Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 2.5.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 2.5.2018

Yliopistonkadun katusuunnitelman muutossuunnitelma välillä Vaasankatu-Kilpisenkatu hyväksyttiin

Yliopistonkadun katusuunnitelman muutossuunnitelma on laadittu välille Vaasankatu – Kilpisenkatu noin 600 metrin matkalle. Suunnitelma sisältää uusia autoliikenteen ja pyöräilyn sekä jalankulun järjestelyjä sekä huleveden käsittelyn ja viivytyksen menetelmiä. Katusuunnitelmassa ehdotetaan myös kaupunkikuvallisen ilmeen kohentamista istutuksilla ja laadukkailla pintamateriaaleilla.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Yliopistonkadun katusuunnitelman, piirustusnumerot 54–2814, 44–3122, 54–2816, 44–3123 ja 3–1760. Kaupunkirakennelautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Vaajakosken alueen katujen Linnantie, Linnankuja ja Linnanpolku katusuunnitelman muutos hyväksyttiin

Suunnittelukohde sijaitsee Vaajakosken kaupunginosassa Jyväskylän keskustasta itään. Linnantie, Linnankuja ja Linnanpolku sijaitsevat Savonmäen ja Laukaantien välissä. Katujen kerrosrakenteita uusitaan ja kadut päällystetään. Katujen poikkileikkaus on reunatuellinen lukuun ottamatta Linnankujaa. Linnantielle ja Linnanpolulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja. Päiväkodin kohdalle rakennetaan pysäköintipaikkoja saattoliikenteelle.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Linnantien, Linnankujan ja Linnanpolun katusuunnitelman muutoksen, piirustusnumerot 34–3227, 44–33127, 1–0811, 3–1762 ja 3–1763. Lautakunta päättää, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Keskikadun katusuunnitelman muutos hyväksyttiin

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylässä, Mäki-Matin kaupunginosassa (6) välillä Voionmaankatu–Nisulankatu. Suunniteltavan katuosuuden pituus on n. 620 m. Jyväskylän Energia teki Keskikadulla v. 2017 putkistosaneerausta.

Keskikadun reunakivilinjat rakennetaan uudestaan ja hulevesiviemäröintiä parannetaan. Nousukadusta eteenpäin ajorataa kavennetaan, jolloin länsipuolen jalkakäytävää voidaan leventää. Nisulankadun liittymään rakennetaan kääntymiskaista Laajavuoren suuntaan. Valaisinpylväitä ja liikennemerkkejä siirretään reunalinjojen muuttuessa. Suojatiet ja saarekkeet rakennetaan. Nousukadulle rakennetaan kaksiosainen suojatiesaareke. Lisäksi viher- ja kiveysrakenteita uusitaan.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Keskikadun katusuunnitelman muutoksen, piirustusnumerot 44–3130, 54–2818, 54–2819, 54–2820, 54–2824 ja 54–2825. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lausunto aluehallintovirastolle ravintoloiden ulkoterassien anniskeluaikojen jatkamista koskevista hakemuksista

Kaupunkirakennelautakunta päätti antaa aluehallintovirastolle esitetyn mukaisen lausunnon ulkoterassien anniskeluaikojen jatkamista koskevista hakemuksista.

Maanmittausinsinöörin viran perustaminen kaupunkirakenteen kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualueelle 1.6.2018 alkaen

Kaupunkirakennelautakunta päätti perustaa maanmittausinsinöörin viran kaupunkirakenteen kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualueelle 1.6.2018 alkaen.

Vuokratontin 2-35-1 lunastushinta (Tapionkatu)

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että vuokratontin 179-2-35-1 lunastushinta on 525 225 euroa (235 euroa/k-m2). Mikäli tontin vuokrasopimus uudistetaan, niin tontti vuokrataan normaalein vuokrausehdoin ja tontin uusi vuosivuokra on 26 162,25 euroa. Em. tontin lunastushinta on voimassa 31.3.2019 saakka.

Määräalan ostaminen tilasta 179-401-2-384, Lintukangas

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että kaupunki ostaa 250 000 euron kauppahinnalla liitekarttaan merkityn noin 12,25 ha:n suuruisen määräalan tilasta Tallila 179-401-2-384 sekä valtuuttaa tontit ja maanhallinta –palveluyksikön sopimaan kauppakirjan tarkemmista ehdoista.

Kauppatorin myyntipaikkojen hinnoittelu vuosille 2018-2021

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti Kauppatorin myyntipaikkojen hinnat myyntikaudelle 1.5.2018–30.4.2019 ja päättää, että hintaa korotetaan myyntikausille 1.5.2019–30.4.2020 ja 1.5.2020–30.4.2021 3 %.

Ruusupuiston liikennejärjestelyt -hankkeen valvojan valintaa koskeva oikaisuvaatimus

Kaupunkirakennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite Waltti- järjestelmän edut Korpilahden asiointiautoliikenteessä

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Jukka Hämäläisen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite meluntorjunnan ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen Leppälahteen

Vastauksessa todetaan mm., että Leppälahden kyläalueelle ja sen läheisille ranta-alueille laaditaan parhaillaanosayleiskaavaa. Kaava on ehdotusvaiheessa keväällä 2018. Yleiskaavan yhtenä taustaselvityksenä on laadittu meluselvitys vuonna 2014. Vuonna 2017 on lisäksi valmistunut Jyväskylän kaupungin meluselvitys. Selvitysten perusteella on tiedossa laskennalliset alueet, joilla melun ohjearvotaso (55 dB asumiseen käytettävillä alueilla) ylittyy. Jyväskylän kaupungin meluselvityksen mukaan yli 55 dB tasoiselle melulle altistuu yhteensä noin 34 000 asukasta. Leppälahden tiiviimmin asutulla kyläalueella n. 30 asuinkiinteistöä sijaitsee 55 dB melualueella.

Kaupunkirakennelautakunta saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Marjo Pakan (Kok.) ym. valtuustoaloite vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksellä

Vastauksessa todetaan mm., että vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyväk si asunnoksi edellyttää sekä alueidenkäytöllistä rakennuspaikan sijaintiin ja ominaisuuksiin että rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin liittyvää harkintaa. Edellistä suoritetaan alueen kaavoituksessa tai kaavoitusta korvaavassa suunnittelutarve- taipoikkeamislupaharkinnassa, jälkimmäistä taas rakennuslupaprosessissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (230/2017) ei mahdollista jo laadittujen tai uusien kaavojen sisältöön puuttumista rakennusjärjestyksen keinoin.
Tehokkain maankäytöllinen keino ikääntyvien verotulojen pitämiseksi ja haalimiseksi Jyväskylään lienee edelleenkin aktiivinen tontti- ja hankekehityspolitiikka palveluiden äärellä.

Kaupunkirakennelautakunta saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Uudet mahdollisuudet huomioitava rakennusjärjestyksessä

Vastauksessa todetaan mm., että rakennusjärjestyksen rooli kunnallisena määräyksenä tullee arvioitavaksimaankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa osana maankäytön ja rakentamisen ohjausjärjestelmää. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen sisällöllinen uudelleenarvioiminen ja uudistaminen tuleekin harkita huolella, jotta se tulee ajoitetuksi oikein suhteessa myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Akuuttia muutostarv etta Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä / sen yksittäisissä määräyksissä ei tällä hetkellä ole.

Kaupunkirakennelautakunta saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Maankäyttösopimuksen tekeminen Hacmill Oy:n kanssa, Keljonkatu 28

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä tontin 179-5-123-12 omistajan Hacmill Oy:n sekä Pohjola Rakennus Oy Keski- ja Itä-Suomi kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Keljonkatu 28 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako tontille 5-137-2 hyväksytään asemakaavan yhteydessä.

Sepänkatu 7 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahden uuden asuinkerrostalon rakentaminen, joista toinen on kahdeksankerroksinen ja toinen viisikerroksinen. Pysäköinti sijoitetaan maan alle kellariin. Vanha toimistotalo puretaan.

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä – asetuksen 30 §:n säännösten mukaisesti nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Nuuskakuja, asemakaavan muutos sekä tonttijako hyväksyttiin asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen opiskelija-asuinrakentamisen kokonaisuus.

Kaupunkirakennelautakunta
- päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä – asetuksen 27 §:n (asetuksen 32 §:n) säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville
- pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot
- päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaan uudelleen nähtäville asettamista, esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Sääksvuoren kytkinaseman asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Elenia Oy:n suunnit teleman kytkinaseman toteuttaminen.Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen.

Ritopohjantien asemakaavan muutos ja laajennus sekä tonttijako hyväksyttiin asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutos ja laajennus tehdään, jotta koko Ritopohjantie voidaan siirtää myöhemmin tehtävällä kadunpitopäätöksellä Jyväskylän kaupungin omistukseen ja ylläpidon piiriin tulevaksi kaduksi kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen keskenään sopimalla tavalla. Kaavamuutoksella tarkennetaan lisäksi yhden AO-tontin ja katualueen rajausta toteutuneen tilanteen mukaiseksi.

Kaupunkirakennelautakunta
-päätti asettaa asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 27 §:n säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville
-pyytää asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot

Kirrinmäen asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa korttelialueen rajat, tontin sisäiset rakennusalan rajat sekä tontin käyttötarkoitus.

Kaupunkirakennelautakunta
- päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 27 §:n säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville
- pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot

Jänistie 3 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksella saatetaan asemakaava vastaamaan voimassa olevaa kiinteistöjaotusta, vallitsevia maanomistusolosuhteita sekä rakennetun ympäristön toteutunutta tilannetta.

Kaupunkirakennelautakunta
- päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä -asetuksen 27 §:n säännösten mukaisesti julkisesti nähtäville
- pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Poikkeamispäätös 179-2018-325 (Vuoritsalo) hyväksyttiin

Lupaa haetaan saunarakennuksen (25 k-m2) rakentamiseksi olemassa olevalle rakennuspaikalle sekä vanhan saunarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi lomarakennukseksi.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamispäätös 179-2018-326 (Nenäinniemi) hyväksyttiin

Haetaan poikkeamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusalueen rajasta ja lupaa sijoittaa aurinkopaneelikenttä asemakaavan mukaisen rakennusalan ulkopuolelle.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamispäätös 179-2018-332 (Palokka) hyväksyttiin

Haetaan lupaa hallin ja kylmäkatoksen rakentamiseksi ja poikkeamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta TY-5 liiketilan rakentamiseksi.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamispäätös 179-2018-231 (Tähtiniemi, Korpilahti) hyväksyttiin

Haetaan lupaa aitta/varastorakennuksen rakentamiseksi olemassa olevalle rakennuspaikalle.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamispäätös 179-2018-376 (Haapaniemi) hyväksyttiin

Haetaan lupaa II kerroksisen asuinrakennuksen rakentamiseksi ja poikkeamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamispäätös 179-2018-249 (Seminaarinmäki) hyväksyttiin

Haetaan lupaa vanhan toimistorakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi majoituskäyttöön ja poikkeamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hakemuksen poikkeamispäätösehdotuksen mukaisesti.

Huhtasuon, Kangasvuoren, Kortepohjan, Kypärämäen, Ruokkeen ja Seppälänkankaan alueen katujen kadunpitopäätös ja luovuttaminen yleiseen käyttöön

Jyväskylän kaupungin rakennuttamat liitteessä luetellut väylät on rakennettu valmiiksi ja ne tyydyttävät maankäyttö – ja rakennuslaissa määritellyn, asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen. Näitä väyliä koskeva kadunpitopäätös voidaan tehdä ja luovuttaa väylät yleiseen käyttöön. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa- ja puhtaanapidon vastuita.

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa (86 § 3 mom.) määrätyn kadunpitopäätöksen liiteluettelossa mainituille väylille. Samalla vahvistetaan väylille esitetyt kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten, kuin kuntalain 139 §:ssä säädetään.


Esityslista liitteineen luettavissa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6530

Lisätietoja:
puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577

2.5.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje