Skip to main content
Image
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä     
  TAMuutoksetTA+MArvioTPE
1 000 euroa2019Huhtikuu2019Elokuu2019
       
Toimintatulot313 660380314 040-9 657304 383
Toimintamenot-984 345-899-985 243-6 405-991 649
Toimintakate-670 685-519-671 203-16 062-687 265
Verotulot 545 338 545 338-23 138522 200
Valtionosuudet167 777-227167 550 167 550
Rahoitustulot ja -menot9 76109 76166010 421
Korkotulot8 910 8 910 8 910
Muut rahoitustulot7 563 7 563 7 563
Korkomenot-6 660 -6 660660-6 000
Muut rahoitusmenot-52 -52 -52
Vuosikate52 191-74551 445-38 54012 906
Poistot ja arvonalentumiset-52 191 -52 191 -52 191
Satunnaiset tulot  0 0
Satunnaiset menot  0 0
Tilikauden tulos0-745-745-38 540-39 285
Poistoeron lisäys/vähennys340 340 340
Varausten lisäys/vähennys  0 0
Rahastojen lisäys/vähennys  0 0
Tilikauden yli- tai alijäämä340-745-405-38 540-38 945
       
Vuosikate poistoista100,0 % 98,6 % 24,7 %
Vuosikate poist.al.inv.78,4 % 62,8 % 16,9 %

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion 9,7 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi ennakoidaan 6,4 miljoonaa euroa.

Toimintatulojen alitus johtuu pääasiassa Hippoksen alueen kauppojen siirtymisestä, mikä pienentää maan myyntivoittoennustetta 11,7 miljoonalla eurolla.  Menoja kasvattaa erityisesti perusopetuksen menolisäykset. Koulunkäynnin ohjaajien henkilöstömenot ovat ylittämässä talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla käyttösuunnitelmassa havaitun virheen vuoksi. Myös koulukuljetukset ovat ylittymässä 0,8 miljoonalla eurolla riittämättömän budjetoinnin sekä lukuvuoden aikana syntyneiden lisäkuljetustarpeiden johdosta. Perusturvan toimialalla vanhuspalveluiden tulot ovat alittumassa noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi vapaiden ostopalvelupaikkojen vähyyden vuoksi.  

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa 38,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vuosikate ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 23,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Poistoista vuosikate kattaa ennusteen mukaan 24,7 % ja poistonalaisista investoinneista 16,9 %. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikausi on muodostumassa 38,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.