Katutyölupa

Milloin, keneltä ja miten katutyölupaa haetaan? Katso ohjeet diasarjasta.

Lisätietoja katutyöluvasta:
Palvelupiste Hannikainen
puh. 014 266 5025
palvelupistehannikainen[at]jyvaskyla.fi

Katutyöluvan maksuperusteet

Katutyölupien käsittelijöiden vastuualueet -kartta (pdf)

Katutyöhön liittyvät liikennejärjestelyt

Kaivuutyöt yleisillä alueilla

Raskaat ajoneuvot ja nostot Kävelykadulla

Milloin lupa tarvitaan?

Töiden tekeminen kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla on aina luvanvaraista, lukuun ottamatta kattolumien pudottamista. Lisätietoa kattolumien pudottamisesta löytyy kattolumien pudottaminen -sivulta. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset, joille lupa haetaan jälkikäteen.

Luvanvaraisia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta
 • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)
 • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymät
 • kadulle pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tapahtuvat nostot
 • rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle
 • työmaatilojen säilyttäminen kadulla.

Lupakäytäntö perustuu lakiin (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Valtion hallinnoimilla rata- ja tiealueilla (Yleiset tiet paikkatietoikkunassa) lupaviranomaisena toimii Keski-Suomen ELY eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kenelle luvan hakeminen kuuluu?

Lain kohdan 14 a § mukaisesti luvan hakeminen kuuluu työstä vastaavalle taholle. Työstä vastaavalla taholla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä tahoa, jonka toimeksiannosta työhön ryhdytään. Luvan hakeminen voidaan valtakirjalla siirtää edelleen toiselle. Valtakirja ei poista työstä vastaavan vastuuta hankkeen kokonaishallinnasta.

Esimerkki 1

Taloyhtiö teettää ikkunasaneerauksen ja käyttää hankkeessa suunnittelijakonsulttia, sekä rakennusurakoitsijaa. Työhön tarvitaan nosturia, joka on sijoitettava jalkakäytävälle. Luvan hakeminen kuuluu taloyhtiölle, joka voi hakea lupaa itse tai siirtää tehtävän valtakirjalla suunnittelijalle tai rakennusyhtiölle. Lupahakemukseen on liitettävä valtakirja.

Esimerkki 2

Sähköyhtiö teettää verkostosaneerauksen, jossa rakennetaan uutta jakeluverkkoa asuntoalueelle. Työn urakoi sähköyritys A ja maarakennusyritys B. Luvan hakeminen kuuluu sähköyhtiölle, joka voi siirtää tehtävän valtakirjalla sähköyritys A:lle tai maarakennusyritys B:lle. Lupahakemukseen on liitettävä valtakirja.

Valtakirja

Hankkeeseen ryhtyvä voi tehdä valtakirjan alta löytyvälle pohjalle. Valtakirja voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää:

 • kuka valtuuttaa yritys ja luonnollinen henkilö
 • kenet valtuutetaan yritys ja luonnollinen henkilö
 • mihin tehtävään valtuutus annetaan
 • aika, paikka, allekirjoitus
 • nimen selvennykset

Valtakirja katutyöluvan hakemista varten (pdf)

Valtakirja voi siis olla määräaikainen tai yksittäiseen hankkeeseen valtuuttava. Se on kuitenkin liitettävä jokaiseen lupahakemukseen erikseen. Valtuutuksen antaja sitoutuu maksamaan katutyöluvasta aiheutuvat maksut, mikäli valtuutettu osoittautuu myöhemmin maksukyvyttömäksi.

Valtakirjan käyttö

 • Valtakirjan voi täyttää joko käsin tai Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla (https://get.adobe.com/fi/reader/)
 • Valtuuttaja ja valtuutettu allekirjoittavat valtakirjan
 • Valtuutettu liittää skannatun valtakirjan sähköiseen katutyölupahakemukseen.

Miksi lupaa tarvitaan?

Luvan myöntävä viranomainen varmistaa luvan myöntämisen yhteydessä mm. seuraavia asioita:

 • työlle löytyy luonnollinen vastuuhenkilö
 • liikennejärjestelyt ovat työn vaatimusten mukaisia eikä työmaasta ole vaaraa muille tiellä liikkujille
 • kaivantojen suojaus on tehty oikein
 • puut ja muut herkästi vaurioituvat rakenteet suojataan
 • alue pysyy työn aikana riittävän siistinä ja työalue luvan mukaisena
 • alue palautetaan siihen laatutasoon, mitä se on ollut lähtötilanteessa.

Lupaohjeet ja ehdot

Katutyöluvan keskeisin määräys on lupaohjeet ja ehdot -asiakirja. Hakija sitoutuu siinä esitettyihin menettelytapoihin luvan myöntämisen myötä. Hakijan on perehdyttävä asiakirjaan ennen luvan hakemista.

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä (pdf), 1.1.2019 alkaen voimassa oleva ohje

Suunnitellessa kaivutöitä Jyväskylän kaupungin alueella tulee luonnollisesti varmistua maanalaisista rakenteista.

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan sähköisesti. Vasta kun lupa on myönnetty ja lupaehtojen mukainen aloituskatselmus on pidetty saa työn aloittaa. Tällä luvan hakija varmistaa, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia ja mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot eri rakenteille saadaan kirjattua ylös. Näin luvan saaja ei joudu korvaamaan vaurioita, joita sen toimesta ei ole aiheutunut.

Hakemus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ voidaan aloittaa heti, kun Liikenne- ja viheralueet -vastuualue on antanut luvan työn aloittamiseen. Jos hakemusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa sen jättämisestä, työ voidaan kuitenkin aloittaa.

Katutyölupaa haetaan sähköisesti Jyväskylän asiointipalvelussa, katutyölupahakemus löytyy kohdasta Yleisten alueiden luvat. Palvelun käyttöä varten tulee luoda käyttäjätunnus pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katutyöilmoitukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma.

Lisätietoa liikennejärjestelysuunnitelman laatimisesta ja tyyppikuvat:

Katutyölupakoulutusmateriaali (pdf)

Katutyölupakoulutuksen 11.3.2019 materiaali

Energia- ja vesiverkot, Jussi Pekkarinen & Tatu Nikkilä (pdf)

Erikoiskuljetukset katuverkolla, Marko Korpela (pdf)

Ilmoitusmenettely, Ari Otranen (pdf)

Kaivutyöt ja yleisen alueen käyttö, Pekka Ikonen (pdf)

Liikennejärjestelyt Jyväskylässä, Janne Hölttä (pdf)

Sijoituslupa, Jukka Piispanen (pdf)

Tilapäiset liikennejärjestelyt, Pekka Ikonen (pdf)

Vihertyöt, Sami Jylhä (pdf)

Milloin, keneltä ja miten katutyölupaa haetaan? Katso ohjeet diasarjasta.

Lisätietoja katutyöluvasta:
Palvelupiste Hannikainen
puh. 014 266 5025
palvelupistehannikainen[at]jyvaskyla.fi

Katutyöluvan maksuperusteet

Katutyölupien käsittelijöiden vastuualueet -kartta (pdf)

Katutyöhön liittyvät liikennejärjestelyt

Kaivuutyöt yleisillä alueilla

Raskaat ajoneuvot ja nostot Kävelykadulla

Asiasanat: