Arviointikertomus 2018

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen antamat selvitykset vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Joukkoliikenteen kehittämisohjelma ”Linkki tulevaisuuteen 2030”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman.

Linkki tulevaisuuteen 2030: keskeinen kehittämistavoite
Kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu joukkoliikenteen matkamäärien tuplaaminen nykyisestä 7,5 miljoonasta matkasta 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää kehittämistoimia monella osa-alueella: maankäytön ja joukkoliikenteen tiivistä yhteistoimintaa, liikkumispalveluiden parantamista, joukkoliikenteen tarjonnan kasvattamista, edullisia lipputuotteita, tie- ja katuosuuksien suunnittelua joukkoliikennelähtöisesti, muutoksia asukkaiden liikkumistottumuksissa ja henkilöauton käyttöön kohdistuvia muutoksia.

Tulevaisuuden liikenteen toteutusratkaisuja
Kehittämisohjelmatyössä on tarkasteltu kolmea alueen näkökulmasta potentiaalisinta liikenteen toteutusratkaisua, jotka ovat
Vaihtoehto A: Liikenteen lisääminen linja-autokalustolla (runkolinjojen toteutus, nopeat seutuliikenteen linjat ja ns. citylinkki Jyväskylän keskustan alueella)
Vaihtoehto A+B: Linja-autokalusto täydennettynä BRT- kalustolla (BRT=Bus Rapid Transit)
Vaihtoehto A+B+C: Linja-auto ja BRT täydennettynä lähijunaliikenteellä
Toteuttamisvaihtoehdot eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne voidaan toteuttaa vaiheittain, aloittaa linja-autokalustolla ja täydentää liikennettä myöhemmin joko BRT- tai lähijunaliikenteellä tai molemmilla.

Keinot tavoitteisiin pääsemiseksi
Joukkoliikenteen käyttöä voidaan selvityksen mukaan lisätä edullisia lippuja tarjoamalla, parantamalla joukkoliikennetarjontaa, nopeuttamalla ja sujuvoittamalla matkaketjuja, matkustamisen helppoudella sekä kaluston kehittämisellä. Lisäksi joukkoliikenteen markkinoinnilla, asukkaiden asenteisiin vaikuttamalla, lisäarvopalveluilla sekä jatkuvalla seurannalla ja kehittämisellä pystytään nostamaan joukkoliikenteen imagoa ja roolia hyvän liikkumisvaihtoehtona.

Kokonaisuudessaan Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden arvioitu lisärahoitustarve on noin 6,8 miljoonaa euroa/vuosi. Samalla ajanjaksolla matkustuksen lisääntyminen lisää myös asiakastuloja, joten lopullisten vuosittaisten nettokustannusten lisäys vuonna 2030 on arvioitu olevan noin 3,0 miljoonaa euroa/vuosi. Investointikustannuksiksi arvioidaan lisäksi noin 2,85 miljoonaa euroa. Pääosa investoinneista on sellaisia, että ne on välttämätöntä toteuttaa joka tapauksessa.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikka-arkkitehtuuri, viherympäristöt ja osallisuus kaupunkiympäristön rakentamisessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi AVOin kaupunkiympäristö -politiikan teemat ja periaatteet Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamista ja sitä koskevia toimenpiteitä ohjaaviksi linjauksiksi. Valtuutettu Mia Puolimatka (KD) esitti Marika Visakorven (KD) ja Irina Tuokon (VIHR) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 46-16-4 tyhjää-1 pois valtuusto hyväksyi AVOin kaupunkiympäristö -politiikan.

Tiivistelmä
AVOin kaupunkiympäristö on Jyväskylän kaupungin uusi arkkitehtuuri-, viher- ja osallisuuspolitiikka kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Se luo paikalliset tavoitteet Jyväskylän rakennetun ympäristön ja viherympäristöjen kehittämiselle sekä ohjaa niitä koskevia suunnittelutapoja. Visiona on luoda yhdessä Jyväskylää, jonka kulmakivinä ovat kestävä ja kiinnostava rakentaminen, hyvinvoivat asukkaat ja viihtyisä ympäristö.
AVOin kaupunkiympäristö -politiikka on laadittu Jyväskylässä ensimmäistä kertaa tässä muodossa. Sen juuret ovat aiemmin tehdyissä politiikkaohjelmissa, ja linjaukset toteuttavat Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Linjaukset koskevat erityisesti kaupunkirakenteen toimialaa mutta myös muita toimialoja siinä määrin, kuin niiden toiminta kytkeytyy kaupunkiympäristöön. Näin ollen AVOin kaupunkiympäristö -politiikan hyväksyy Jyväskylän kaupunginvaltuusto.

Keskeiset muutokset aiempaan
AVOin kaupunkiympäristö on syntynyt vuonna 2002 hyväksytyn Jyväskylän arkkitehtuuripolitiikan (APOLI) sekä vuonna 2012 hyväksytyn Jyväskylän kaupungin viherpolitiikan päivityksistä. Lisäksi taustalla on vuonna 2015 hyväksytty Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma, jonka sisältöjä ja linjauksia sovelletaan nyt kaupunkiympäristön suunnitteluun.
AVOin kaupunkiympäristö -politiikan tarkoituksena on päivittää ja selkeyttää kaupungin linjauksia. Samalla on kuvattu ja perusteltu Jyväskylän kaupungin käytössä olevia toimintatapoja. Linjaukset ottavat kantaa kaupunkiympäristön laatuun, eli lopputulokseen, sekä osallisuuden kautta myös suunnittelutapoihin.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikan sisältö
Politiikka koostuu kolmesta teemasta ja yhdeksästä ohjaavasta periaatteesta. Ne toimivat ohjenuorana viihtyisän kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa niin kaupungin omassa toiminnassa kuin asukkaille, rakennusliikkeille ja maanomistajille. Teemat ja periaatteet ovat tiivistetysti seuraavat:
1.Aaltojen lailla rakennamme kaupunkiympäristöä ihmisläheiseksi, otamme huomioon maiseman ja historian arvot uudisrakentamisessa sekä teemme laadusta ymmärrettävää.
2.Viihtyisäksi koko kylän voimin pääsemme luontopohjaisin ratkaisuin, ihmisiä liikuttavilla ja hyvinvointia luovilla ympäristöillä sekä avaamalla kaupunkisuunnittelua asukkaille.
3.Oppien, tehden ja unelmoiden luomme tulevaisuutta rohkeilla kilpailuilla ja kunnianhimoisilla kokeiluilla, ideoimalla yhdessä ja kannustamalla toisiamme parempaan.
AVOin kaupunkiympäristö -politiikka sisältää myös periaatteita toteuttavia toimenpiteitä: jatkuvia toimintatapoja, lähivuosina toteuttavia toimenpiteitä sekä uusia ideoita, joiden toteuttamisesta päätetään myöhemmin. Toimenpiteitä seurataan sekä niiden sisältöjä arvioidaan ja täsmennetään vuosittain osana muuta toiminnan suunnittelua. Itse politiikan sisältöä arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

AVOin kaupunkiympäristö -politiikan teemat ja periaatteet http://www2.jkl.fi/avoin-kaupunkiymparisto/esite.pdf

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1.Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019 ja sen toiminta sulautuu osaksi kaupunkirakenteen toimialaa 1.1.2020 lukien
2.Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen henkilöstö, sopimukset, velvoitteet ja vastuut siirtyvät sellaisenaan kaupunkirakenteen toimialalle
3.Organisaatiomuutos huomioidaan vuoden 2020 talousarviossa.

Haapalammentien asemakaavan laajennus ja muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä sen yhteydessä sitovan tonttijaon.

Kaava-alue sijaitsee Vaajakosken Kotimäessä Haapalammentien päässä. Asemakaava on Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelman mukainen asuinrakentamisen
kaavoituskohde. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Haapalammentien päässä sijaitsevan rakentamattoman liiketontin ympäristöön rivitalopainotteista
asuinrakentamista n. 30-40 asukkaalle.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1015

Eron myöntäminen Anna-Leena Sahindalille (SDP) sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Anna-Leena Sahindalille eron sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Jarno Kemiläinen sekä nimesi lautakunnan jäsenistä uudeksi varapuheenjohtajaksi Jasmine Revon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Heli Kaunismaalle Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Heli Kaunismaalle eron Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Irene Hallamäen ja varajäseneksi Suvi Perttulan yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Santeri Lohen (Kok) ym. valtuutettujen valtuustoaloite perusopetuksen arvioinnista

Santeri Lohi (Kok.) ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 4.2.2019 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät selvitettäväksi, onko Jyväskylän kaupungilla mahdollisuutta ottaa numeroarviointi käyttöön jo alakoulun viimeisillä luokilla 1.8.2019 alkaen. Aloitteessa todetaan, että oppilaan kehittymisen ja jatkuvan oppimisen kannalta olisi perusteltua selvittää, tulisiko paikallista opetussuunnitelmaratkaisua muuttaa numeroarvioinnin aikaistamiseksi. Aloitteen mukaan numeroarviointi alakoulun viimeisillä luokille mahdollistaisi myös vertailtavuuden yläkoulussa saatuihin numeroihin ja tätä kautta parantaisi yläkouluarviointien realistisuutta sekä vähentäisi mahdollisesti käytettävää harkintavallan ylittämistä.

Vastauksessa todetaan mm., että valtuustoaloitteessa pyydetään selvittämään mahdollisuutta aloittaa numeroarviointi jo alakoulun viimeisillä luokilla. Opetushallitus valmistelee perusopetuksen päättöarvioinnin uusia kriteerejä ja arvioinnin linjausten täsmennyksiä, mukaan lukien numeroarvioinnin aloittamisajankohtaa. Arvioinnin linjausten luonnos saadaan kommentoitavaksi verkkoon 16.9.–18.10.2019. Jyväskylän paikallista opetussuunnitelmaa arvioinnin osalta ei ole mielekästä lähteä muuttamaan, ennen kuin valtakunnalliset linjaukset vahvistetaan.

Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Esityslistan julkinen versio on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla yksittäisinä asioina ja koosteena. Linkin takana ovat myös asioiden liitteet.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.ht...

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848504