten edelläkävijä.
- Julkinen liikenne ja älyratkaisut mahdollistavat personoidun liikkumisen eri kulkutapoja yhdistelemällä.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Tuontipolttoaineiden korvaaminen paikallisilla uusiutuvilla polttoaineilla parantaa aluetaloutta ja luo työpaikkoja.
- Liikennejärjestelmä luo edelläkävijyyttä ja kilpailukykyä tarjoamalla kehitysalustan ja referenssin älykkään liikenteen ja kestävän kaupunkisuunnittelun ratkaisuille ja uudelle liiketoiminnalle
- Ihmis- ja hyvinvointilähtöinen liikkuminen vähentää ruuhkia, parantaa ilmanlaatua ja edistää hyötyliikuntaa ja tukee siten kansalaisten terveyttä ja helpottaa arkea.

3. Kulutus ja materiaalit

Visio: Neitseellisten raaka-aineiden käyttö on vähentynyt kestävälle tasolle ja uusiomateriaalien käyttö on maksimoitu. Lähes kaikki jäte hyödynnetään raaka-aineena. Uusiomateriaaleihin perustuva kiertotalous ohjaa niin kuluttajia, tuottajia, hankkijoita kuin alan yrityksiä.

Tulevaisuudessa:
- Jyväskylässä toimii kierrätys- ja ympäristöalan yritysten keskittymä, joka kehittää ja soveltaa uusia ratkaisuja materiaalien uudelleenkäyttöön.
- Jyväskylässä on käytössä edistyksellisiä ratkaisuja, joiden avulla pystytään hyödyntämään raaka-aineena kaikki hyödynnettävissä oleva jäte.
- Yritykset muodostavat keskenään teollisia symbiooseja ja hyödyntävät toistensa sivuvirtoja
- Jyväskyläläiset kuluttavat ensisijaisesti palveluja sekä kestäviä ja korjattavia tavaroita.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Materiaalien uusiokäyttö vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja raaka-aineiden tuontia, jolloin raha ja työpaikat jäävät aluetalouteen.
- Kierrätysliiketoimintaan syntyy uusia työpaikkoja.
- Teolliset symbioosit luovat yrityksille välittömiä kustannussäästöjä ja uusia liiketoimintamahdolli-suuksia.
- Kasvava osaaminen materiaalikierron, kierrättämisen ja uusiomateriaalien hyödyntämisen alueilla synnyttää uutta liiketoimintaa, jolla on merkittävä vientipotentiaali.

4. Ruoan tuotanto ja kulutus

Visio: Yhden maapallon rajoissa tuotettu ja kulutettu ruoka luo hyvinvointia, terveyttä ja taloudellista kasvua. Ruoka on kestävästi tuotettua ja tukee lähialueiden elinkeinoja. Kestävät valinnat ovat kaupunkilaisille helppoja ja edullisia. Ihmiset ovat terveempiä, koska ruokavaliossa on enemmän kasviksia ja lihaa vain terveyssuositusten mukaisesti. Keski-Suomi on tunnettu puhtaasta ja laadukkaasta ruoasta, ja se on maakunnalle tärkeä vientituote.

Tulevaisuudessa:
- Lähi- ja kausiruoalla on toimiva logistiikka, lyhyt toimitusketju ja riittävät esikäsittelypalvelut joka tekee ostamisesta helppoa ja edullista.
- Julkiset keittiöt ovat edelläkävijöitä lähi-, luomu- ja kasvisruoan käytössä, luoden markkinoita
- Julkisissa keittiöissä suositaan kasvisruokaa.
- Ruokahävikkiä vähennetään järjestelmällisesti suurkeittiöissä ja kotitalouksissa. Ruokahävikkiä syntyy nykyisin 23 kg/henkilö/vuosi, minkä arvo on Jyväskylässä noin 11 miljoonaa euroa vuodessa.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Lähi- ja luomuruualla on merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Ne luovat alueelle työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa maatalouteen ja elintarviketuotantoon.
- Kaupungin terveydenhuoltokustannukset pienenevät kun kaupunkilaisten terveys kohenee.
- Terveellisempi ruokavalio parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua.
- Kausi- ja kasvisruuan suosiminen julkisissa keittiöissä säästää kustannuksia

5. Vedenkäyttö ja luonnonvedet

Visio: Vesiliiketoiminta on Jyväskylän alueella merkittävä tulonlähde ja vientiartikkeli. Seudun luonnonvesien laatu on erinomainen, ja alueella on monipuolista vesistöjen matkailu- ja virkistyskäyttöä. Jyväskylässä on kehitetty ja otettu käyttöön tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka vähentävät talousveden kulutusta merkittävästi.

Tulevaisuudessa:
- Jätevedenpuhdistamosta on kehitetty biojalostamo, jossa jätevedestä otetaan talteen ravinteet ja muut arvokkaat aineet ja ne palautetaan kiertoon.
- Vesitehokkaat laitteet, kotitalouksien vesimittarit, hulevesien hyötykäyttö ja teollisuuden suljetut kierrot ovat vähentäneet talousveden kulutuksen nykyisestä 150 litrasta/henkilö ensin 90 litraan ja lopulta jopa 50 litraan/henkilö hyvinvointia heikentämättä.
- Jyväskylässä on uutta innovatiivista ja kansainvälisesti menestyvää vedenpuhdistukseen ja -säästöön keskittyvää liiketoimintaa.
- Jyväskylän seutu on tunnettu puhtaista luonnonvesistään ja ne ovat osa seudun brändiä.
- Vesistöjen tilaa seurataan sensoreilla ja monitoroinnilla.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Vedensäästö- ja puhdistusratkaisut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joille on kansainvälistä kysyntää.
- Vähentynyt vedenkulutus tuo kustannussäästöjä ja pienentää myös energiankulutusta.
- Puhtaat luonnonvedet parantavat asukkaiden hyvinvointia ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti matkailu- ja virkistyskäyttö.

6. Kestävät yhteisöt

Visio: Jyväskylä on elinvoimainen ja houkutteleva alue sekä yrityksille että asukkaille. Kaupunki tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin elämäntyyleihin, tiedon ja palvelujen saumattomaan jakamiseen ja osaamisen kehittymiseen.

Tulevaisuudessa:
- Kestävät yhteisöt ovat Jyväskylän voimavara, jolla se tarjoaa ihmisille alustan onnellisuuteen.
- Asukkailla on mahdollisuus valita erilaisia asuinalueita ja elämäntapoja.
- Jyväskylä on jakamiskeskus, jossa tuotteita, palveluja ja tietoa tuotetaan, omistetaan ja käytetään yhdessä.
- Kaupunkiympäristö luo puitteet osaamisen ja älykkään teknologian kehittämiselle ja soveltamiselle.
- Kestävää elinvoimaisuutta kehitetään kokeilukulttuurin keinoin.

Hyödyt Jyväskylälle:
- Kaupunki saa lisää hyvinvoivia asukkaita, ketteriä yrityksiä ja dynaamista kehitystyötä.
- Uusien digi- ja jakamisratkaisujen avulla luodaan uudenlaista työllisyyttä.
- Yrityksillä on mahdollisuus kokeilla käytännössä uutta teknologiaa ja ratkaisuja.
- Asukkaille on tarjolla monipuolisia ja erilaisia asuinalueita, palveluita ja elämänrytmejä.
- Jyväskylästä tulee houkuttelevampi paikka tehdä työtä, opiskella ja asua

Asiasanat: