Skip to main content
Image

 

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä    
  TAMuutoksetTA+MArvioTPE
1 000 euroa2019Huhtikuu2019Huhtikuu2019
       
Toimintatulot313 660380314 040-11 936302 104
Toimintamenot-984 345-899-985 243-4 203-989 447
Toimintakate-670 685-519-671 203-16 139-687 342
Verotulot545 338 545 338-5 538539 800
Valtionosuudet167 777-227167 550 167 550
Rahoitustulot ja -menot9 76109 76156010 321
Korkotulot8 910 8 910 8 910
Muut rahoitustulot7 563 7 563 7 563
Korkomenot-6 660 -6 660560-6 100
Muut rahoitusmenot-52 -52 -52
Vuosikate52 191-74551 445-21 11730 329
Poistot ja arvonalentumiset-52 191 -52 191 -52 191
Satunnaiset tulot  0 0
Satunnaiset menot  0 0
Tilikauden tulos0-745-745-21 117-21 862
Poistoeron lisäys/vähennys340 340 340
Varausten lisäys/vähennys  0 0
Rahastojen lisäys/vähennys  0 0
Tilikauden yli- tai alijäämä340-745-405-21 117-21 522
       
Vuosikate poistoista100,0 % 98,6 % 58,1 %
Vuosikate poist.al.inv.78,4 % 62,8 % 38,3 %

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate kertoo, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Toimintatulojen arvioidaan alittavan talousarvion 11,9 miljoonaa euroa ja toimintamenojen ylitykseksi ennakoidaan 4,2 miljoonaa euroa.

Toimintatulojen alitus johtuu pääasiassa Hippoksen alueen kauppojen siirtymisestä, mikä pienentää maan myyntivoittoennustetta. Menoja kasvattaa erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen menolisäykset. Varhaiskasvatuksen palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa myös erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Perusopetuksen puolella kuljetuskustannukset ovat toteutumassa ennakoitua suurempina. 

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa 21,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vuosikate ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Poistoista vuosikate kattaa ennusteen mukaan 58,1 % ja poistonalaisista investoinneista 38,3 %. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikausi on muodostumassa 21,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.