Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Organisaatio » Kysely yhdyskuntateknisistä palveluista

Mitä mieltä olet Jyväskylän katu-, viher- ja jätehuoltopalveluista?

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kokoaa verkkokyselyn avulla asukkaiden mielipiteitä kaupungin katu- ja viherpalveluista.

10.4.–22.5.2017 avoinna olevassa kyselyssä tiedustellaan mielipiteitä paitsi nykyisistä palveluista, myös siitä, mihin palveluissa tulisi jatkossa panostaa. Saatuja vastauksia hyödynnetään muun muassa ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa. Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.

Kyselyyn vastaajien kesken arvotaan yksi kymmenen kerransarjalippu Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin, yksi Jyväskylän paikallisliikenteen 30 päivän kausilippu sekä kolmelle onnekkaalle 30 eurolla arvoa Jyväskylän paikallisliikenteen matkakortille.

Arvontaan osallistutaan täyttämällä yhteystiedot kyselyn lopuksi. Arvontalomakkeen tiedot pysyvät luottamuksellisina eikä niitä yhdistetä vastauksiin.

Kyselyyn

Vuoden 2016 kyselyn tuloksia

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kokosi 14.4. - 22.5.2016 avoinna olleessa verkkokyselyssä asukkaiden mielipiteitä kaupungin katu-, viher- ja jätehuoltopalveluista. Vastaajia oli 406, aiempien vuosien tapaan naiset olivat jälleen aktiivisempia vastaajia, vastaajista lähes kolme neljäsosaa oli naisia. Millähän keinolla miehet saisi aktivoitua? Erot naisten ja miesten arvioissa eri kysymysten osalta olivat kuitenkin hyvin pieniä.

Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin mittarit, jotka kuvaavat tyytyväisyyttä katujen kuntoon ja puhtaanapitoon, katujen talvihoitoon, puistojen hoitoon sekä jätehuoltoon. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat jätehuoltoon (arvosana 3,52), heikoimmaksi arvioitiin katujen kunto ja kunnossapito (arvosana 2,89).

Katujen kunnon ja kunnossapidon osalta parhaaksi arvioitiin keskustan katujen puhtaus ja siisteys, heikoimman arvosanan sai asuinkatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunto.

Vastaajien mielestä lumenaurauksessa oli onnistuttu parhaiten suuremmilla keskustaan johtavilla kaduilla, keskustan katujen lumenauraus sai vain aavistusen heikomman arvosanan. Asuinkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden lumenauraus arvioitiin selvästi heikommaksi. Liukkauden torjunta oli puolestaan onnistunut parhaiten katujen ajoradoilla.

Kysyttäessä kolmea ensisijaista panostuskohdetta katuasioissa lähes 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että päällysteiden kunnossapitoon tulee panostaa. Toiseksi tärkeimmäksi panostuskohteeksi koettiin jalankulku- ja pyöräteiden talvihoito, tätä mieltä oli lähes 60 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin katujen lumenpoisto.

Puistojen hoito oli vastaajien mielestä onnistunut parhaiten keskustan rakennetuilla viheralueilla.

Puistoasioissa noin 85 prosenttia vastaajista toivoi panostusta puistojen puhtaanapitoon ja roskiksiin. Seuraavaksi tärkeimmiksi panostuskohteiksi koettiin lasten leikkipaikat sekä puistonpenkit ja istuimet.

Jätehuollon osalta parhaan arvion sai järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuus. Heikoimmaksi vastaajat arvioivat vaarallisten jätteiden vastaanottopaikan sijainnin.

Ulkovalaistusta koskevia kysymyksiä muutettiin aikaisempaa konkreettisemmiksi. Parhaan arvion sai ulkovalaistuksen luotettava toiminta.

Ulkovalaistuksen energiansäästöä koskevaissa kysymyksissä lähes 80 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että ulkovalaistuksen yösammutukset ja kesäkatko ovat hyväksyttävä tapa säästää energiaa. Lähes 60 prosenttia vastaajista oli joko täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä että alueet, joilla valaistus sammutetaan, on valitu järkevästi.

Vuoden 2015 kyselyn tuloksia

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kokosi asukkaiden mielipiteitä kaupungin katu-, viher- ja jätehuoltopalveluista huhti-toukokuussa 2015.

Runsaan kuukauden aikana vastaajia oli 385. Tavoitteena oli innostaa eri-ikäisiä jyväskyläläisiä vastaamaan. Tässä onnistuttiinkin ja vastaajien ikäjakauma vastaa aiempia kyselyjä paremmin kaupunkilaisten ikäjakaumaa. Naiset olivat tälläkin kertaa aktiivisempia, vastaajista noin 70 prosenttia oli naisia. Erot naisten ja miesten arvioissa olivat kuitenkin suuressa osassa kysymyksiä hyvin pieniä.

Vastaajat arvioivat palveluita asteikolla 1-5, jossa neutraalin arvon 3 alapuolelle jäävät arvot kuvaavat kielteistä ja sen yläpuolella olevat arvot myönteistä suhtautumista. Yksittäisistä kysymyksistä muodostettiin mittarit, jotka kuvaavat tyytyväisyyttä katujen kuntoon ja puhtaanapitoon, katujen talvihoitoon, katuvalaistukseen, puistojen hoitoon sekä jätehuoltoon. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat katuvalaistukseen (arvosana 3,96), heikoimmaksi arvioitiin katujen kunto ja kunnossapito (arvosana 3,03).

Katujen kunnon ja kunnossapidon osalta heikoimmat arvosanat saivat asuinkatujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunto. Vapaissa kommenteissa nousivat esiin päällysteiden heikko kunto ja kuopat.

Vastaajien mielestä lumenaurauksessa oli onnistuttu parhaiten keskustan kaduilla sekä suuremmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla.

Puistojen hoito oli vastaajien mielestä onnistunut parhaiten keskustassa. Naiset olivat jonkin verran miehiä tyytyväisempiä keskustan puistojen hoitoon. Vapaissa kommenteissa nousivat esiin lähimetsien hoito, roskisten sijoittelu ja koirien jätökset.

Jätehuoltoa käsittelevissä kysymyksissä naiset arvioivat palveluita miehiä myönteisemmin. Parhaan arvion sai keräyspaperin keruupisteiden sijainti. Jätehuollon vapaissa kommenteissa toivottiin mm. lisää neuvontaa ja valistusta.

Päällysteiden kunnossapitoa pidettiin tärkeimpänä panostuskohteena katuasioissa, tätä mieltä oli yli kolme neljäsosaa vastaajista. Yli puolet oli sitä mieltä, että jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon sekä katujen ja jalankulku- ja pyöräteiden puhtaanapitoon tulee panostaa.

Puistoasioissa noin 75 prosenttia vastaajista toivoi panostusta puistojen puhtaanapitoon ja roskiksiin. Seuraavaksi tärkeimmiksi panostuskohteiksi koettiin lasten leikkipaikat sekä puistonpenkit ja istuimet.

Kaavio

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta