Tourujoen kunnostushanke

Lisätiedot

 

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi

Tourujoen kunnostuksen suunnittelu etenee vuonna 2019 rakennussuunnitteluvaiheeseen. Suunnittelun hankintamenettely on parhaillaan käynnissä. Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja toteutus tulee kestämään 2-3 vuotta. Toteuksen kustannusarvio on n. 6,0 miljoonaa euroa.

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Kankaalla sijaitseva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi.

Yleissuunnitelmassa esitetty ratkaisu sovittaa kunnostukselle asetetut erilaiset tavoitteet yhteen. Joen kunnostuksen lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysreittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia. Lisäksi myös yläpuolisten vesistöjen suhteen tulee muutoksia, kun säännöstely lakkaa. Yleissuunnitelman yhteydessä on tehty arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Kunnostusratkaisun kuvaus

Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee, ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa, luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan kohdalla rakennetaan ns. tulvakanavan itäpuolelle, Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle uusi koskiosuus. Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvaränniin. Kankaalla säilytetään pääosa kulttuurihistoriallisesti merkittävästä vesivoimamaisemasta. Valkoisen talon kohdalla yläkanavan itäreuna puretaan. Kankaan kohdalla kyseessä on kompromissiratkaisu, jossa yhteen sovitetaan monia arvoja ja reunaehtoja.

Oleskelun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia on lisätty osoittamalla jokivarteen oleskelupaikkoja, uusia reittejä sekä laiturirakenteita. Ranta-alueita kehitetään myös uusin istutuksin ja viher- ja maarakentamisen keinoin maisemallisesti monipuolisemmiksi.

Kunnostuksen suunnittelijana on toiminut Ramboll Oyj:n monialainen työryhmä. Suunnittelua on ohjannut tiiviisti laaja ohjausryhmä. Ohjausryhmään on kuulunut kaupungin edustajien lisäksi edustus Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Jyväskylän Yliopistosta, Keski-Suomen museolta sekä Suomen Ympäristökeskuksesta.

Yleissuunnitelman aineisto 2018

Yleissuunnitelma-raportti, pdf 1,5 M
Suunnitelmakartta Kankaan alueen toimenpiteistä, pdf 2,1 M
Poikkileikkaukset, pdf 0,1 M
Yleissuunnitelma joen alaosasta, pdf 4,0 M
Yleissuunnitelma joen yläosasta, pdf 5,0 M
Yleissuunnitelma, tarkennettu, Kankaan kohdalta, pdf 2,5 M
Yleiskustannusarvio, pdf 2t kt

Lisätiedot

 

kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita[at]jyvaskyla.fi

maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi

viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, p. 014 266 5150, jarmo.toikkanen[at]jyvaskyla.fi