Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikennemerkki. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Pikalinkit sisältöön

Milloin lupa tarvitaan?

Töiden suorittaminen kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla on aina luvanvaraista, lukuun ottamatta kattolumien pudottamista (lue lisää: kattolumien pudottaminen). Poikkeuksena ovat myös äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14a §). Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään (tilaaja, rakennuttaja, myöhempänä tekstissä luvan saaja). Ilmoituksen tekemisen voi antaa käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita. Jyväskylässä ilmoituksen perusteella myönnettyä lupaa kutsutaan katutyöluvaksi, vaikka kohde sijaitsisi muuallakin kuin kadulla. 

Kadut ja puistot -palvelualue käsittelee asemakaava-alueen ulkopuoliset sijoitus- ja työluvat. Jyväskylän Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 17.10.2023, että asemakaava-alueen ulkopuolella noudatetaan vastaavaa käytäntöä kuin asemakaava-aluilla (katutyölupa) myös lupamaksujen osalta.

Luvanvaraisia töitä ovat kaikki kadulla ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvat työt. Näitä ovat muun muassa:

 • kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta (esim. puistoalueesta)
 • kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille (vesihuolto, tietoliikenne, sähkö, kaukolämpö yms. rakenteet)
 • kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymät
 • kadulle tai muille yleisille alueille pystytettävät rakennustelineet
 • kadulta tai muilta yleisiltä alueilta tapahtuvat nostot
 • rakennusmateriaalien lyhytaikainen varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muille yleisille alueille
 • työmaatilojen säilyttäminen kadulla tai muilla yleisillä alueilla

Lupakäytäntö perustuu lakiin Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669 ja Jyväskylän Kaupunkirakennelautakunnan 17.11.2023 tekemään päätökseen. Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kunnalle, jos hän aikoo tehdä työtä kunnan kadulla tai muulla yleisellä alueella. Jyväskylässä  tätä ilmoitusta kutsutaan katutyöilmoitukseksi ja myönnettyä lupaa katutyöluvaksi.

Katutyöluvalla varmistetaan, että työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat vaatimusten mukaisia, eikä työmaasta ole vaaraa muille tiellä liikkujille. Muut tien käyttäjät tulee ohjeistaa kiertoreitille selkeästi liikennemerkein ja kyltein. Työmaa ei saa myöskään estää pelastusviranomaisten liikkumista alueella. Katutyöluvalla varmistetaan myös kaivantojen sekä puiden ja muiden herkästi vaurioituvien rakenteiden asianmukainen suojaaminen ja alueen pysyminen riittävän siistinä ja työalue luvan mukaisena. Työalue on palautettava työn jälkeen siihen laatutasoon, jollainen se on ollut lähtötilanteessa.

Valtion hallinnoimilla rata- ja tiealueilla (Yleiset tiet paikkatietoikkunassa) lupaviranomaisena toimii Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lisätietoja https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn


Kenelle luvan hakeminen kuuluu

Luvan hakeminen kuuluu työstä vastaavalle taholle. Työstä vastaavalla taholla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä tahoa, jonka toimeksiannosta työhön ryhdytään. Työn toimeksiantaja voi siirtää luvan hakemisen valtakirjalla  toiselle osapuolelle, esimerkiksi työn toteuttajalle. Valtakirja ei poista työstä vastaavan tahon vastuuta hankkeen kokonaishallinnasta.

Esimerkki 1

Taloyhtiö teettää ikkunasaneerauksen ja käyttää hankkeessa suunnittelijakonsulttia, sekä rakennusurakoitsijaa. Työhön tarvitaan nosturia, joka on sijoitettava jalkakäytävälle. Luvan hakeminen kuuluu taloyhtiölle, joka voi hakea lupaa itse tai siirtää tehtävän valtakirjalla suunnittelijalle tai rakennusyhtiölle. Lupahakemukseen on liitettävä valtakirja.

Esimerkki 2

Sähköyhtiö teettää verkostosaneerauksen, jossa rakennetaan uutta jakeluverkkoa asuntoalueelle. Työn urakoi sähköyritys A ja maarakennusyritys B. Luvan hakeminen kuuluu sähköyhtiölle, joka voi siirtää tehtävän valtakirjalla sähköyritys A:lle tai maarakennusyritys B:lle. Lupahakemukseen on liitettävä valtakirja.


Valtakirja

Työn toimeksiantaja voi siirtää luvan hakemisen valtakirjalla toiselle osapuolelle, esimerkiksi työn toteuttajalle (katso esimerkit 1 ja 2 edellisestä kappaleesta). Valtakirjan voi tehdä valmiille pohjalle: 

 • Valtakirjan voi täyttää joko käsin tai Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla
 • Valtuuttaja ja valtuutettu allekirjoittavat valtakirjan
 • Valtuutettu liittää skannatun valtakirjan sähköiseen katutyölupahakemukseen

Valtakirja voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää:

 • kuka valtuuttaa yritys ja luonnollinen henkilö
 • kenet valtuutetaan yritys ja luonnollinen henkilö
 • mihin tehtävään valtuutus annetaan
 • aika, paikka, allekirjoitus
 • nimen selvennykset

Valtakirja voi siis olla määräaikainen tai yksittäiseen hankkeeseen valtuuttava. Se on kuitenkin liitettävä jokaiseen lupahakemukseen erikseen. Valtuutuksen antaja sitoutuu maksamaan katutyöluvasta aiheutuvat maksut, jos valtuutettu osoittautuu myöhemmin maksukyvyttömäksi.


Katutyöilmoituksen tekeminen ja luvan hakeminen

Lupaa haetaan sähköisesti. Katutyölupahakemus löytyy kohdasta Yleisten alueiden luvat. Palvelun käyttöä varten tulee luoda käyttäjätunnus pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen. Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä täytyy katutyöilmoitukseen liittää työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma.

 

Työn saa aloittaa vasta, kun lupa on myönnetty ja lupaehtojen mukainen aloituskatselmus pidetty tai aloitusilmoitus tehty. Näin työstä vastaava varmistuu, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia ja mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot työalueen rakenteissa saadaan kirjattua ylös. Tällöin luvan saaja ei joudu korvaamaan vaurioita, joita sen toimesta ei ole aiheutunut.

Hakemus on jätettävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista. Jos hakemusta ei ole otettu käsittelyyn 21 vuorokauden kuluessa sen jättämisestä, työn saa lain mukaan aloittaa.

 

Kuva
julkisivuremontti. Kuva Paavo Stenius

Kiinteistön remontti vaatii katutyöluvan, jos työmaa-alueen käyttöön on otettava tilaa kadulta tai muilta yleisiltä alueilta (esimerkiksi puistoalueelta).


Katu- ja sijoituspaikkalupia täydentävät ohjeet ja ehdot 1.5.2023

Ennen katutyöluvan hakemista on hakijan perehdyttävä Katu- ja sijoituspaikkalupia täydentäviin ohjeisiin ja ehtoihin. Hakemuksen myötä luvan hakija sitoutuu noudattamaan niitä ja ne täydentävät lupapäätökseen kirjattuja lupaehtoja.

Uudet  katu- ja sijoituspaikkalupia täydentävät ohjeet ja ehdot tulevat voimaan 1.5.2023.

 

Ennen 1.5.2023 myönnetyissä luvissa sovelletaan 1.1.2021 voimaan tulleita ohjeita ja ehtoja: 

 

Suunnitellessa kaivutöitä Jyväskylän kaupungin alueella tulee luonnollisesti varmistua maanalaisista rakenteista.


Muista esteettömyys väliaikaisissa liikennejärjestelyissä

Apua esteettömyyden parempaan huomiointiin saat Jyväskylän kaupungin esteettömyysoppaasta

Tutustu myös

Alasivu