Skip to main content

Henkilöstösuunnitelmassa otetaan huomioon tarvittavat palkalliset henkilötyövuodet ja niitä vastaavat henkilöstömenot. Suunnitelma sisältää koko sen henkilöstön, jolle on varattu talousarvioon palkkamenot. Laskenta sisältää sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön sekä kaikki palkanosat (esimerkiksi erilliskorvaukset, ylityökorvaukset ja lisät). Työssäolokuukaudet sisältävät myös kaikki palkalliset vapaat.

Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen

Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstömenot ovat 352,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 muutetussa talousarviossa henkilöstömenot ovat 339,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2018 talousarvioon nähden 12,9 miljoonaa euroa (3,8 %).

Henkilöstömenot

 TP 2017TA/M 2018TA 2019Muutos 2018-2019
1 000 euroa   euroa%
Henkilötyövuosia vastaavat henkilöstömenot    
Kaupunki ilman liikelaitoksia262 461,7272 013,0290 672,918 659,96,9 %
Konsernihallinto12 572,713 443,612 487,3-956,3-7,1 %
Perusturva 119 651,3124 693,0130 936,46 243,45,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut101 496,9104 197,0115 782,711 585,711,1 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut18 096,218 333,019 306,7973,75,3 %
Kaupunkirakenne10 644,611 346,412 159,8813,47,2 %
      
Liikelaitokset39 137,541 240,637 365,8-3 874,8-9,4 %
Tilapalvelu -liikelaitos1 439,01 455,31 481,025,71,8 %
Työterveys Aalto -liikelaitos4 186,94 762,30,0-4 762,3-100,0 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos16 939,116 970,418 756,11 785,710,5 %
Kylän Kattaus -liikelaitos9 847,011 143,912 708,51 564,614,0 %
Altek Aluetekniikka -liikelaitos4 010,94 093,74 420,2326,58,0 %
Talouskeskus -liikelaitos2 714,62 815,00,0-2 815,0-100,0 %
      
Yhteensä301 599,2313 253,6328 038,714 785,14,7 %
      
Muut henkilöstömenot     
Palkkatuettu työllistäminen 2 927,02 376,42 552,4176,07,4 %
Perusopetuksen hankkeet914,50,00,00,0 -
Nuorten taidetyöpajan hankkeet167,50,00,00,00,0 %
Kulttuuripalvelujen tuntipalkkaiset2 927,82 825,42 990,2164,85,8 %
Perhehoito ja tukiperheet613,7722,4742,019,62,7 %
Omaishoitajien tuen sivukulut461,2520,0520,00,00,0 %
Sivutoimiset palomiehet1 904,42 001,02 096,995,94,8 %
Luottamuselimet, vaalit1 089,21 269,61 269,1-0,50,0 %
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä0,02 474,10,0-2 474,1-100,0 %
Eläkemenoperusteiset- ja varhe -maksut sekä vyörytykset14 522,514 104,110 832,3-3 271,8-23,2 %
Lomarahaleikkauksen palautus0,00,03 382,23 382,2 -
Yhteensä25 527,826 293,024 385,1-1 907,9-7,3 %
      
Henkilöstömenot yhteensä327 126,9339 546,6352 423,812 877,23,8 %

Vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja vähennetään 30%:lla ajanjaksolla 1.2.2017-30.9.2019. Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana kertyviin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 aikana päättyvän lomanmääräytymisvuoden tammi-maaliskuussa kertyvät lomarahat maksetaan vielä vähennettynä ja lomarahojen leikkaus vaikuttaa siten vuoden 2019 kuluihin kolmen kuukauden lomarahojen osalta. Lomaraha kirjataan vuoden 2019 tilinpäätöksessä jälleen tavanomaisen tason mukaisesti, jonka seurauksena lomapalkkavelan jaksotusten yhteydessä kirjattava lomarahojen osuus kasvaa 3,4 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta.

Henkilöstömenoissa on varauduttu virka- ja työehtosopimusten yleiskorotuksiin sekä järjestelyerään koko kaupungin tasolla. Tammikuusta alkaen maksuun tulee paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain ja se kohdennetaan paikallisesti neuvotellen. Yleiskorotus tulee maksuun huhtikuusta alkaen ja sen suuruus vaihtelee myös sopimusaloittain. 

Yleiskorotusten ja järjestelyerän lisäksi toimialoja on ohjeistettu huomioimaan virka- ja työehtosopimuksista johtuvat yksittäisiä toimialoja koskevat kustannuserät, kuten esimerkiksi lastentarhanopettajien lisääntynyt suunnitteluaika ja sen vaatimat lisäresurssit.

Palkallisten henkilötyövuosien määräksi on vuoden 2019 talousarvioon suunniteltu 7 138 henkilötyövuotta. Suunnitelman mukaan palkallisen henkilötyövuodet kasvavat 151 henkilötyövuodella vuoden 2018 talousarviosta.

Palkalliset henkilötyövuodet

 TP 2017TA/M 2018TA 2019Muutos 2018-2019
    htv%
      
Kaupunki ilman liikelaitoksia5 9226 0656 2892253,7 %
Konsernihallinto247255223-32-12,4 %
Perusturva 2 6562 7202 774542,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut2 3762 4332 6191877,7 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut432440449102,2 %
Kaupunkirakenne21021822462,8 %
      
Liikelaitokset861923848-74-8,0 %
Tilapalvelu -liikelaitos25252614,0 %
Työterveys Aalto -liikelaitos78830-83-100,0 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos325346368226,4 %
Kylän Kattaus -liikelaitos2743073484113,4 %
Altek Aluetekniikka -liikelaitos969910687,9 %
Talouskeskus -liikelaitos63630-63-100,0 %
      
Kaupunki yhteensä6 7836 9877 1381512,2 %

Henkilötyövuosien määrän kasvaminen toteutuu toimialoilla ja henkilöstöryhmittäin eri tavoin. Tässä on kuvattu isoimmat henkilöstömuutokset. Henkilöstömuutosten taustalla ovat erityisesti palvelutuotannon vastuumuutokset sekä kaupungin kasvaessa asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu.

Konsernihallinnosta siirtyy vuoden 2019 alusta alkaen 35 henkilötyövuotta talous- ja muuta asiantuntijahenkilöstöä perusturvan sekä sivistyksen toimialoille.

Perusturvan toimialalla sosiaalipalveluiden talous- ja velkaneuvonnan henkilöstö (7 htv) siirtyy liikkeen luovutuksella valtiolle. Vanhuspalveluiden henkilöstömäärä on kasvamassa 41 henkilötyövuodella suhteessa vuoden 2018 muutettuun talousarvioon. Henkilöstöä lisätään erityisesti kotihoitoon. Osa vanhuspalveluiden henkilöstölisäyksistä on toteutettu jo syksyllä 2018, mutta täysimääräisesti ne vaikuttavat vasta vuonna 2019. Uuteen palveluasumisen yksikköön Sampoharjuun rekrytoidaan myös henkilöstöä. Ammattiryhminä vanhuspalveluiden henkilöstölisäykset kohdistuvat lähihoitajiin, sairaanhoitajiin, laitoshuoltajiin, sekä yhteen valvontakoordinaattoriin ja fysioterapeuttiin.  Avoterveydenhuollossa henkilöstölisäykset (5 htv) kohdistuvat esimerkiksi lasten toimintaterapeuttiin ja terveyskeskuslääkäreihin.  Terveyskeskussairaalassa on suunniteltu porrastetusti 14 sairaanhoitajan lisäys.

Sivistyksen toimialalla henkilötyövuodet ovat kasvamassa varhaiskasvatuksessa noin 135:llä. Lisäys kohdistuu pääasiassa varhaiskasvatuksen perushenkilöstöön lapsimäärän kasvaessa sekä virka- ja työehtosopimusten muuttuessa. Kokonaisuuteen liittyy myös toiminnan käynnistyminen uusissa päiväkodeissa ja vuokrattavissa lisätiloissa. Sivistyspalveluissa lisäresursseja kohdennetaan myös perusopetukseen ml. koulunkäynninohjaajat, nuorisopalveluihin ja oppilashuoltoon.

Kylän Kattaus –liikelaitokseen siirtyy henkilöstöä liikkeen luovutuksella Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Sairaalan osastojen ruokapalvelutyön siirtymisen yhteydessä Kylän Kattaus –liikelaitoksen henkilömäärän on arvioitu kasvavan 36,5 henkilötyövuodella. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitos aloittaa vuoden 2019 alusta monitoimiyksikkötoiminnan Karstulassa ja Laukaassa. Yksiköiden toiminta edellyttää yhteensä 22 henkilötyövuoden lisäyksen.

Talouskeskus-liikelaitoksen osalta on olemassa päätökset toiminnan yhtiöittämisestä. Sama valmistelu on käynnissä Työterveys Aalto -liikelaitoksessa. Tämä tarkoittaa näiden liikelaitosten henkilöstön siirtymistä liikkeen luovutuksella tuleviin yhtiöihin. Henkilötyövuosina tämä on yhteensä 146 henkilötyövuotta.

Hallintohenkilöstön tehtäviä on täytetty kriittisesti arvioiden jo uuden Jyväskylän muodostumisesta, vuodesta 2009 lähtien. Vapautuvien tehtävien täyttö harkitaan tapauskohtaisesti muita tehtäviä keskitetymmän ja koordinoivamman täyttölupamenettelyn kautta. Hallinnon tehtävissä henkilöstöä on aiempaa vähemmän ja tavoitteena on pitää hallinnon henkilöstön määrä jatkossa nykyisellä tasolla.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikataulu on muuttunut siten, että henkilöstö siirtyisi pääsääntöisesti uudelle työnantajalle vuoden 2021 alussa. Kaupunkiorganisaatiossa on jo tehty tätä varten valmistelua ja ratkaisuja, esimerkiksi Talouskeskus-liikelaitoksen osalta. Valtakunnallisen valmistelun etenemistä seurataan, ja se huomioidaan myös Jyväskylän kaupungin valmistelussa. Ne muutostarpeet toteutetaan jo aiemmin, jotka ovat perusteltuja tehdä riippumatta sote- ja maakuntauudistuksesta.

Muutoksen merkittävyys on nähtävissä myös alla olevasta kaaviosta henkilötyövuosien jakautumisesta vuonna 2019 toimialoittain ja liikelaitoksiin.  Uudelle tai uusille työnantajille siirtyisi perusturvan toimialan sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö kokonaisuudessaan. Henkilöstöä siirtyisi myös konsernihallinnosta ja liikelaitoksista (pääasiassa tukipalveluita) sekä pieneltä osin kaupunkirakenteen toimialalta koskien ympäristöterveydenhuoltoa.


Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on tukea vuoden 2019 talousarvion toteutumista suunnitellusti. Henkilöstösuunnitelmaa arvioidaan ja tarpeen mukaan henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan edelleen talousarviovuoden aikana. Ennen rekrytointien käynnistämistä tehtävien täyttämiset arvioidaan täyttölupamenettelyssä ja suhteessa talousarvion toteutumiseen. Koko organisaatiossa kiinnitetään huomiota henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuuteen. Henkilöstöä kannustetaan uusien toimintamallien kehittämiseen ja niiden kokeilemiseen.

Henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia sekä muita henkilöstötietoja, esimerkiksi sairauspoissaoloja seurataan kuukausiraportoinnin ja kolmannesvuosikatsausten yhteydessä.

Osana talousarvion seurantaa arvioidaan myös tarvittavia muutoksia organisaatiossa, palveluverkossa ja/tai palvelutuotannossa sekä toiminta- ja työtavoissa. Näillä voi olla myös henkilöstövaikutuksia, jotka käydään lävitse asianmukaisessa yhteistoimintamenettelyssä ennen päätöksentekoa ja työtehtävien muutoksia.

Vakituisen henkilöstön poistuma

Vakituisen henkilöstön osalta on tehty kartoitus eläkkeelle siirtymisestä. Kartoituksen mukaan ensi vuonna henkilöstöä siirtyisi eläkkeelle 175 henkilöä.  Tämän lisäksi tapahtuu myös muuta poistumaa, esimerkiksi henkilön siirtyessä liikkeen luovutuksella toiseen organisaatioon tai henkilön irtisanoutuessa Jyväskylän kaupungin palveluksesta. Liikkeen luovutuksella henkilöstöä on siirtymässä vuoden vaihteessa toisiin organisaatioihin 153 henkilötyövuotta. Tämä koskee talouskeskuksen, työterveyden sekä talous- ja velkaneuvonnan henkilöstöä.  Eläköitymisten ja liikkeenluovutusten lisäksi muuta poistuman on arvioitu olevan ensi vuonna 200 henkilöä.

Vakituisen henkilöstön poistuma

hlö lkm201720182019
Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke192187175
Liikkeenluovutus830153
Muu poistuma (esim. irtisanoutuvat)171200200
Poistuma yhteensä446387528

Vuoden 2019 aikana kartoituksen perusteella eläkkeelle siirrytään eniten seuraavista tehtävistä.

 

Organisaatiossa tarvitaan myös uutta osaamista, jota olemassa olevalla henkilöstöllä ei vielä ole työtehtävien ja työtapojen muuttuessa. Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävään yhteistoimintalain mukaiseen koulutus- ja henkilöstösuunnitelmaan tunnistetaan ja priorisoidaan toimialojen ja liikelaitosten osaamisen kehittämisen ja työkyvyn tukemisen tarpeet. Tämä suunnitelma tehdään vuosittain, ja vuodelle 2019 se valmistuu joulukuussa 2018. Osaamisen ja työkyvyn resurssit ja toimenpiteet painotetaan suunnitelman mukaisiin tarpeisiin. Vapautuviin tehtäviin tai kokonaan uusiin tehtäviin rekrytoinnit tulee tehdä moderneilla osaamisvaatimuksilla ja tehtävänkuvilla.

Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) on korkealla tasolla ja tavoitteena on poissaolojen määrän kääntyminen laskuun. Jos henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät, kertoo se samalla tavoitteena olevan henkilöstötuottavuuden kasvusta. Henkilöstötuottavuuden kasvuun voidaan vaikuttaa hyvällä esimiestyöllä sekä kehittämällä henkilöstön osaamista, motivaatiota ja työkykyä.

Henkilöstötyötä ja henkilöstöjohtamista ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymät henkilöstötyön linjaukset (henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018 – 2020.  

Henkilösivukulut

Henkilöstösivukulujen budjetoinnissa on käytetty alla olevan taulukon mukaisia henkilöstösivukuluprosentteja. Sairausvakuutusmaksu (-0,12 % -yks.) alenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Myös työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,55 %-yksikköä Työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaisesti.

Eläkevakuutusmaksujen käsittely muuttuu vuonna 2019. Palkkaperusteisia työeläkemaksuja ei enää tilitetä, vaan Keva laskuttaa ne tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella kuukausittain. Lisäksi palkkaperusteinen eläkemaksu muuttuu siten, että se sisältää sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun ja lisäksi työkyvyttömyyseläkemaksun. Vuodesta 2019 alkaen uusi työkyvyttömyyseläkemaksu korvaisi nykyisen varhaiseläkemenoperusteisen eläkemaksun. Kevan julkaiseman työnantajakohtaisen budjetointiohjeen mukaan palkkaperusteisen eläkemaksu vuodeksi 2019 on 17,42 %.

Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät vielä Kevan valtuuskunnan käsittelyä. Keva vahvistaa työnantajakohtaisen kokonaisprosentin 30.11.2018.

Henkilösivukulut 2018-2019

 TA+M TAMuutos
 20182019%-yks.
Prosenttia maksetuista palkoista   
    
Sairausvakuutusmaksu0,87 %0,75 %-0,12 %
Tapaturmavakuutusmaksu0,32 %0,32 %0,00 %
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,15 %0,15 %0,00 %
Työttömyysvakuutusmaksu2,60 %2,05 %-0,55 %
Yhteensä3,94 %3,27 %-0,67 %
Palkkaperusteinen KuEL-maksu16,75 %17,42 %0,67 %
Yhteensä20,69 %20,69 %0,00 %
Opettajien VaEL-maksu17,28 %17,28 %0,00 %
    
1 000 euroaTA+M TAMuutos
 20182019%
Eläkemenoperusteinen maksu10 832,610 832,60 %
Varhaiseläkemenoperusteinen maksu3 268,00,0-100 %
Yhteensä14 100,610 832,6-23 %