Liito-orava LIFE -hanke

Lisätietoja

Anne Laita, kaavoitusbiologi
p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Anni Mäkelä, kaavoitusbiologi
p. 014 266 4492, anni.m.makela[at]jyvaskyla.fi

Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen

© Heikki Sihvonen

Usean asiantuntijatahon yhteinen EU-hanke liito-oravan suojelun edistämiseksi

Jyväskylän kaupunki on mukana Euroopan unionin rahoittamassa LIFE -hankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot. Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoimassa hankkeessa on mukana 18 kumppanitahoa Suomesta ja Virosta. Hanke on alkanut elokuussa 2018 ja jatkuu kevääseen 2025 asti.

Uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (2019) liito-orava elää Euroopan unionin alueella vain Suomessa ja Virossa. Suurimmaksi uhaksi liito-oravan säilymiselle on arvioitu sopivan elinympäristön väheneminen ja pirstoutuminen.

Kaupunkien yhteistyötä hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja toimeenpanemiseksi

Jyväskylä osallistuu yhdessä Espoon ja Kuopion kaupunkien kanssa hankkeen osuuteen, jossa kehitetään hyviä käytäntöjä liito-oravan suojelun ja maankäytön suunnittelun yhteen sovittamiseksi. Kaupungeissa tunnistetaan liito-oravan elinympäristöverkosto, joka toimii pohjana lajin huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa. Kaupunkialueilla liito-oravan elinympäristöverkostoa parannetaan vahvistamalla pesäpaikkatarjontaa pöntötyksillä ja kulkuyhteyksiä puuistutuksilla. Hankekaupungit osallistuvat myös valtakunnallisen liito-oravahavaintotietokannan kehittämistyöhön.

Liito-orava ja sen elinympäristö tutuksi

Jyväskylässä hankekauden aikana tuodaan kuntalaisille monin tavoin tutuiksi liito-oravan elintapoja ja elinympäristöä kaupunkiympäristössä. Tulossa on muun muassa yleisöluento ja liito-oravakävelyitä. Hankeaikana tuotetaan lisää tietoa liito-oravasta esimerkiksi inventoinnein ja seuraamalla satelliittipannoitettuja liito-oravayksilöitä.

 

Ajankohtaista

Kevään 2019 inventoinnit

Liito-orava LIFE -hankkeeseen valitut 10 selvitysaluetta on selvitetty tänä keväänä 13.3 - 26.4 välisenä aikana. Selvitysalueet kattavat yhteensä noin 98 hehtaaria. Kaikki inventointialueet ovat asuinaluekokonaisuuksia, joissa liito-oravan elinympäristöt on turvattu viheralueille osoitetuilla suojelumerkinnöillä- ja määräyksillä. Selvityksillä arvioidaan asemakaavojen toimivuutta liito-oravan lisääntymis-ja levähdysalueiden turvaamisessa.

Tulosten perusteella liito-oravan elinvoimaisuus on onnistuttu turvaamaan kaiken kaikkiaan hyvin kohteita koskevilla asemakaavan suojelumääräyksillä, sillä liito-oravia esiintyi yhdeksällä inventointialueella kymmenestä. Kaijanalammen alue, jolta tänä vuonna ei havaintoja tehty, inventoidaan ensi keväänä uudestaan, sillä tänä vuonna tyhjäksi osoittautunut alue saattaa olla ensi vuonna jälleen käytössä. Myös Mannisenmäen ison inventointialueen eteläosat selvitetään ensi keväänä (2020) uudestaan (pohjoisosissa liito-oravia esiintyi).

 

Selvityskohteet Jyväskylässä:

1. Heinälampi

2. Haukkamäki

3. Pilliniemi

4. Kivelänranta

5. Mannisenmäki

6. Vääräjärvi

7. Kaijanlampi

8. Matinmäki

9. Kangasvuori

10. Keskussairaala

 

Tarkempi kuvaus inventointien tuloksista kullakin alueella tulossa..

 

Pöntötykset syksyllä 2019

Inventointien lisäksi tänä vuonna hankkeen puitteissa toteutetaan myös liito-oravakannan vahvistamiseen pyrkivät, pesäpaikkatarjontaa lisäävät pöntötykset, jotka aloitetaan syksyllä 2019. Pöntötyskohteita Jyväskylässä on yhteensä 7.  Liito-orava pesii linnunpönttöjen lisäksi tikan (yleensä haapaan) tekemissä koloissa ja oravien vanhoissa risupesissä.

 

Pöntötyskohteet Jyväskylässä:

1. Jyskänvuori

2. Ylistönmäki/Ristonmaa

3. Kotalamminmäki

4. Jääskelä

5. Kangasvuori

6. Halssilanmäki

7. Seminaarinmäki

 

Liito-orava LIFE-hankkeen logot (LIFE, Natura, hankelogo)

Lisätietoja

Anne Laita, kaavoitusbiologi
p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

Anni Mäkelä, kaavoitusbiologi
p. 014 266 4492, anni.m.makela[at]jyvaskyla.fi

Liito-orava rungolla @Heikki Sihvonen

© Heikki Sihvonen

Asiasanat: