Suoraan sisältöön

KymppiR
Jyväskylän maankäytön toteuttamisohjelma

KymppiR2016 ohjelma täältä pdf-muodossa

Yleistä ja hallinnollinen käsittely

KymppiR2016-ohjelma sisältää uusien asuinalueiden rakentamisen ajoituksen vuosille 2016–2026. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä. Tavoitteena on, että yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat ennakoituja ja eri toimijoilla on edellytykset varautua tuleviin muutostarpeisiin. KymppiR -ohjelma tuottaa lähtökohtia kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle, investointiohjelmille, viherpalveluohjelmalle ja palveluverkkojen muutosten valmisteluun.
KymppiR-ohjelma tarkistetaan vuosittain ja sen toteutumista seurataan tiiviisti. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ohjelman kerran valtuustokaudessa tai aina tarpeen vaatiessa, kun tehdään periaatteellisia linjauksia. KymppiR2016-ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.5.

Erityisteemana täydennysrakentaminen

KymppiR2016-ohjelmassa määritellään mitä täydennysrakentamisella tarkoitetaan Jyväskylässä ja miten täydennysrakentamista edistetään. Ohjelma sisältää täydennysrakentamishankkeiden sijaintiin, sisältöön, ajoitukseen sekä toimijoihin liittyvät kriteerit, joiden pohjalta hankkeita priorisoidaan.
Nykyisen fyysisen kaupunkirakenteen sisältä on osoitettavissa alueita, joilla täydennysrakentamisen edistäminen on erityisen suotavaa. Täydennysrakentaminen ohjataan entistä vahvemmin keskuksien ytimiin sekä yleiskaavan keskeisten joukkoliikennekäytävien varrelle ja täydennysrakentamisen ensisijaiselle vyöhykkeelle. Tällä linjauksella edistetään kestävää liikkumista eli kävelyyn, pyöräilyyn ja hyviin joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvaa yhdyskuntarakennetta. Täydennysrakentamisen lähtökohtana on myös edistää sisällöllisesti monipuolista asuntotuotantoa huomioimalla erilaiset kohderyhmät, asumismuodot ja –tyypit.
Ajoituksen määrittelyssä tavoitteena on tasapainottaa alueellista asuntotuotantoa, edistää jo kaavoitettujen alueiden ja vireillä olevien suunnitelmien toteutumista, edistää kaupungin omaa vapaasti markkinoitavaa tonttitarjontaa sekä panostaa kohteisiin, joilla on erityisen myönteinen vaikutus lähiympäristön viihtyisyyteen. Tarkoituksena on ohjata täydennysrakentaminen pääsääntöisesti jo kertaalleen rakennetuille alueille ja säilyttää yhtenäisiä ja eheitä viheralueita.

Ohjelman määrälliset tavoitteet

KymppiR-ohjelma sisältää määrällisiä tavoitteita koskien kaavavarantoa, asemakaavoitusta ja tonttimarkkinointia. Näiden toteutumista seurataan tiiviisti ja tavoitteita tarkastetaan kun markkinatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna määrälliset tavoitteet on saavutettu hyvin ja ne säilyvät ennallaan myös tässä ohjelmassa.
Asuinrakentamisen painopiste on siirtymässä omakotitalorakentamisesta yhä enemmän kerrostalorakentamiseen. Omakotitonttien osalta varaudutaan edelleen tarjoamaan kaupungin omistamalta maalta noin 100 uutta omakotitonttia vuodessa. Lisäksi kaupunki tarjoaa tontteja aiemmin aloitetuilta alueilta. Vuosittain kaavoitetaan kaupungin maalle vuoden kysynnän verran lisää eli 100 uutta omakotitonttia. Lainvoimaisen asemakaavavarannon tavoite on 500 omakotitonttia kaupungin maalla, mikä vastaa viiden vuoden kysyntää.
Kerros- ja rivitaloasuntotuotantoa varten kaavoitetaan vuosittain vuoden asuntotuotantotavoitteen verran eli 70 000 k-m2, josta noin 10 000 k-m2 on senioriasumista. Tavoitteena on ylläpitää viiden vuoden asuntotuotantoa vastaava asemakaavoitettu kaavavaranto. Kaupunki tarjoaa vuosittain kerros- ja rivitalotontteja, jotka mahdollistavat 50 000 k-m2 rakentamisen. Tästä määrästä vähintään 15 000 k-m2 tulee olla kaavoitusvaiheen jälkeen vapaasti kaikkien toimijoiden haettavissa olevaa ns. vapaasti markkinoitavaa.

Tuleva tonttitarjonta ja sen riittävyys

KymppiR2016-ohjelma osoittaa, että Jyväskylän kaupunki voi kasvaa pitkälti täydennysrakentamispainotteisesti. Pientalotonttitarjonnan varmistaminen edellyttää kuitenkin myös kaupunkirakennetta laajentavia uudisalueavauksia.
Tulevien vuosien tonttitarjonta on monipuolista ja laadukasta. Omakotitontteja tulee tarjolle kaikkien alue- ja lähikeskusten vaikutuspiiriin. Suurin tarjonta painottuu keskustan etelä- ja pohjoispuolelle (mm. Mannisenmäki, Savulahti, Matinmäki, Tunnelinmäki, Sääksvuori, Kauramäki ja Kirkkolahti). Asemakaavoitettujen alueiden lisäksi tonttitarjontaa täydentävät maaseudun kyläkaava-alueiden rakennuspaikat.
Uusia kerros- ja rivitaloja on tulossa kaikkiin alue- ja lähikeskuksiin. Heti rakennettavissa olevien tonttien varantoa on yli viiden vuoden tuotantoa vastaava määrä ja tulossa on monia odotettuja kohteita. Uusia kerros- ja rivitaloja on tulossa muun muassa Kankaalle, Kivelänrantaan, Mannisenmäkeen, Savulahteen, Väinölänrantaan, Kauramäkeen sekä Vaajakosken keskustaan. Kankaan lisäksi suurimmat asuntotuotantovolyymit painottuvat muualle kantakaupunkiin ja aluekeskuksista Palokkaan, Kuokkalaan ja Vaajakoskelle. Huomattava osa uusista kohteita sijoittuu kestävän liikkumisen periaatteiden mukaisesti keskuksien ytimiin sekä täydennysrakentamisen ensisijaiselle vyöhykkeelle.

Kohti KymppiR2017-ohjelmaa

Asuntomarkkinat ja työssäkäyntialueet eivät noudata kuntarajoja. Toimiva yhdyskuntarakenne edellyttää seudullista yhteistyötä. Seuraavassa KymppiR2017-ohjelmassa tarkastellaan asumisen ilmiöitä seudullisesta näkökul-masta. Ohjelmassa analysoidaan myös ikääntyvien Jyväskylän sisäistä muuttoliikettä ja tutkitaan, miten väestön ikääntymisen vaikutukset tulee huomioida maankäytön toteutuksen suunnittelussa.

KymppiR2016-ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet asemakaavoitus, tontit ja maanhallinta, liikenne ja viheralueet sekä Jyväskylän Energia. Palveluverkkojen hallinnan pääasialliset yhteistyötahot ovat olleet varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut ja Jyväskylän Tilapalvelu. Ohjelman laadinnan päävastuu on yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto -yksiköllä.

Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, p. 014 266 5050
Kaavoitustutkija Anna Isopoussu, p. 014 266 5049
sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta