Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta ilmoitetaan naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin tai kaavan sisällön huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa selvitys siitä, että naapurit, tai toimenpiteestä riippuen osa naapureista, ovat tietoisia hankkeesta, sekä selvitys heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen.

Jollei naapuria tiedetä, naapuria voida hankaluudetta tavoittaa tai jos heitä on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu julkaistavien kunnallisten ilmoitusten tavoin. Jollei naapuri toimita huomautusta määräaikaan mennessä, katsotaan, ettei naapurilla ole huomautettavaa asiasta.

Tiedottaminen rakennuspaikalla

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa asian vireilläolosta samanaikaisesti sopivalla tavalla myös rakennuspaikalla. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä. Se voidaan tehdä esimerkiksi työmaataululla.

Työmaataulusta tai muusta tiedotuksesta on käytävä ilmi työn kohde, työn suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen aloittamis- ja valmistumisajankohdat. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Esimerkkikyltti.