Suoraan sisältöön

Osallisuuskasvatus

Osallisuuskasvatus on yksi keskeisistä nuorisotyönpalvelukokonaisuuksista Jyväskylässä. Osallisuus on periaate, jonka mukaan toimintaa toteutetaan. Osallisuuskasvatuksen välittömänä tavoitteena on aikaansaada nuorille tunne osallisuudesta, kuulumisesta johonkin ja vaikuttamisesta sekä omasta vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista. Osallisuuden tunteen myötä tuetaan nuorten kasvua itsestään, ympäristöstään ja yhteiskunnasta kiinnostuneiksi, aktiivisiksi kansalaisiksi.

Osallisuuskasvatuksessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän kaupungin eri palvelualueiden ja valtuustoryhmien lapsi- ja nuorisovastaavien sekä LastenParlamentin kanssa. Seudullinen osallisuustyöryhmä kehittää ja tukee osallisuuskasvatustyötä koko Keski-Suomen alueella.

Osallisuus aluetyössä

Nuorisopalveluiden aluetyössä nuorten osallisuutta toteutetaan nuorisotilatyössä. Nuorisotilatyössä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tilan viihtyvyyteen sekä toimintaan. Mielipiteitä ja ideoita kuunnellaan ja niistä keskustellaan kaiken toiminnan lomassa, mutta erityisesti kaikille nuorille avoimissa yleis- ja talokokouksissa.

Nuorisovaltuusto (nuva)

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksellä perustettu nuorisovaltuusto on toiminut syksystä 2009. Nuorisovaltuuston edustajat on valittu Jyväskylän yläkouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, nuorisotiloista sekä muista kiinnostuneista nuorista.

  • Nuorisovaltuusto on 13-20 –vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria.
    Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta ja se vastaa kunta- ja nuorisolain sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä.
  • Nuorisovaltuustoon valitaan 20-45 edustajaa Jyväskylän yläkouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja nuorisotiloista.
    Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki halukkaat jyväskyläläiset 13-20 –vuotiaat nuoret omissa kouluissaan, nuorisotiloilla tai syksyn yleisessä kokouksessa.
  • Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.
  • Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Ensimmäinen nuorisovaltuusto aloitti toimintansa lokakuussa 2009.
    Se kokoontuu 5-9 kertaa toimikautensa aikana ja järjestää kaksi isompaa kokousta vuosittain. Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia, ottaa kantaa (mm. lehtikirjoituksin ja julkilausumin), tekee esityksiä ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa sekä rahoittaa nuorten omia hankkeita. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Lisätietoja: nuvan puheenjohtaja Olli Lintu, p. 014 266 7515, 050 311 8506, nuvan tiedottaja Joni Rossi, p. 014 266 4240, osallisuuskasvatuksen koordinaattorit Tanja Räty, p. 014 266 4241 ja Eeva Mäntylä, p. 014 266 4230

Painovirhe

www.nuortenlaturi.fi/painovirhe
Nuorten oma nettilehti

Osallisuuden polku

Sivistyksen toimialan työntekijöistä koostuva osallisuuskasvatuksen tiimi työsti vuoden 2014 aikana lasten ja nuorten Osallisuuden polun, joka kuvaa osallisuuden tasoja ja ulottuvuuksia eri ikävaiheittain.

Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Opetusministeriön rahoittaman ja Jyväskylän, Oulun ja Tampereen opetus ja nuorisopalveluiden yhteisesti toteuttaman lasten ja nuorten osallisuuden edistämistä tukevan Jotos-koulutushankkeen (2007-2009) tuotoksena syntyi lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja.

Muita vaikuttamismahdollisuuksia:

Oppilaskunnat
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa.

Ota kantaa
otakantaa.fi/
Voit kertoa mielipiteesi johonkin ajankohtaiseen kysymykseen

Valtikka
www.valtikka.fi
Yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista netissä

Suomen nuorisovaltuustojen liitto ry
www.nuva.fi
Nuorten vaikuttajaryhmien koulutus-, tiedotus-, edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö

Vaalit
www.vaalit.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 Sivun alkuun Tietoa sivustosta