Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 31.5.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 31.5.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunta päätti esittää tarkistetun kotouttamisohjelman vuosille 2017–2020 Jyväskylän kaupunginhallitukselle edelleen päätettäväksi. Lautakunta myös päätti myydä sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan palvelua erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti Viitasaaren ja Pihtiputaan kunnille, kun virka perustetaan 1.9.2018 alkaen.

Korpilahden kotihoidon tilannekatsaus

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi Korpilahden kotihoidon tilannekatsauksen.

Vuoden 2018 talousarvion lähtökohdat edellyttivät sopeuttamistoimia vanhuspalveluissa. Laskennan perusteella sopeuttamistoimeksi esitettiin Korpilahden kotihoidon pienalueen kilpailuttamista. Toimenpiteellä tavoiteltiin vähintään 200 000 euron säästöä. Perusturvalautakunta päätti olla käynnistämättä Korpilahden kotihoidon kilpailutusta. Sen sijaan Korpilahden kotihoidolle annettiin mahdollisuus kehittää omaa toimintaa. Toiminnalta edellytettiin tehostumista lisäämällä välitöntä työaikaa 10 prosenttiyksiköllä, vähentämällä yhden henkilötyövuoden ja käyttämällä työaikaa joustavammin. Perusturvalautakunta edellytti tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia toukokuun 2018 lautakunnan kokouksessa.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehdyillä toimenpiteillä ei ole saavutettu talousarvion edellyttämää sopeutusta. Kehittämistoimenpiteillä saavutettu kotihoidon painotetun tuntihinnan lasku ennakoi enintään 125 000 euron säästöä vuositasolla, mikäli tuntihinta pysyy alkuvuoden tasolla. Korpilahden kotihoidon tavoitteen mukaista lisäystä välittömään työaikaa ei ole saavutettu. Henkilöstö on kuitenkin tyytyväinen uuteen työaikamalliin. Korpilahden kotihoidon alueen ulkoistamisella ei olisi enää saatavissa tavoiteltua säästöä kuluvalle vuodelle. Kilpailuttamisprosessiin kuluvan ajan vuoksi uusi palvelutuottaja voisi aloittaa aikaisintaan marraskuussa. Oman toiminnan kehittämistoimenpiteitä ja työaikapilottia on tarkoitus jatkaa ja niiden vaikutuksia arvioidaan syksyn 2018 aikana.

Kotouttamisohjelma vuosille 2017–2020

Lautakunnan päätti esittää tarkistetun Jyväskylän kotouttamisohjelman vuosille 2017–2020 Jyväskylän kaupunginhallitukselle edelleen päätettäväksi palvelujohtajan muutetun esityk-sen jälkeen. Palvelujohtajan esityksestä esityslistan liitteenä olevaan kotouttamisohjelmaan lisättiin muutoksia koskien muun muassa maahanmuuttajataustaisen alaikäisen oppilaan, joka ei puhu suomea, kotoutumissuunnitelmaa sekä yksilöllisistä syistä johtuvaa mahdollista tarvetta kutsua lapsen yhteistyöverkostoon mukaan myös sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Kotouttamisohjelmaa on muokattu perusturvalautakunnan aiemmissa kokouksissaan antamien kommenttien perusteella. Kotouttamisohjelmaan on kirjattu perustavina ajatuksina yhdenmukaisuus ja hyvinvointi. Ohjelmassa on muun muassa selkiytetty työikäisen aikuisen ja alaikäisenä ilman vanhempia tulleen turvapaikanhakijan kotoutumisen alkuvaiheen palveluja. Ohjelman tavoitteeksi on lisätty erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisen tehostaminen. Kotouttamisohjelmaan on lisätty myös moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön tarve varsinkin erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien kohdalla. Näitä maahanmuuttajaryhmiä ovat esimerkiksi kotiäidit, trauman kokeneet tai luku- ja kirjoitustaidottomat henkilöt. Lisäksi kotouttamisohjelman tavoitteissa on huomioitu kotouttamistyön koordinointivastuun jär-jestäminen maakuntauudistuksen jälkeen.
Kotouttamisohjelmaa mitataan ja arvioidaan vuosittain osana Jyväskylän kaupungin hyvin-vointisuunnitelmaa. Kotouttamisohjelman hyvinvointisuunnitelmasta erillisistä tavoitteista laaditaan seuranta kaupungin verkkosivuille. Kaupungin eri hallinnon aloilla ja muilla kotoutumiseen liittyvillä toimijoilla on myös omia kotoutumista ja monikulttuurisuutta edistäviä kohteita ja suunnitelmia.

Kotouttamisohjelman luonnos on ollut perusturvalautakunnan lähettämänä lausuntokierroksella myös kaupungin muissa lautakunnissa sekä muilla ohjelman viimeistelyn kannalta keskeisillä tahoilla, kuten Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:llä ja Monikulttuurikeskus Gloria ry:llä.

Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja viran perustaminen

Perusturvalautakunta päätti perustaa sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan viran 1.9.2018 alkaen ja myydä palvelua erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti Viitasaaren ja Pihtiputaan kunnille.

Sosiaalihuoltolain 14 §:n mukaan kunnan on huolehdittava isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä tehtävistä, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevan päätöksen vahvistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä ja lapsen ja hänen vanhempansa tapaamisten valvonnan järjestämisestä. Näitä lakisääteisiä tehtäviä hoitavat Jyväskylän kaupungissa lapsioikeudellisten palvelujen viisi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa, yksi johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja ja palveluohjaaja.

Viitasaaren perusturvalautakunta on esittänyt, että Jyväskylän lapsioikeudellisiin palveluihin perustetaan sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan virka tuottamaan Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien lastenvalvojapalvelut alueellisten rekrytointivaikeuksien vuoksi. Asukkaita kunnissa on yhteensä 10 600. Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty Wiitaunionin yhteistoiminta-alueella. Viitasaaren ja Pihtiputaan kunnat osallistuvat täysimääräisesti lastenvalvojapalvelun kokonaiskustannuksiin erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirjaan tehdyt palvelusetelikohtaiset muutokset sekä perusturvan toimialan asiakasmaksujen muuttamisen siten, ettei perusterveydenhuollon järjestämistä puhe- ja äänihäiriöhoidoista peritä asiakasmaksua. Perusturvalautakunta myös päätti vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet 1.6.2018 alkaen.

Perusturvalautakunnan kokoukset syksyllä 2018 järjestetään torstaisin 23.8., 20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12. Lautakunnan kokous 23.8. klo 15 on avoin yleisölle. Lisäksi lautakunta ko-koontuu neljä kertaa iltakouluun.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Maarit Raappana, vs. toimialajohtaja ja vanhuspalvelujen palvelujohtaja, p. 050 311 9005

31.5.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje