Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.6.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.6.2018

KymppiR2018-ohjelma: Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2028 sekä asuinalueiden sosiaalinen kestävyys ja asuntopolitiikka 2018

KymppiR2018-ohjelma sisältää uusien asuinalueiden ajoituksen vuosille 2018–2028. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä.
KymppiR2018-ohjelman erityisteemassa tarkastellaan asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden tilaa ja muutosta sekä esitetään asuntopoliittisia linjauksia käytettäväksi muun muassa kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:
- KymppiR2018-ohjelman asuinalueiden suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
- ohjelmassa esitetyt linjaukset asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi maankäytön toteutuksessa
- asemakaavoituksessa ja tontinluovutuksessa käytettävät keinot asuntokannan ja -tuotannon monipuolistamiseksi
- sekä asuntopolitiikan jatkotyöstämisen ohjelmassa esitetyin keinoin.

Leppälahden osayleiskaava

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Leppälahden kyläselvitykselle, jossa kartoitettiin kylän kehittämistarpeita sekä selvitettiin alueen suunnittelutarvetta.

Osayleiskaava toimii kyläalueella suunnittelutarveratkaisujen perusteena ja ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavalla ohjataan pysyvän asumisen sekä loma-asumisen sijoittumista ja muuta maankäyttöä Leppälahden kyläalueella ja rannoilla.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla
osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/854

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Leppälahden osayleiskaavan 29.5.2018 tarkistetussa muodossaan.

Ennen päätöksentekoa Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Teemu Torssosen (PS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 11-2 asian käsittely etenee valtuustoon. Hämäläinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtajan talousselonteko valtuustolle

Kaupunginjohtaja Koivisto esittää 11.6.2018 kaupunginvaltuustolle selonteon kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Vastuullisen tilintarkastajan raportti tilivuoden 2017 tarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon vuoden 2017 tilintarkastuksesta.

Varhaiskasvatuksen palveluverkko vuosille 2018-2023

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on ennustaa ja arvioida varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää ja tarjontaa seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan vuosittain niin, että palvelukapasiteetti sekä toimenpide- ja kehitysohjelma saadaan mitoitettua ja päivitettyä palvelujen kysyntää vastaavaksi.

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen avulla ennakoidaan varhaiskasvatuspalveluiden investointeja ja hallitaan toimintakuluja sekä tilojen elinkaarikustannuksia. Selvityksessä huomioidaan myös yksityinen
palvelutuotanto arvioimalla ja seuraamalla sen osuutta palvelujen kokonaistuotannossa.

Palveluverkkoselvityksessä arvioidaan, että vuoteen 2023 mennessä varhaiskasvatuspalveluihin tulee 250 lasta lisää. Kasvusta 120 lasta arvioidaan tulevan seuraavien kahden vuoden aikana.

Palveluverkkoselvityksen mukaan talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2019-23 tarvitaan yhteensä 26,0 milj. euroa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Aloitteet

  • Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Jyväskylän kaupungin hakeutumisesta mukaan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun
  • Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän hankinnat vahvistamaan kaupungin elinvoimaa ja taloutta
  • Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite lapsi- ja pakkotyön kitkeminen Jyväskylän hankintaketjusta
  • Antti Salevan (Kok.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite ydinkeskustassa sijaitsevan Pihakadun liikenneturvallisuuden parantaminen
  • Riitta Tynjän (SKP) valtuustoaloite uusia osallistumisen muotoja kuntalaisille, avoimuutta hallintoon ja päätöksentekoon
  • Arto Lampilan (Pir.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite lisää avoimuutta lautakuntatyöskentelyyn

Kaupunginhallitus saattaa esitetyt selvitykset tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetut vastaukset riittäviksi.

Valituksen peruuttaminen raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki peruuttaa kaupunginhallituksen päätöksen 19.2.2018/25 nojalla vireille panemansa valituksen kokonaisuudessaan Helsingin hovioikeudessa Stora Enso Oyj:tä ja Metsäliitto
Osuuskuntaa vastaan. Oikeudenkäyntiasiamies Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle annetaan toimintaohje huolehtia valituksen peruuttamiseen liittyvistä käytännön toimista.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsie asian tiedoksi.

Arviointikertomus 2017

Tarkastuslautakunta on painottanut valtuustokauden ensimmäisessä arvioinnistaan kaupungin talouden tasapainoisuuden saavuttamista. Huomiota on kiinnitetty erityisesti tuottavuustavoitteisiin, investointeihin ja tilatarpeisiin. Yksityiskohtaisemmin toimintaa on arvioitu vanhus-, mielenterveys- ja
päihdepalveluiden osalta. Arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle 4.6.

Tarkastuslautakunta on 15.5.2018/22 esittänyt kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedoksi ja että se pyytää kuntalain 121 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin niin, että ne voidaan esitellä viimeistään 17.9.2018 kaupunginvaltuuston seminaarissa ja
käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.10.2018.

Arviointikertomuksessa löytyy kaupungin nettisivulta http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/tarkastus#2013

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen 2017.

Kotouttamisohjelma vuosille 2017 – 2020

Kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386, § 32). Kaupungin on lain mukaan laadittava kotouttamisohjelma, jonka tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä.. Ohjelmassa tulisi ottaa huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta riippumatta.

Vuosille 2017–2020 laadittava kotouttamisohjelma on kiinteä osa Jyväskylän kaupunginvaltuuston 11.12.2017 (§ 157) hyväksymää hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelmassa määriteltiin maahanmuuttajia koskevat kaupungin palvelutuotannon tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot. Kotouttamisohjelmassa on kuvattu hyvinvointisuunnitelmaa laajemmin maahanmuuttajia koskevat keskeiset kotoutumislakiin perustuvat palvelut Jyväskylässä.

Kotouttamisohjelma sisältää myös monivuotisen suunnitelman henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja
kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja muita kunnan alueella toimivia palveluja kuten työ- ja elinkeinohallinnon palveluja. Lisäksi niitä voidaan tuottaa muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

Kotouttamisohjelma korvaa vuosille 2013–2016 laaditun monikulttuurisuusohjelman.

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetun Jyväskylän kotouttamisohjelman vuosille 2017–2020.

Teemu Torssonen (PS) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana. Torssonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.


Kaupunginhallituksen esityslistan verkkojulkaisu on luettavissa kaupungin sivuilta osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6710

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

4.6.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje