Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lasten kädet ja jalat yhdessä piirissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Sitouttavassa kouluyhteisötyössä halutaan muistuttaa, että jokainen koulupäivä on tärkeä. 
Kuva
Lasten kädet ja jalat yhdessä piirissä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän perusopetuksessa otettiin elokuussa 2021 käyttöön uusi, yhtenäinen poissaolomalli, joka on herättänyt keskustelua kuluneen lukuvuoden aikana.

Koulupudokkuus ja koulupoissaolot ovat kasvava haaste, joka vaatii tehokkaita ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa käytössä oleva poissaoloihin puuttumisen toimintamalli on suunniteltu ja kehitetty ennen korona-aikaa. Mallia pidetään tärkeänä ja hyvänä, koska se mahdollistaa yhtenäiset toimintatavat kaikille oppilaille koulusta tai opettajasta riippumatta. Ennaltaehkäisevän toiminnan, jota kohti toivottavasti olemme menossa, ja systemaattisen poissaoloihin puuttumisen avulla voimme ehkäistä koulupudokkuutta. Jokainen oppilas on tärkeä ja ansaitsee tarvitsemansa yksilölliset tukitoimet, jotta hän voi kiinnittyä kouluun. 

Valitettavasti korona on vaikuttanut kuluvan lukuvuoden aikana paljon oppilaiden läsnäoloon ja koulupoissaoloihin. Tämä on herättänyt monenlaisia tunteita niin opettajien kuin huoltajien keskuudessa.
Osa opettajista on kokenut mallin koronapandemia-aikana kuormittavana, koska luokalta lähes kaikki oppilaat ylittävät ainakin yhden tai useamman poissaolorajan. Tämä on täysin ymmärrettävää. Rajoja ei kuitenkaan ole lähdetty koronapandemian takia muokkaamaan, koska sitouttavan kouluyhteisötyön kautta saamme valtakunnalliset suositukset poissaolojen tuntirajoihin.

Tällä hetkellä Jyväskylän tuntirajat ovat linjassa muiden isojen kaupunkien kanssa. Koen, että mallin käyttöönotto vaatii kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä ja joustoa kaikilta osapuolilta. Kyseessä on toimintamalli, jota kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Syksyllä 2022 toivottavasti näemme, miten malli toimii niin kuin se on tarkoitettu. 

Poissaolomalli saa kiitos oppilashuollon työntekijöiltä

Oppilashuollon työntekijöiltä poissaolorajat ovat saaneet kiitosta. Ne oppilaat, joilla poissaolojen taustalla on moninaisia syitä, on usein aiheellista keskustella koulunkäynnistä ja tarvittaessa pohtia mahdollisia tukikeinoja monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Tällöin on tärkeää ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon oppilaan tilanne, koulunkäynnin ja oppimisen eteneminen, jaksaminen, hyvinvointi sekä muut olosuhteet. Jos oppilas tai perhe tarvitsee apua tai erilaisia tukitoimia, on kaikkien etu, jos siihen pystytään reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tärkeää on luoda yhteys kodin ja koulun välille 

Kuva
Koulun poissaolomallin käytänteet piirroksena

Kun oppilaan poissaolot ylittävät tietyt rajat, luokanopettajalle tai -ohjaajalle tulee Wilmaan huolisignaali. Hän tekee tarvittavat toimenpiteet mallin mukaan ja kuittaa huolisignaalin. Kouluilta on tullut toive, että huolisignaali hälyttäisi myös huoltajilla, jotta se helpottaisi yhteistyötä. Pidän tätä itsekin perusteltuna, koska viime kädessä vastuu lapsen oppivelvollisuuden täyttymisestä on huoltajilla. Koululta ja kodilta täytyisi tulla sama viesti oppilaalle: Jokainen koulupäivä on tärkeä.
Tällä hetkellä selvitetään, voisiko huolisignaalin saada hälyttämään myös oppilaan huoltajilla.

 

Luokanopettajat ja -ohjaajat ovat toivoneet huolisignaaleja myös viimeisen 80 h / 100 h poissaolorajan ylittymisen jälkeen. Koronapandemia-aikana moni opettaja kokee, että huoli herää usein vasta myöhemmin, koska sairasteluista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet, eikä se välttämättä vaikuta oppimiseen tai koulunkäynnin sujumiseen. Toki nämäkin poissaolot lisäävät riskiä, että oppiminen kärsii tai hyvinvointi heikkenee. Joskus tukitoimeksi voi riittää esimerkiksi tukiopetustunti tietyssä oppiaineessa. Joskus taas riittää pelkkä soitto huoltajille, jotta voidaan varmistaa, että asiat ovat kunnossa. Tärkeää on luoda yhteys kodin ja koulun välille.

 

Miksi huoltaja saa puhelinsoiton koululta?

Eniten keskustelua on herättänyt juuri soitto kotiin huolisignaalin hälyttäessä. Poissaolojen seuraaminen on luokanopettajan ja -ohjaajan virkavelvollisuus, minkä vuoksi kaupungilla tulee olla yhtenäiset toimintaohjeet, jotta poissaoloihin voidaan puuttua oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi. Jyväskylän kaupunki on linjannut, että ensisijainen yhteydenottotapa poissaoloista on soitto huoltajille. Osa opettajista kokee soittamisen työllistävänä, koska työaika ei riitä soittamaan huoltajia läpi; osa kokee sen nolona, jos kyseessä on niin sanottu "selvä tapaus", jossa opettaja tuntee hyvin oppilaan sekä tämän perheen ja yhteistyö sujuu. Ymmärrän hyvin molemmat näkökulmat, koska opettajat ovat kuormittuneita ja työmäärä on kasvanut. Aika ei riitä kaikkeen ja varsinkin tunnolliset opettajat kipuilevat tämän asian kanssa. Itse pidän tärkeänä luottamusta opettajien arviointikykyyn ja oppilaantuntemukseen. 

Kevään 2022 aikana kaupunki teki linjauksen, jossa luokanopettaja -ja ohjaaja voivat ensimmäisen poissaolorajan ylittyessä oman harkinnan mukaan korvata soiton Wilma-viestillä, jos oppilaasta ei ole huolta. Jos taas huoli on herännyt, missä tahansa vaiheessa, on syytä soittaa kotiin ja jutella huoltajan sekä myös oppilaan kanssa. Itse luotan siihen, että opettajat toimivat parhaaksi katsomallaan tavalla – oppilaat yksilöllisesti huomioiden. 

Samassa yhteydessä haluan nostaa esille pitkään jatkuneen epävarmuuden, muuttuneiden perhetilanteiden ja maailman järkyttävien tapahtumien vaikuttavan niin lapsiin, nuoriin kuin meihin aikuisiinkin. Oppilas tai perhe, joka on aina hoitanut asiat hyvin, saattaakin kamppailla jaksamisen kanssa. Voi olla, että huoltaja on menettänyt työnsä tai oppilasta on alettu kiusata. Nämä asiat harvoin nousevat esille Wilma-viesteissä ja saattavat hukkua sairauspoissaolojen alle. Ei siis kannata olettaa, vaan kysyä.

Kodin ja koulun yhteistyö

Myös huoltajilta toivotaan ymmärrystä uuden käytännön luomisessa. Huoltajien olisi toivottavaa olla mahdollisuuksien mukaan tavoitettavissa toimistoaikana, koska soittoja ei missään nimessä ole tarkoitus tehdä ilta-aikaan opettajien vapaa-ajalla. Olemme kannustaneet opettajia antamaan myös positiivista palautetta ja kiitosta hyvin toimivasta yhteistyöstä. Osa huoltajista on kiitellyt, kun koululta on soitettu ja asioista on keskusteltu yhdessä. Tarkoitus on luoda myönteistä vuorovaikutusta kodin ja koulun välille. 

Paljon harrastavien lasten vanhempia kannustan seuraamaan lapsen tai nuoren jaksamista. Nykyisessä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa paineet voivat olla jo lapsilla ja nuorilla kovat, kun harrastus ja koulunkäynti vievät paljon aikaa. Samalla pitäisi myös ehtiä nähdä kavereita ja nukkua riittävästi. Muistakaa siis kysyä, mitä lapselle tai nuorelle kuuluu. Vaikka ette heti saisi vastausta, on tärkeää osoittaa heille, että olette kiinnostuneita ja läsnä heidän elämässään. Yhteyden luominen voi viedä aikaa, mutta on sen arvoista.  

Toivon, että me kaikki muistaisimme ja ottaisimme kiireen tunteen keskellä aikaa lasten ja nuorten kohtaamiselle. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea olevansa osa ryhmää. Kukaan meistä ei pärjää yksin.

Lue myös Kannustaen kouluun -hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli poissaoloihin puuttumiseen 

Tiia Thil
Hanketyöntekijä
Sitouttava kouluyhteisötyö