Skip to main content
Image

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Vuoden 2019 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2019 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Hintoja ei sopimusneuvotteluissa korotettu. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan ylijäämiä on purettava vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 105 tekemän kehyspäätöksen mukaan Kylän Kattauksen vuoden 2019 menot voivat olla enintään 26 340 000 euroa. Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että toimintakate vuodelle 2019 olisi alijäämäinen 353 300 euroa. Varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen muutosten vuoksi vuoden 2019 muutettu talousarvio on alijäämäinen 376 400 euroa. Kumulatiivisen ylijäämän ennustetaan olevan vuoden 2019 jälkeen 1 364 843,66 euroa.

Kylän Kattauksessa vuoden 2019 ensimmäinen kolmannes on taloudellisesti sujunut pääsääntöisesti ennusteiden suuntaisesti. Kehittämistavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. 

Keski-Suomen keskussairaalan osastoilla tapahtuva ruokapalvelu siirtyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019.  Liikkeen luovutuksella Kylän Kattaukselle siirtyi 43 henkilöä. Uuden palvelumallin käyttöönotto, sairaalahuoltajien tehtävänkuvan muutos sairaalahuoltajasta ruokapalvelutyöntekijäksi tai palveluvastaavaksi ja ammatillisen osaamisen kehittäminen vastaamaan uusia ruokapalvelualan työtehtäviä käynnisti tarpeen täydennyskoulutukselle. Täsmä-koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Kylän Kattauksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Koulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 50 % ja ELYN 50 %. Tietopuolisen koulutuksen toteuttaa pääasiassa Gradia, mutta osa koulutuksen sisällöstä toteutetaan Kylän Kattauksen ja Jyväskylän omien asiantuntijoiden toimesta. Koulutuksen kesto ja laajuus on 10 päivää/opiskelija 1.3.-31.12.2019 välisenä aikana. 

Vaikeudet saada valmiiksi koulutettua työvoimaa ja tarve uusille ruokapalvelutyöntekijöille johtivat myös Rekry-koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteena on kouluttaa uusia ruokapalvelutyöntekijöitä Kylän Kattauksen tehtäviin. Koulutukseen osallistui 10 opiskelijaa, jotka hakeutuivat koulutukseen TE-toimiston kautta. Koulutuksen kesto ja laajuus on 75 päivää ajalla 18.2.-6.6.2019. Tietopuolinen koulutus (30 %) suoritetaan Gradian tai Kylän Kattauksen oppimisympäristöissä ja ohjattu työssäoppiminen (70 %) Kylän Kattauksen toimipisteissä. Toteutuksessa hyödynnetty myös Kylän Kattauksen asiantuntijuutta. Koulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus 30 % ja ELYN 70 %.

Uuden sairaala Novan tuotantokeittiön, aularavintolan, kahvilan ja osastokeittiöiden toiminnallinen suunnittelu on jatkunut mm. prosessien kuvauksilla. Lasten ja nuorten ruokailussa alkuvuoden toiminta on keskittynyt tulevien keittiömuutosten sekä tuotantoprosessien suunnitteluun. Ristonmaan keskuskeittiön hankesuunnittelu saatiin päätökseen huhtikuussa. Tulevan väistöajan (huhti-elokuu 2020) suunnittelu on hyvässä vauhdissa, samoin tuotantomenetelmän muutokseen liittyvät tuotekehitys- ja prosessikuvaukset. 

Sähköisen välipalapassin määräaikainen sopimus päättyy toukokuun 2019 loppuun. Asiakkaiden ostamat tuotteet ovat käytettävissä kuitenkin vuoden 2019 loppuun saakka. Sähköisen maksamisen jatkoa lähdettiin selvittämään koko kaupungin yhteishankintana. Kaupungin verkkokaupan valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2019.

Uuden tuotannonohjausjärjestelmän suorahankintapäätöstä valmisteltiin alkuvuosi 2019. Hankintapäätökseen johtaneet sopimusneuvottelut saatiin päätökseen huhtikuussa ja sopimukset allekirjoitetaan toukokuussa. Hankintapäätös tehtiin nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän toimittajan, CGI:n kanssa. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on Aromi14. Suorahankintapäätökseen päädyttiin vuoden 2018 lopussa tehdyn tietopyynnön perusteella. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv.

Tavoite on vuositason tavoite. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen, voinee ennustaa tavoitteen toteutuvan.


 

2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. 

Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri asiakasryhmille kohdennetuilla kyselyillä. Palvelualueet toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelusopimuksissa sovitulla tiheydellä. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2019 3,7 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.

Tavoite on vuositason tavoite. Jatkuvan palautteen keräämistä varten käyttöönotettiin Jyväskylän kaupungin käytössä oleva sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta saadaan hyvin. Kohdistettuja asiakaskyselyjä tehdään Webropol -ohjelmalla asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Helmikuun aikana tehtiin asiakaskysely opetuspalveluiden asiakkaille. Vastauksia saatiin yli 3000 kappaletta ja vastauksien keskiarvo oli 3,47. Edelliseen opetuspalveluiden asiakas-kyselyyn verrattuna (2,8) asiakastyytyväisyys on selkeästi lisääntynyt. Palautteet on käsitelty ja vastauksia tullaan hyödyntämään koulujen ruokapalveluiden kehittämisessä. Lasten Parlamentin Makuraati osallistui ruokalistan kehittämiseen kokoontumalla maaliskuussa valiten syksyn ruokalistalle uusia vaihtoehtoja.