Hyppää pääsisältöön
Kuva
3D kuva, jossa puita, rakennuksia, torikojuja. Kuva Eetu Lappalainen
Pääsisältö

Yleissuunnittelun lähtökohdat

Kaupunkirakennelautakunta on tehnyt päätöksen toritoimintojen siirtämisestä Asema-aukiolle. Toritoimintojen siirtämisen selvittämiseksi uuteen ympäristöön käynnistettiin ideointivaihe, jonka aikana tarkennettiin kaupunkirakenteen omana asiantuntijatyönä hankkeeseen liittyviä lähtötietoja, järjestettiin ideointityöpajoja sekä koottiin jatkosuunnittelua varten aineistoa. Ideointivaiheen aikana tavattiin myös torikauppiaiden sekä aukion ympärystän kiinteistöjen edustajia, hahmoteltiin aukion sekä sen ympärystän katuverkon liikenteellisiä ratkaisuja sekä arvioitiin muun muassa Asemakadun pihakatutyyppisen ratkaisun vaikutusta korttelin ympärystän liikenteeseen. 

Yleissuunnitelma

Ideointivaiheen jatkoksi järjestettiin tarjouskilpailu, jonka kautta valittiin tori- ja aukiosuunnitteluun erikostuneiden suunnittelutoimistojen keskuudesta yleissuunnitelman laatijaksi Ramboll Finland Oy. 

Yleissuunnitelmassa esitetyn tilajäsentelyjen lähtökohtana on ollut käytettävissä olevan aukion vapaaksi jäävä pinta-ala, joka ei juurikaan poikkea nykyisen torin pinta-alasta. Varsinaisen torimyyntialueen kokoa pienentää aukion läpi johtavat huoltoajoväylät, Forumin pysäköintilaitoksen ajoyhteys sekä aukion toisessa reunassa sijaitseva Asemakadun liittymäalue Hannikaisenkatuun.

Ajoneuvoliikenteen jäsentelyn perusajatus on, että Asemakadusta muodostetaan pihakatu. Ajoväylävarausten väliin jäävälle alueelle on sijoiteltu torin myyntipaikat, jätepisteet, polkupyörien pysäköintialueet, yleisökäymälä sekä aukion viherrakenteet ja muutamia asiakaspysäköintipaikkoja.

Yleissuunnitelman loppuraportti sisältää 3 kpl yleissuunnitelmatarkkuudella laadittuja vaihtoehtoisia tilajäsentelyehdotuksia, joista on koottu yksi pohjaratkaisu seuraavan suunnitteluvaiheen lähtötiedoksi. 

Myyntipaikat

Nykyisellä torialueella on noin 52 myyntipaikkaa. Asema-aukion uudelle torialueelle on sijoiteltu suunnitelmaratkaisussa 50 kpl myyntipaikkoja sekä 6 kpl varapaikkoja, jotka muodostuvat 4x4 metrin suuruisista ruuduista. Myyntipaikat on sijoiteltu aukiolle siten, että myyntipisteiden läpi muodostuu selkeä kävelyreitti Matkakeskuksen ja Asemakadun kävelykadun välille. Myyntipaikat merkitään torialueen pintaan, joten torialueelle ei pystytetä tai rakenneta pysyviä myyntikojuja tai vastaavia rakennelmia.

Liikennejärjestelyt

Torialueen läpi johtava Asemakatu muutetaan pihakaduksi. Pihakatua pitkin sallitaan kiinteistöjen huoltoajoliikenne ja katu on läpiajettavissa tarvittaessa myös Asemakadun ja Hannikaisenkadun välillä. Pihakatu on käytettävissä myös laajennustilana esimerkiksi yksittäisissä suuremmissa tapahtumissa. 

Aukion toiseen reunaan hotelli Miltonin puolelle jää ajoyhteys yksityiselle Vapaudenkadun suuntaisesti sijaitsevalle pysäköintialueelle sekä Forumin pysäköintilaitokseen. Ajoväylää pitkin sallitaan myös kiinteistöjen huolto- ja asukasliikenne.

Asemakadun liikennevaloliittymää Hannikaisenkadulla siirretään hiukan keskemmälle aukiota, jolloin voidaan yhdistää pihakadun ja pysäköintilaitoksen ajoväylät yhden liittymän kautta Hannikaisenkatuun. Asemakadun pihakaturatkaisu siirtää jonkin verran liikennettä Väinönkadulle, jota kautta ajetaan jatkossa muun muassa Sokos-tavaratalon pysäköintilaitokseen.

Pysäköinti

Asema-aukiolta poistetaan moottoriajoneuvojen pysäköinti lähes kokonaan lukuun ottamatta aukion alareunaan sijoitettavaa 16 autopaikan asiakaspysäköintialuetta. Pysäköintialuetta voivat käyttää esimerkiksi torilla asioivat asiakkaat sekä lyhytaikaiseen asiointiin aukion ympärystän liikehuoneistoissa piipahtavat asiakkaat. Asemakadulle pihakadun varteen varataan tilaa kahdelle palveluliikenteen pysäkille sekä erillinen seisake torikauppiaiden tavaratäydennyskuljetuksia sekä kalustenoutoja varten. Torikauppiaiden ajoneuvojen pidempiaikaista pysäköintiä varten ei aukiolla ole erillistä pysäköintialuetta. Jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään, mistä löytyy lähikortteiden pysäköintialueilta joitakin pysäköintipaikkoja kauppiaiden ajoneuvoille.

Polkupyörät

Torin myyntipaikkojen sekä ajoväylien tilavarauksen lisäksi on torialueelle sijoiteltu 118 kpl polkupyörien telinepaikkoja. Lisäksi torin ylälaitaan on esitetty sijoitettavaksi 2 kpl niin kutsuttuja pyöräpysäköintitorneja eli ”robottiparkkeja”. Pyörätorneihin mahtuisi yhteensä 100 kpl pyöräpaikkoja, jolloin alueelle mahtuisi yhteensä 218 pyöräpaikkaa. Pyöräpysäköintitorneista ei ole vielä olemassa valmista teknistä ratkaisua, vaan ”robottiparkki”-konsepti on kehittelyvaiheessa, suunnitelmassa osoitetaan kuitenkin varaus em. tyyppiselle ratkaisulle.

Asema-aukiolla on ollut aikaisemmin noin 300 pyörätelinepaikkaa, joista kesäkaudella on ollut aktiivisessa käytössä keskimäärin noin puolet eli noin 120 – 150 telinettä. Mikäli pyörätorniratkaisua ei voida toteuttaa, torialueelle ei mahdu jatkossa kuin noin 120 torin pinnan tasoon sijoitettavia pyöräpaikkoja. Asema-aukion läheisyydestä ei ole ainakaan tällä hetkellä osoitettavissa uusia lisäpaikkoja.

Pinnoitteet, viherrys, valaistus

Aukion pintamateriaali voi olla betoni- ja luonnonkivilaatoista toteutettava pinnoitus tai muu vastaava pinnoiteratkaisu, kuten värilliset valupinnoitteet tai eri materiaalipintojen yhdistelmät. Koko aukion alue katetaan uudella pintaratkaisulla yhtenäisen ilmeen luomiseksi, pintojen ja alueiden väritys tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä. Aukiolle ei suunnitella sulanapitojärjestelmää. 

Aukiolle on esitetty sijoitettavaksi selkeitä puuistutusryhmiä, jotka reunustavat varsinaista torimyyntialuetta sekä erottavat ajoneuvoliikenteen kulkuväylät keskiosan aukiota.

Pinnoituksen ladontatavat, väritys sekä koko aukion valaistusratkaisu sovitetaan yhteen. Aukiolle ei ole tarkoitus sijoittaa erikseen rakenteellista taidetta, vaan jatkosuunnittelussa tarkentuu taiteen rooli uudella torilla – taidetta on ajatus integroida osaksi esimerkiksi aukion pinnoitteen kuviointia tai valaistusta. Lopullisen ratkaisun yksityiskohdat tarkentuvat seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Vuorovaikutus

Varsinaisen suunnitteluvaiheen aikana esiteltiin aukion suunnitelmaluonnoksia kahdessa erillisessä tilaisuudessa, joihin oli vapaa pääsy. Toinen esittelytilaisuus sisälsi erillisen kyselytutkimuksen, josta on koottu yhteenvetoraportti suunnitteluaineistoon. Toisessa tilaisuudessa oli mahdollista tutustua suunnitelmaan siitä laaditun virtuaalimallin avulla. Viimeisin kolmas esittelytilaisuus järjestettiin Jyväskyläpäivien yhteydessä maaliskuussa 2019. Suunnittelun ideointivaiheen sekä varsinaisen yleissuunnittelun aikana tavattiin myös tori-kauppiaiden edustajia. 

Asema-aukion torisuunnitelman toteuttaminen

Kohteen toteuttamisen aloittamiseen varaudutaan aikaisintaan 2020-21. Rakentamisen aloittamisen ajankohta tarkentuu, sillä aloitus riippuu osittain Asema-aukion ympärystän muiden rakennuskohteiden aikatauluista kuten esim. Valtiontalon kulmauksen hankeen ja P-Paraatin rakentamisen aikatauluista.

Saatu palaute ja sen vaikutus valmisteluun

Esittely sekä yleisötilaisuuksista saatu palaute ei vaikuttanut aukiolle esitettyyn torialueen perusratkaisuun. Esittelytilaisuuksissa annetussa palautteessa pidettiin toisaalta hyvänä ajatusta uudesta torista Asema-aukiolla, osassa palautteesta epäiltiin, ettei muutos paranna torin tai torikaupan tilannetta. Torikauppiaiden sekä kiinteistöjen kanssa käydään seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarkemmin läpi aukioon liittyviä toimintojen yksityiskohtia ja muita teknisiä järjestelyjä (jätehuolto, sähkö- ja vesijärjestelmät, jne.)
 
Yleissuunnitelman selostus (pdf)

Asema-aukion yleissuunnitelma (pdf)

Asema-aukion yleissuunnitelma VE1 (pdf)

Asema-aukion yleissuunnitelma VE2 (pdf)

Asema-aukion yleissuunnitelma VE3 (pdf)

Havainnekuvat (pdf)

Pyöräpysäköintitornikonsepti (pdf)

3D-havainnevideo

Asiasanat:  
tori
myyntipaikka
Kaupunginosa: