Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nuoret pelaavat roolipeliä
Sovari-tulokset ovat molemmissa työmuodoissa valtakunnan tasoa korkeammalla
Kuva
Nuoret pelaavat roolipeliä

Etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa kerätään asiakkaana olevilta nuorilta vuosittain palautetta valtakunnallisella Sovari-vaikuttavuusmittarilla. Vastausten perusteella vuonna 2021 nuoret olivat tyytyväisiä kumpaankin työmuotoon. 

Jyväskylän etsivä nuorisotyö saa valtakunnan tasoa paremman arvosanan

Vuonna 2021 Sovari-kyselyyn vastasi Jyväskylässä 44 nuorta. Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleet nuoret antavat Jyväskylän etsivälle nuorisotyölle kokonaisarvosanan 4,8 / 5. Valtakunnallinen vertailuluku kokonaisarvosanasta on 4,6 / 5, joten Jyväskylässä kyselyyn vastanneet nuoret kokevat palvelun laadun hieman valtakunnan tasoa parempana. Nuorten palautteiden mukaan nuoret ovat kokeneet saaneensa etsivästä nuorisotyöstä eniten apua virastoasiointiin sekä muihin palveluihin pääsemiseen, erityisesti terveys- ja päihdepalveluihin pääsemiseen. Lisäksi koettiin, että etsivästä nuorisotyöstä on saatu tarvittavaa keskustelutukea. Jyväskylässä etsivää nuorisotyötä tehdään Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden ja Sovatek-säätiön yhteistyönä.

Kuva
Etsivän nuorisotyön sovari-tulosten graafinen esitys

 
Sovari-kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että verrattuna muuhun Suomeen Jyväskylän etsivässä nuorisotyössä tehdään työtä hyvin kriisiytyneessä elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa. Esimerkiksi kysyttäessä missä asioissa nuori on saanut ohjausta ja tukea etsivältä nuorisotyöntekijältä, viiden tärkeimmän joukkoon nousee tuki muihin palveluihin pääsemiseen. Näitä ovat esimerkiksi terveys- ja mielenterveyspalveluihin pääseminen (61% vastaajista Jyväskylä, 35% vastaajista koko maa) ja tuki mielenterveydessä (59% vastaajista Jyväskylä, 39% vastaajista koko maa). 

- Se, että prosentit ovat lähes kaksinkertaiset muuhun Suomeen verrattuna juuri näissä asioissa näkyy Jyväskylän etsivässä nuorisotyössä esimerkiksi siten että nuorten on vaikeaa päästä mielenterveyspalveluiden piiriin ja etsivä nuorisotyö kannattelee nuoria pitkäänkin. Palveluihin on jonoa tai tarvittavaa palvelua ei ole tarjolla lainkaan, kertoo erityisnuorisotyön palveluesimies Teija Lapinmäki Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista. 

Kuva
Sovari-tulosten graafinen esitys

 
Nuoret antavat vastauksissaan hyvää palautetta etsivälle nuorisotyölle muun muassa siitä, että etsivä nuorisotyö on auttanut nuorta löytämään mielekästä tekemistä päiviin ja auttanut nuorta lähtemään kotoa. Lisäksi arjen asioihin on saatu nuorten mielestä apua, ohjausta ja tukea. Nuorten mielestä etsivä nuorisotyöntekijä on pitänyt hyvin yhteyttä nuoreen. Nuoren asia otetaan vakavasti ja nuorta kuullaan. 

Nuorten mielestä kehitettävääkin löytyy. Jyväskylän etsivästä nuorisotyöstä tulisi tiedottaa lisää, jotta se tavoittaisi erityisesti ne nuoret, jotka eivät kuulu mihinkään yhteisöön. Lisäksi toivottiin, että jatkossakin etsivät voivat reagoida nopeasti nuorten tilanteisiin. 

- Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että jatkossakin etsivän nuorisotyön mahdollisuus nopeaan reagointiin nuoren avun tarpeessa on taattava. Lisäksi tietoisuutta etsivästä nuorisotyöstä on edelleen lisättävä. Nuoret ottavat meihin paljon itse yhteyttä, mutta myös läheisten yhteydenotot ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Jos nuori on jumahtanut kotiin syystä tai toisesta, toivon että joku ottaa hänen kanssaan meihin yhteyttä. Etsivä tulee tarvittaessa vaikka nuoren kotiin, jos nuori ei muuten pääse liikkeelle ja avun piiriin, kertoo Lapinmäki.

Nuorten työpajatoiminnan Sovari-palautteista hyviä tuloksia Jyväskylässä – myös valtakunnan tasoa korkeammalla

Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden nuorten työpajatoiminta saa nuorilta hyvää palautetta, ja toiminta pärjää hyvin myös valtakunnallisessa vertailussa. 

Nuoret kokevat, että työpajajakso antaa rytmiä arkeen, motivaatiota elämään ja työ- tai opiskelupaikan hankintaan. Pajajakso auttaa sosiaalisissa tilanteissa. Se antaa myös mahdollisuuden päästä kokeilemaan uutta. Pajalta saa kavereita sekä itsevarmuutta ja toivoa tulevaisuuteen. Myös tiloja ja välineitä pidetään pääosin toimivina ja hyvinä.

Kuva
Sovari-tuloksia työpajatoiminnasta graafisena esityksenä

Pajanuoret antavat hyvää palautetta ohjaajille

”Kummatkin ohjaajat ovat olleet tosi, tosi mukavia ja he auttoivat meitä luomaan avoimen ja hyvän oppimisympäristön. ”
”Ohjaajat auttoivat intohimoisesti minua saavuttamaan tavoitteeni.”

Haastavana valmentautujat pitivät aikaisia aamuja ja koronan aiheuttamia rajoituksia toiminnassa. Ryhmätilanteet ja sosiaalinen kanssakäyminen voivat myös välillä olla uuvuttavia. Toisaalta myös toivottiin, että pajatoiminnasta tiedotettaisiin enemmän. Lisäksi toivottiin, että työllistämispalveluiden ja Kelan pitäisi tarjota pajatoimintaa melkeinpä ensimmäisenä vaihtoehtona työelämään siirtyvälle nuorelle, jolla työpaikan etsiminen ei tahdo tuottaa toivottua tulosta.

Kuva
Työpajatoiminnan Sovari-tuloksia graafisena esityksenä

Keskeisenä työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittarina pidettävä kokemus sosiaalisesta vahvistumisesta toteutuu Jyväskylässä lähes kaikilla pajanuorilla. Jyväskyläläisistä pajanuorista 97 % kokee ainakin jonkin verran sosiaalista vahvistumista pajajakson aikana, kun valtakunnallinen keskiarvo on 93 %. Kokonaisarvio työpajatoiminnasta on 4,4 asteikolla 1 - 5. Valtakunnallinen keskiarvo on 4,3.

Työpajojen Sovari 2021 -tulokset perustuvat työpajojen valmentautujilta saatuihin vastauksiin Sovari-nettikyselyyn vuoden 2021 aikana. Sovari 2021 -kyselyyn vastasi työpajoilta 4338 valmentautujaa koko maasta ja 128 valmentautujaa Jyväskylän nuorten työpajatoiminnasta.

Sovari on sosiaalisen vahvistumisen mittari

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari tuottaa tietoa etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan laadusta ja vaikutuksista elämäntaitoihin.

Tietoa tuotetaan vuosittain valtakunnallisesti, alueellisesti ja palveluyksiköittäin. Mittari on maksuton ja sitä ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.
 

Teija Lapinmäki
palveluesimies
erityisnuorisotyö 
p. 050 373 4139

 

Marja-Sisko Kataikko
palveluesimies
työpajatoiminta
p. 050 5730 607