Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkärit ja hoitajat keskustelevat keskenään.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi hanketta, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma sekä Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke, joita kutsutaan nimellä: Monesta hyvästä yhdeksi parhaista. Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden painopisteet ovat valikoituneet Keski-Suomen kuntien tarpeista ja lähtökohdista.

Tälle sivulle on koottu hankkeidemme tavoitteet ja kehittämiskohteet.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään Keski-Suomen nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022. Mukana ovat kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa ja sote-kuntayhtymät.

Ohjelman tavoitteet

•    Parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta
•    Siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
•    Varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus
•    Vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta
•    Hillitä kustannusten kasvua

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman painopisteet

Nopeammin hoitoon - palvelujen saatavuuden parantaminen

Uudistamme vastaanottotoimintaa hoitoonpääsyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että asiakas saa nopeammin ja oikeanlaista palvelua, tukea ja apua silloin kun sitä tarvitsee. Olemme avanneet OmaKS.fi-palvelun, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa keskisuomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelussa asioidaan tietoturvallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hyödyntäen sähköisiä kanavia, esimerkiksi yhteydenotto-, ajanvaraus- ja asiointipalveluissa.

Kehitämme palveluita hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin näkökulmasta: sote-ammattilaiset arvioivat jokaisen asiakkaan tilannetta yksilöllisten tarpeiden ja voimavarojen pohjalta. Asiakkaiden hoidon- ja palvelutarpeen arviointi pyritään toteuttamaan yhtenäisesti ja moniammatillista tiimiä hyödyntäen koko Keski-Suomen maakunnassa.

Palveluketjujen yhtenäistäminen - laadukkaammat ja yhtenäisemmät palvelut 

Tavoitteenamme on, että Keski-Suomen asukas saa asuinpaikasta tai omista voimavaroista riippumatta laadukasta palvelua ja asia lähtee etenemään sujuvasti. 

Keski-Suomessa kehittämiskohteina ovat tyypin 2 diabeteksen, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä palliatiivisen ja saattohoidon palvelut. Pyrimme siihen, että keskisuomalaisten avuntarve tunnistetaan ja hoitoon sekä palveluihin päästään varhaisemmassa vaiheessa. Kehitämme moniammatillisuutta ja toimintamalleja sekä yhtenäistämme sote-ammattilaisten työnjakoa. Palveluiden kehittyessä hoidon ja palvelun saatavuus, jatkuvuus, laatu sekä vaikuttavuus paranevat. 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat tukea ja palveluita sujuvasti, oikea-aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa. Kehitämme palveluiden parempaa saatavuutta, jotta palvelut löytyvät jatkossa samasta paikasta joko sähköisesti tai perinteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Edistämme ja yhteensovitamme lasten, nuorten ja perheiden palveluita perhekeskustoimintamallin kautta. Perhekeskustoiminta on yhteistä toimintaa lapsiperhetoimijoiden välillä. Perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsiperhepalvelut, sen rakenne tukee yhteistyötä ja vahvistaa vuorovaikutusta sekä ammattilaisten että asukkaiden kesken. Perhekeskustoimintaa kehitetään kuntakohtaisesti, mutta samalla luodaan yhtenäisiä toimintatapoja Keski-Suomen alueelle. 

Sivistyspalveluiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja yhteisillä, asiakasosallisuutta tukevilla toimintakäytänteillä varmistamme, että lasten ja nuorten tarpeet tunnistetaan varhain. Näin sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelun ammattilaiset voivat puuttua psykososiaalisiin sekä muihin tuen ja palvelun tarpeisiin ajoissa. 

Edistämme ammattilaisten yhteisten työmenetelmien käyttöä muun muassa kouluttamalla toimijoita Lapset puheeksi- ja IPC-menetelmän käyttöön. Menetelmien avulla edistetään huolen puheeksi ottamista sekä autetaan lapsia ja nuoria saamaan apua mielialan laskun pulmiin. 

Osana Keski-Suomen sote-uudistusta ja hankkeeseen sisältyvää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE)  Keski-Suomessa toimii maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä

Materiaalit

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankesuunnitelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Innokylän verkkosivulle päivitetään muun muassa eri työryhmien esitysmateriaaleja, työntuloksia sekä muistioita.

Kuva
Vauva makaa vanhempiensa sylissä.

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hanke

Rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelu -hanketta toteutetaan vuosina 2020–2021. Mukana ovat Luhankaa lukuun ottamatta kaikki Keski-Suomen kunnat (22 kuntaa) ja sote-kuntayhtymät.

Hankkeen tavoitteet

• Tukea ja vahvistaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden yhteistyötä sekä yhtenäistää palveluiden tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen liittyviä toimintamalleja
• Kehittää aika- ja paikkariippumattomia sähköisen asioinnin, omahoidon sekä etähoivan ratkaisuja ja toimintamalleja, esimerkiksi Omaolo.fi -palvelun käyttöönoton sekä palveluvalikoiman laajentaminen Keski-Suomessa
• Valmistella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Siun soten, Essoten ja Vaasan sairaanhoitopiirin yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin käyttöönottoa
• Luoda sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden tueksi uudenlaisia maakunnallisia yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka kannustavat eri tahoja (muun muassa kunnat, järjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, palveluiden tuottajat, seurakunnat, valtion aluehallinto) tekemään yhteistyötä ja kehittämään Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluita
• Seurata Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa erilaisten mittareiden sekä tutkimusten kautta (muun muassa sairastavuus, elintavat, koettu hyvinvointi), ja laatia niiden pohjalta maakunnallinen hyvinvointiohjelma sekä antaa suosituksia, joilla vahvistetaan keskisuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä
• Edistää Osallisuutta ja järjestöyhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Hankkeessa aloitetaan myös ministeriön päätöksen mukaisesti valmistelut hyvinvointialueen perustamiseksi. 

Keski-Suomen sote-uudistus on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyötä. Keski-Suomessa hankkeita hallinnoi Jyväskylän kaupunki. Lisätietoa valtakunnallisesta sote-uudistuksesta löydät soteuudistus.fi -verkkosivuilta

Materiaalit

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hankesuunnitelma

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu -hankkeen Innokylän verkkosivulle päiivitetään muun muassa eri työryhmien esitysmateriaaleja, työntuloksia sekä muistioita.
 

Kuva
Innokylän logo