Suoraan sisältöön
opetus

Jyväskylän päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelu

Ajankohtaiset selvitykset

Eteläisen Jyväskylän (Keljonkangas, Säynätsalo) koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut

8.12.2016: 8.12.2016 Asukastilaisuuden esittelymateriaali (pdf)
2.12.2016: Tiedote: Asukastilaisuus Keljonkankaan ja Säynätsalon varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja kirjastopalvelujen ja tilojen tulevaisuudesta 8.12. klo 18
12.10.2016: Tiedote: Jyväskylä tarvitsisi uuden yhtenäiskoulun jo 2020, alustavissa suunnitelmissa suunnaksi kaavailtu Keljonkangasta

Aiemmat selvitykset:

Jyväskylän kaupungin päiväkoti- ja kouluverkko 2014-2025

20.2.2014 julkaistu päiväkoti- ja kouluverkkoluonnos
20.3.2014 Tausta-aineisto: Päiväkoti- ja kouluverkon 2014-2025 laskentaperusteet
10.4.2014 Tiedote: päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys lautakunnan käsittelssä 16.4.2014

Jyväskylän kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoluonnoksessa haetaan tasapainoa lapsimäärän kasvun ja talouden reunaehtojen välillä

Jyväskylän kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoluonnoksen 2014-2025 valmistelutyöryhmä on pohtinut kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoa taloudellisten reunaehtojen, palvelulinjausten, uusien väestöennusteiden sekä kaavoitusohjelmien pohjalta. Selvityksen perusteella päiväkotipaikkojen tarve lisääntyy vuoteen 2025 mennessä noin 8 % ja 7-15 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä noin 14 %. Ehdotetussa päiväkoti- ja kouluverkossa tilojen määrä ei kasva suorassa suhteessa päivähoito- ja peruskouluikäisten lasten määrän kasvuun. Ensimmäisiä muutoksia nykyiseen päiväkoti- ja kouluverkkoon esitetään aikaisintaan 1.8.2014. Valtaosa luonnoksessa ehdotetuista muutoksista sijoittuisi vuoden 2020 tuntumaan.

Tarkastelu on tehty alueellisesti viidessä kokonaisuudessa: keskusta ja lähikeskukset, pohjoinen, Itäinen, läntinen ja eteläinen alue. Jaotus perustuu yleiskaavan mukaisiin kasvusuuntiin, hyviin pääliikenneväyliin, olemassa oleviin liikenneyhteyksiin suuraluilla ja kyseisiltä alueilta keskustaan sekä turvallisiin ala- ja yläkoulupolkuihin.

Keskeisimmät muutokset päiväkotiverkossa

Päiväkotipaikkojen määrä on nykyisin koko kaupungin tasolla riittävä ja alueellista paikkavajetta korjataan suuralueiden sisäisesti sekä keskustan alueen paikoilla. Vuotta 2020 kohden syntyvää paikkavajetta korjataan peruskorjattavien päiväkotien rakentamisen yhteydessä, uusilla päiväkodeilla uusilla alueilla sekä lisäämällä yksityistä päivähoitoa.
Päivähoito luopuu pienimmistä yksiköistä 2020 mennessä mm. Lasturit, Kivelä, Myllytuvan ryhmis, Kunnarit -ryhmä, E-talon ryhmä, Renkitupa, Ritoniemi, Sivutasku, Onnimanni ja Kultasiivet sekä vuoteen 2025 mennessä mm. Jokela, Pikku-Keljonkangas ja Norola. Aallokon päiväkodista luopuminen ratkaistaan Muuratsalon koulun luopumisen yhteydessä.
Uuden Pupuhuhdan päiväkoti-koulun osalta selvitetään Pupuhuhdan ja Kangasvuoren päiväkotien sekä Mansikkapuiston ja Pupuhuhdan perhepuistojen yhdistämistä.
Suurimmat uudet päiväkotihankkeet ovat Savulahden ja Eteläportin päiväkoti-koulut vuoteen 2020 mennessä sekä Matinmäen päiväkoti-koulu heti vuoden 2020 jälkeen. Päiväkotien toteutuessa kunnallisina ratkaisuna tarjotaan jatkossa vanhoja pienempiä kunnallisia päiväkoteja yksityisille palveluntuottajille.
Useita päiväkoteja odottaa peruskorjausta tai niiden korvaamista uudisrakennuksella mm. Lohikosken, Honkaharjun, Tikan, Halssilan, Pohjanlammen, Ristonmaan ja Ristikiven päiväkodit.
Yksityisillä päiväkotiyrittäjillä on ollut kiinnostusta sijoittua Jyväskylään. Keskustassa aloitti 2014 alussa yksityinen Kulmakartanon päiväkoti ja asuntomessualueelle on tulossa 4-ryhmäinen yksityinen päiväkoti Amiraali syksyllä 2014. Päiväkotiverkon kannalta hyviä sijainteja paikkavajetta helpottamaan olisivat etenkin Keljonkankaan ja Vaajakosken suunnat.

Keskeisimmät muutokset kouluverkossa

Koko kaupungin tasolla alakoulupaikkoja on lähivuosina riittävästi ja lisätilatarve syntyy lähempänä vuotta 2020. Yläkoulupaikoissa syntyy koko kaupungin tasolla noin 200 oppilaspaikan vaje 2020 mennessä. Puuttuvat oppilaspaikat tulisi sijoittaa Kilpisen tai Viitaniemen koulun yhteyteen tilapäisenä ratkaisuna. Uusi yläkoulu tarvitaan vuoteen 2025 mennessä, jolloin yläkouluilla on noin 300 oppilaan paikkavaje.
Kiireellinen lisätilantarve on Keljonkankaan koululla, jossa koulutilat eivät riitä alueen nopeasti kasvavalle oppilasmäärälle. Tarvittava lisätila saadaan syksyyn 2015 mennessä tilaelementtiratkaisuna, jota tarvitaan Eteläportin päiväkoti-koulun valmistumiseen saakka.
Keljon koulusta luovutaan ja oppilaat sijoittuvat pääosin Kilpisen kouluun vuonna 2015. Pohjanlammen alakoulun laajennus suunnitellaan 250 oppilaalle , laajennus valmistuu vuonna 2017. Laskelmissa asuntomessualueen oppilaat ja osa Ristonmaan alueen oppilaista ohjataan Kuokkalan alueen kouluihin.
Uusi Pupuhuhdan päiväkoti-koulu mitoitetaan 100 oppilaan kouluksi ja selvitetään osan oppilaista sijoittumista Huhtasuon koulukeskukseen vuonna 2018.
Savulahden ja Eteläportin päiväkoti-koulut mitoitetaan 200 oppilaan kaksisarjaiseksi 1-4 luokkien kouluksi. Koulujen tarve on lähempänä vuotta 2020.
Matinmäkeen päiväkoti-koulu mitoitetaan 100 oppilaan 1-2 luokkien kouluksi. Koulun tarve on heti vuoden 2020 jälkeen. Siihen asti oppilaita ohjataan itäisen Palokan kouluihin elleivät he mahdu Puuppolan kouluun.
Selvityksessä esitetään pienistä kouluista luopumista vuoteen 2020 mennessä. Koulujen tarkka luopumisajankohta selvitetään kuhunkin kouluun kohdistuvassa kokonaistarkastelussa, jossa huomioidaan oppilas- ja väestöennusteet, mahdolliset korjaus/laajennustarpeet, oppilaiden mahtuvuus muihin kouluihin sekä mahdollisuus säästöihin. Saakosken koulusta voidaan luopua jo 1.8.2014 ja oppilaat sijoittaa Korpilahden yhtenäiskouluun. Nyrölän koulun tilanne arvioidaan syksyllä 2015 sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Muita selvitettäviä pieniä kouluja ovat Saarenmaan, Oravasaaren, Muuratsalon ja Nenäinniemen koulut.

Keskeiset periaatelinjaukset

Ehdotuksen mukainen päiväkoti- ja kouluverkko varmistaa, että päivähoito- ja oppilaspaikat riittävät tulevaisuudessa kullakin suuralueella, mikä edistää myös yhtenäisen kasvun ja opinpolun toteutumista. Uusilla asuinalueilla, joilla odotetaan väestönkasvua pitkällä aikavälillä, palvelut järjestetään rakentamalla uusia päiväkoti-kouluja. Ne helpottavat osaltaan ympäröivien olemassa olevien alueiden päivähoito- ja oppilaspaikkavajetta. Koulujen saavutettavuuden arvioidaan ehdotettujen muutosten myötä pysyvän lähes nykyisellään koko kaupungin tasolla tarkasteltuna. 3 km säteellä alakoulusta asuu n. 90 % jyväkyläläisistä 7-12-vuotiaista nyt ja jatkossa. Alueellisesti tarkasteltuna muutokset voivat olla suurempia. Maaseutukoulujen lakkautuksen myötä koulujen saavutettavuus maaseutualueilla heikkenee.
Varhaiskasvatuksen osalta merkittävä muutos on luopua lopuistakin pienistä yksiköistä ja korjata paikkavajetta peruskorjattavien ja uusien päiväkotien rakentamisen yhteydessä muodostamalla laajempia päiväkotiyksiköitä. Lisäksi pyritään palvelulinjausten mukaisesti lisäämään yksityistä päivähoitoa, muun muassa tarjoamalla omasta käytöstä vapautuvia tiloja yksityisille. Kunnalliselle ja yksityiselle päiväkotitoiminnalle luodaan edellytyksiä varmistamalla riittävä määrä palveluille soveltuvia ja sijainniltaan optimaalisia tontteja. Päiväkotipalveluiden järjestämisen kannalta kiireellisimpiä alueita ovat Keljonkangas/Eteläportti ja Vaajakoski.
Perusopetuksen osalta merkittävä muutos edelliseen verkkoselvitykseen on yläkoulun noin 100 oppilaspaikan vaje vuoteen 2020 mennessä. Vaje esitetään ratkaistavaksi lyhytaikaisella tilaratkaisulla. Lähempänä vuotta 2025 on noin 300 oppilaspaikan vaje, joka edellyttää uuden yläkoulun rakentamista kantakaupungin alueelle. Tilankäytön näkökulmasta pienistä kouluyksiköistä voidaan luopua ja oppilaat mahtuvat muihin kouluihin. Ylläpidon ja toiminnan resurssien kannalta pienet koulut eivät ole taloudellisia yksiköitä ja uudet Eteläportin, Savulahden ja Matinmäen päiväkoti-koulut on joka tapauksessa rakennettava uusien asuinalueiden väestön kasvaessa.
Ehdotus hillitsee merkittävästi nykyistä tilakustannusten kasvua. Lapsimäärän kasvusta johtuen ehdotuksen mukaan sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa on tiloja vuonna 2025 nykyistä enemmän. Merkittävää kuitenkin on, että verrattuna vuonna 2008 tehtyyn aiempaan arvioon, varhaiskasvatuksen tilojen kasvua hillitään noin 2 400 m2, ja kustannusten kasvua noin 500 000 euroa vuodessa. Perusopetuksessa tiloja on ehdotuksen mukaan käytössä vuonna 2025 noin 9 500 m2 vuonna 2008 tehtyä aiempaa arviota vähemmän. Kuluissa laskennallinen säästö on noin 1,7 M€ vuodessa.

Luonnoksessa ehdotetut muutokset alueittain ryhmiteltynä

Pohjoisen alueen muutokset:
• Tikkakoski-Puuppolan päivähoitopaikoissa on hieman vajetta, osa kysynnästä ohjautuu Palokkaan.
• Tikkakoskella on suuri osuus lapsia kunnallisessa perhepäivähoidossa. Pikkutikan päiväkodista luopuminen selvitetään myöhemmin, jos Tikkakosken alueen paikkatilanne sen mahdollistaa.
• Läntisessä Palokassa päiväkotipaikoissa on vajetta, tilannetta korjaa uusi Savulahden päiväkoti-koulu lähempänä 2020.
• Jokelan päiväkodista luovutaan Matinmäen päiväkoti-koulun valmistuessa 2020 jälkeen.
• Ritoniemen päiväkodista luovutaan ja Norolan päiväkodista luopuminen selvitetään vuoteen 2020 mennessä. Jos Heinälammen alueelle kaavoitetaan tontti yksityiselle päiväkodille, se palvelisi myös osittain Lohikosken tarvetta.
• Uusien yksityisten päiväkotien sijoittumiseen olisi hyvä varautua kaavallisesti Mannisenmäessä, Heinälammilla ja Tikkakoskella, varsinkin jos päiväkotipaikkojen tarve kasvaa ennakoidusta.
• Tikkakoskella ala- ja yläkoulupaikkojen riittävyys edellyttävää lukion tilojen käyttöönottoa 2020 mennessä. Tällöin voidaan luopua Nyrölän koulusta.
• Palokan alueella ala- ja yläkoulupaikat riittävät vuoteen 2020 asti. Sen jälkeen yläkoulupaikoissa ennakoidaan vajetta, jonka tasaamista selvitetään tarvittaessa alakoulujen tiloista. Läntisen Palokan yläkouluvajetta suunnataan keskustan kouluihin mieluummin kuin itäiseen Palokkaan.
• Matinmäen alueelta oppilaita voidaan tarvittaessa ohjata Palokkaan tasaamaan Puuppolan koulupaikkavajetta ennen Matinmäen päiväkoti-koulun valmistumista. Osa Jylhänperän oppilaista ohjataan Palokan kouluihin.
• Saarenmaan koulusta voidaan luopua Savulahden päiväkoti-koulun valmistuessa.

Itäisen alueen muutokset:
• Alueella on päiväkotipaikoissa vajetta, jota tasataan osittain keskustan alueen paikoilla.
• Vaajakosken suunnalla on tarvetta yksityisen päivähoidon lisäämiselle. Alueelle tulisi varautua osoittamaan tontti yksityiselle päiväkodille, jos kysyntä kasvaa ennakoitua enemmän.
• Kivelän päiväkodista luovutaan 2014 ja tiloihin on tulossa mahdollisesti yksityinen toimija elokuusta 2014 alkaen.
• Uuden yksityisen päiväkodin (Amiraali) sijoittuminen Asuntomessualueelle elokuussa 2014 palvelee myös Väinölän aluetta.
• Vaajakoskella oppilaspaikat kokonaisuudessaan riittävät vuoteen 2025 saakka. Kanavuoren uutta koulua ei tarvita tällä tarkastelujaksolla.
• Oravasaaren koulusta luopuminen selvitetään erikseen.

Läntisen alueen muutokset:
• Päiväkotipaikoissa on hieman vajetta, jota osittain tasaavat keskustan alueen paikat.
• Keltinmäen uusi päiväkoti korvaa käytöstä poistuvan Kotalammen päiväkodin elokuussa 2014. Kultasiiven päiväkodista siirtyy yksi ryhmä (21 paikkaa) uuteen päiväkotiin.
• Kultalakin tai Kultasiiven päiväkodista voidaan jatkossa luopua. Toivottavaa olisi saada yksityinen päiväkoti Keltinmäen-Myllyjärven alueelle.
• Alakoulupaikat ovat riittävät, yläkoulupaikoissa syntyy hieman vajetta lähempänä vuotta 2020.
• Keljon koulukiinteistöstä luovutaan.
• Kilpisen koulu esitetään otettavaksi kokonaan omaan käyttöön vuonna 2015. Siitä muodostetaan 1-9 -luokkien yhtenäiskoulu , jonka alakoulun muodostavat pääosin Keljon koulun oppilaat. Ristonmaan alueen oppilaat ohjataan Tikan kouluun.
• Kypärämäen koulussa on väljyyttä, joka mahdollistaa Kuohun koulun oppilaiden ohjaamisen 5-6 –luokille Kypärämäen kouluun Vesangan koulun sijasta sekä jatkossa myös oppilaiden ohjaamisen Ruokkeen suunnalta. Näillä toimenpiteillä selvitetään Vesangan koulun laajennuksen koko tai laajennuksesta luopuminen.
• Kristillinen koulu esitetään siirrettäväksi Kilpisen koululta Voionmaan koulukiinteistöön, jossa toimii jo Steinerkoulu.

Eteläisen alueen muutokset:
• Päiväkotipaikoissa huomattava vajaus, jota Neulaskankaan päiväkodin laajennus tasoittaa jonkin verran 2015 lähtien. Osa päiväkotipaikkojen kysynnästä ohjataan keskustaan.
• Korpilahden päiväkotipaikat ovat riittävät uuden päiväkodin valmistuessa 2016.
• Säynätsalossa päiväkotipaikoissa on hieman vajetta, josta syystä Muuratsalon koulun lakkautusta tulee tarkastella pitemmällä aikajänteellä ja siinä yhteydessä selvittää Aallokon päiväkodin korvaavat paikat.
• Keljonkankaan suunnalla tulisi varautua osoittamaan tontteja ja toimitiloja yksityiselle päiväkodille hyvien liikenneyhteyksien varteen, jolloin se palvelisi laajempaa aluetta mm. Säynätsalon suuntaa.
• Eteläportin päiväkoti-koulun valmistuminen on ajankohtainen vuonna 2020.
• Korpilahdella alakoulupaikoissa on väljyyttä, joka mahdollistaa luopumisen Saakosken koulusta 1.8.2014.
• Muuratsalon päiväkoti-koulusta luopuminen liittyy mm. Eteläportin päiväkoti-koulun valmistumiseen 2020, oppilaat siirtyvät Lehtisaaren kouluun ja Säynätsalon päiväkoti-kouluun. Säynätsalon päiväkoti-kouluun saadaan lisäväljyyttä, kun YPR-luokka siirretään Pohjanlammen kouluun 2017.
• Keljonkankaan koululle tarvitaan tilaelementti syksystä 2015 lähtien Eteläportin päiväkoti-koulun valmistumiseen saakka vuoteen 2020.

Keskustan ja lähikeskusten muutokset:
• Päiväkotipaikkoja on yli alueen tarpeen, jolloin keskustan päiväkotikapasiteetilla on mahdollista tasoittaa ympäröivien alueiden paikkavajetta. Alueella on lisäksi kunnallinen ympärivuorokautinen Tapiolan päiväkoti ja yksityisiä päiväkoteja, joiden asiakkaat tulevat eri puolilta kaupunkia.
• Kuokkalan suunnan päiväkotipaikat ovat riittävät. Ristonmaan päiväkotiin tulee asiakkaita laajemmalta alueelta (osa Ristonmaan väestöstä on laskettu keskustan alueeseen).
• Kankaan alueella tulee varautua uuteen yksityiseen päiväkotiin.
• Nenäinniemen koulu on koulukäytössä Pohjanlammen koulun laajennuksen valmistumiseen saakka. Nenäinniemen koulu siirtyy Pohjanlammen laajennuksen valmistuttua kokonaan päiväkotikäyttöön, jolloin voidaan viimeistään luopua Sivutaskun päiväkodista ja mahdollisesti Onnimannin päiväkodista
• Pohjanlammen kouluun ohjataan oppilaita Äijälänrannasta ja Ristonmaalta (noin 50 opp.).
• Pupuhuhdan päiväkoti-koulusta luovutaan. Uutta päiväkoti-koulua varten selvitetään Pupuhuhdan (5 ryhmää) ja Kangasvuoren (6 ryhmää) päiväkotien sekä Mansikkapuiston ja Pupuhuhdan perhepuistojen yhdistämistä. Koulusta tulisi 100 oppilaan koulu, joka edellyttää Huhtasuon koulun tilankäytön tehostamista. Mitoitus tarkennetaan hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä 2015.
• Alakoulupaikat kokonaisuutena riittävät ja ovat hieman yli alueen tarpeen. Osa Myllyjärven oppilaista ohjataan Kilpisen yhtenäiskouluun (Ristomaan n. 40-50 oppilasta on mukana alueen luvuissa).
• Yläkoulupaikoissa on vajetta vuoden 2020 tienoilla, jolloin paikkavaje tulisi korjata jonkun keskustan yläkoulun yhteyteen viipaleratkaisuna ja vuoteen 2025 mennessä syntyvä noin 300 paikan vaje korjata uudella yläkoululla keskustan alueella
• Pohjanlammen alakoulun laajennus suunnitellaan 250 oppilaalle, jolloin koulusta tulee 650 oppilaan yhtenäiskoulu yhdessä Kuokkalan yläkoulun kanssa. Laskelmissa asuntomessualueen oppilaat ja osa Ristonmaan alueen oppilaista ohjataan Kuokkalan alueen kouluihin. Laajennukseen sijoitetaan kaksi YPR-luokkaa ja tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa myös autistiluokka.
• Keltinmäen koulussa on paikkavajetta, osa Myllyjärven alueen oppilaista ohjataan keskustaan ja Kilpiseen.
• Halssilasta ohjataan oppilaita keskustaan ja Vaajakoskelle yläkouluun.

Kuntalaisia kuultiin 20.2.-9.3. - päätösesitys 16.4. sivistyslautakunnassa

Luonnos esiteltiin kuntalaisille avoimessa keskustelutilaisuudessa 20.2. Tilaisuus on katsottavissa osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus. Tilaisuuden kommentointi Twitterissä: #kouluverkkojkl sekä #jyväskylä.

Luonnoksesta keskusteltiin ja kerättiin palautetta eri tilaisuuksissa sekä verkossa helmi-maaliskuussa. Kuntalaiset kommentoivat luonnosta otakantaa.fi -sivuilla sekä jättivät valmistelijoille ja lautakunnalle kirjallista palautetta kirjaamoon 20.2.-9.3. Lautakunta kuuli valmistelutilanteesta tilannekatsauksen 16.3., jonka jälkeen viranhaltijat valmistelivat päätösesityksen sivistyslautakunnan kokoukseen 16.4.2014. Päätösesitys lautakunnan esityslistalla .

Valmisteluryhmän kokoonpano

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2014-2025 on laadittu työryhmässä, johon kuuluivat opetusjohtaja Eino Leisimo, aluerehtori Ulla Törmälä, aluerehtori Kari Fagerholm ja aluerehtori Timo Knuuttila, varhaiskasvatuspalveluista vastuualuejohtaja Maija-Riitta Anttila sekä aluejohtaja Hannamaija Väkiparta, kaavoituksesta kaavoitustutkijat Anna Isopoussu ja Hannu Onkila ja Jyväskylän Tilapalvelusta suunnittelupäällikkö Ulla Rannanheimo. Selvityksen kustannusvertailut ja taloudellisuuslaskelmat kokosi Haahtela Oy:stä projektipäällikkö Raili Kuosmanen. Selvitystyön etenemistä ja sisältöä on käsitelty säännöllisesti alueidenkäyttöä suunnittelevassa KymppiR-palveluverkkotyöryhmässä.

Kuokkala-Vaajakoski -alueen kouluverkon päivitys 2010

Kuokkala-Vaajakoski -alueen kouluverkon päivitys 2010 (esitys lautakunnassa 27.4.2010)

 Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta