Päihteet puheeksi kouluterveydenhuollossa

Joskus voi riittää se, että teemasta on keskusteltu; se herättää ajatuksia ja riittää motivoimaan päihteettömyyteen.

Päihteistä puhuminen on osa oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elinolosuhteiden kartoittamista. Terveydenhoitaja tulee järjestää oppilaalle tukea tarpeen mukaan. Terveydenhoitajan työ on ennaltaehkäisevää työtä, johon kuuluu myös päihdevalistus. 

Avoin keskustelu, teemojen esiin nostaminen ja huolen puheeksi ottaminen ovat kouluterveydenhoitajan työn ydintä. Terveydenhoitaja koittaa herättää nuoren motivaation vuorovaikutuksen avulla; autetaan nuorta tunnistamaan omat vahvuutensa ja kannustetaan päihteettömyyteen.

Esimerkiksi Nuorten päihdemittari (ADSUME-kysely) on tarkoitettu nuorten päihteiden käytön arviointiin ja päihteettömyyttä edistävän terveyskeskustelun tukimateriaaliksi. Nuorten päihdemittari auttaa terveydenhoitajaa ja nuorta itseään arvioimaan päihteiden käyttöä ja tunnistamaan riskikäyttäytymisen. Kyselyn avulla saadaan konkreettista tietoa terveyskeskustelun pohjaksi ja varhaisen puuttumisen perusteeksi. ADSUME- kyselyn yhteydessä voidaan kartoittaa myös oppilaan mielialaa R-BDI-13 –kyselyllä, jotta saadaan laajempi näkemys oppilaan tilanteesta ja osataan kohdistaa tukea oikein.

Alakoulussa päihteistä keskustellaan muun muassa 5. ja 6.luokan terveystarkastuksessa sekä Turvataito- ja Murrosikä-oppitunneilla. Terveystarkastuksissa kysytään sekä oppilaan että vanhemman kokemusta päihteistä.

Joskus voi riittää se, että teemasta on keskusteltu; se herättää ajatuksia ja riittää motivoimaan päihteettömyyteen. Ensimmäiset päihdekokeilut tapahtuvat keskimäärin 13-15-vuoden iässä ja huomioitavaa on, että valtaosalle ei kehity haitallista käyttöä tai riippuvuutta.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voidaan sopia seurantakäynti, jolla kartoitetaan lisää muutosvalmiutta ja tuen tarvetta, jos päihteiden käyttöä on tai asenne päihteitä kohtaan on salliva tai huolestuttava. Koulukuraattori tai –psykologi on hyvä työpari terveydenhoitajalle tilanteen kartoittamisessa. Koulupalaveri on paikallaan tilanteessa, jossa päihteiden käyttöä heijastuu kouluongelmina, usein koulupoissaoloina. Oppilashuollon psykiatrista sairaanhoitajaa voi pyytää tapaamaan nuorta koululla. Oppilas voidaan ohjata myös Nuorisovastaanotolle.  Lastensuojelusta ja varhaisen tuen palveluista on saataville apua ja tukea koko perheelle.

Monia ammattitahoja on siis tarjolla. Kaikki samalla puolella - toivomassa nuoren elämään turvaa ja hyvinvointia.