Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.3.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.3.2018

Vuoden 2018 talousarvion muutokset

2018 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2017 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta, eläkemaksujen muutoksista sekä Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen investoinneista.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite talousarvio hankekohtaiseksi ja kulurakenteiden arvioiminen

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on 20.2.2017 tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään mm., että talousarvio tulisi rakentaa niin, että kaikki hankkeelle kohdentuvat kustannukset olisivat selkeästi ja helppolukuisesti nähtävissä, yksiköiden välisestä jaottelusta riippumatta.

Vastauksessa todetaan mm. että kaupungin talousarvion rakenne perustuu kuntalakiin ja kaupunginvaltuuston päättämään organisaatiorakenteeseen. Talousarvion rakenteen tulee noudattaa näitä reunaehtoja, mutta hankkeiden kustannusten seuranta ja raportointi on mahdollista järjestää joustavasti ja erilaisiin tarpeisiin vastaavasti. Esimerkkinä tästä on tilinpäätökseen sisältyvä Kankaan alueen talouden seuranta, johon sisältyvät kaikki alueeseen kohdistuvat menot ja tulot vuodesta 2010 alkaen.

Kaupunginhallitus saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite pitkäaikaistyöttömyyden poistamiseksi

Paul Abbeyn (Vas.) ja 17 muun valtuutetun 20.2.2017 allekirjoittama valtuustoaloite kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun ja työttömyyden aiheuttamiin korkeisiin ja jatkuvasti kasvaviin kustannuksiin. Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunki tekee perusteellisen selvityksen pitkäaikaistyöttömyydestä eli esimerkiksi erittelyn täysin työkykyisten, kuntoutusta vaativien ja työkyvyttömien pitkäaikaistyöttömien määristä sekä palvelutarpeista. Toisena kohtana aloitteessa toivotaan Jyväskylä-lisän tason nostamista nykyisestä 300 eurosta 1500 euroon olettaen, että työmarkkinatuen kuntaosuus voitaisiin käyttää kokonaisuudessaan työllistämisen tukemiseen.

Vastauksessa todetaan mm. että pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt laskuun vuoden 2017 aikana. Myönteinen kehitys ei ole juurikaan näkynyt pitkään työmarkkinatukea saaneiden määrässä eikä työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden pienenemisenä. Pitkäaikaistyöttömien ja muutoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palvelut on Jyväskylässä keskitetty työllisyyspalveluihin ja asiakkaita on vuositasolla n. 3 000. Asiakaskohderyhmä on heterogeeninen, mikä on otettu huomioon palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kuntouttavan työtoiminnan määrää on lisääntynyt viime vuosian aikana merkittävästi ja sen määrän ja vaikuttavuuteen lisäämiseen pyritään yhä painokkaammin v. 2018 alkaen hankittavilla ostopalveluilla. Yritysten ja muiden työnantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön on niin ikään panostettu. Kuntalisä (Jyväskylä-lisä) on erinomainen tapa tukea pitkäaikaistyöttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
Valtuustoaloitteessa esitetyt toimet ovat relevantteja ja niiden suuntaisesti työllisyyspalveluissa jo toimitaankin. Toimintaa kehitetään ja tehostetaan niin, että pitkäaikaistyöttömistä ja KELAn maksuosuuslistalla olevista mahdollisimman moni työllistyisi suoraan avoimille markkinoille, pääsisi työllistymistä edistäviin tai kuntouttaviin palveluihin ja tarvittaessa työkyvyn arviointiin, jolloin myös työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan pienenemään.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Keskustan valtuustoryhmän ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite laajakaistaverkon toteuttamisesta Jyväskylään

Keskustan ja KD:n valtuustoryhmät ovat 20.2.2017 tehneet valtuustoaloitteen laajakaistaverkon toteuttamisesta Jyväskylässä. Aloitteessa todetaan, että laajakaistaverkko on digitalisoituvan yhteiskunnan kannalta keskeinen asia niin palveluiden käyttämisen kuin yritystoiminnan kannalta. Erityisesti haja-asutusalueiden asukkaiden ja siellä toimivien yrittäjien osalta tilanne ei ole edelleenkään Jyväskylässä tyydyttävässä kunnossa. Verkon kapasiteetin kannalta vain kiinteä valokuituverkko on riittävän tehokas ja toimiva ratkaisu. Se on myös langattomista verkoista terveydellisiä haittoja saavien sähköherkkien kannalta turvallinen ratkaisu. Aloitteessa viitataan myös Luonnonvara- ja biotalouden tutkimukseen 56/2016 "Tietoliikenneyhteyksien merkitys maatilojen ja kuntien kehityksessä”.

Vastauksessa todetaan mm., että laajakaistan rakentaminen ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla ja ei ole perusteltua lähteä kilpailuttamaan näin merkittäviä talousvaikutuksia ja riskejä sisältävää hanketta. Aiemmat hankkeet ovat osoittaneet, että riittävää asiakasmäärää tuskin saavutetaan mikä on liiketoiminnallisesti kannattavan hankkeen edellytys. Näillä perusteilla kaupunki ei lähde toteuttamaan laajakaistahankkeita vaan luottaa siihen että mobiiliverkkojen kapasiteetti laajenee teleoperaattoreiden käyttöön ottamien uusien tekniikoiden myötä.

Jari Colliander (KESK) esitti Johanna Karjulan (KESK) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksen (10-3) jälkeen kaupunginhallitus päätti saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Jorma Holmstedtin ym. valtuustoaloite Ramoninpuiston perustamiseksi

Jorma Holmstedt ja 5 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 27.3.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että kuntalaisaloite Ramoninpuiston perustamiseksi tulee saada Jyväskylän kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kuntalaisaloite, jossa on lähes 3 000 nimeä, pitää käsitellä valtuustossa, kun siinä on 2 % kaupungin äänioikeutettujen määrästä.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on asiallisesti käsitellyt valtuustoaloitteessa tarkoitetun kuntalaisaloitteen. Toimivalta kaavoituksen käynnistämistä koskevissa asioissa on Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunnalla. Kuntalaisaloitteen allekirjoittajien lukumäärä ei vaikuta siihen, mikä kunnan toimielin on toimivaltainen
käsittelemään aloitteen.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite muovinkeräyksen tehostamisesta

Jyväskylän kaupungin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 28.8.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat muovinkeräyksen tehostamista Jyväskylässä ja keräyspisteiden lisäämistä erityisesti tiheästi asutuissa kaupunginosissa. Valtuustoaloitteessa esitetään muovijätteen keräämistä taloyhtiöissä erityisesti keskusta-alueelle sekä viestinnän ja tiedottamisen lisäämistä muovinkeräyspisteiden sijanneista ja lajittelusta. Toisena valtuustoaloitteessa esitetään muovinkeräyspisteen perustamista Jyväskylän keskusta-alueelle joko Rinki Oy:n tai Mustankorkea Oy:n järjestämänä.

Vastauksessa todetaan mm., että ennen muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämistä on hankittava riittävät selvitykset keräyksen ja käsittelyn ympäristö- ja kustannusvaikutuksista. Muovipakkausten erilliskeräämisen lisääminen nopealla aikataululla ei ole välttämättä ekologisesti ja ympäristön kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Palvelutasomäärittelyn yhtenä kokonaisuutena tarkastellaan muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämistä Mustankorkean hyötykeräyspisteissä ja määritellään kiinteistökohtaisen keräyskokeilun laajuus. Keräyskokeilu tullaan järjestämään vuoden 2018 aikana, jolloin Jyväskylän keskustan alueella olevien asuinkiinteistöjen on mahdollista ottaa oma muovinkeräysastia käyttöön. Kokeilujakson jälkeen arvioidaan muovinkeräyksen tehokkuutta, kerätyn muovilaadun soveltuvuutta materiaalihyödyntämiseen sekä keräyksestä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Palvelutasomäärittelyn on tarkoitus valmistua syksyllä 2018.

Kaupunginhallitus saattaa selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2017 osalta

Vuoden 2017 lopussa oli käsittelemättä 23 valtuustoaloitetta. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteet 1-5 ja 9 loppuun käsitellyiksi ja merkitsee muiden aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2017

Toivomusponsi: ”Hallinnon avoimuuden lisäämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi kuntalaisaloitteet, niiden vastaukset ja aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tulee julkistaa. Jyväskylän kaupungin ”Osallistu ja vaikuta” –sivusto voisi olla sopiva paikka kuntalaisaloitteista tiedottamiseen.”
Vastauksena toivomusponteen todetaan, että asia otetaan huomioon kaupungin julkaisujärjestelmän uudistuksessa kevään 2018 aikana. Julkaistavien tietojen osalta on noudatettava henkilötietojen käsittelystä annettuja säädöksiä ja ohjeita. Menettelytapana on ollut, että kuntalaisaloitteet julkaistaan verkossa ko. toimielimen esityslistan ilmoitusasioissa liitemateriaalina (siltä osin kuin eivät sisällä henkilötietoja).

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kuntalaisten vuonna 2017 tekemät aloitteet (16 kpl) sekä annetun vastauksen toivomusponteen.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen kaupunginvaltuustolle Jyväskylän kaupungin edunvalvonnasta

Kaupunginhallitus päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle Jyväskylän kaupungin edunvalvonnasta valtuuston kokouksen 26.3.2018 jälkeen.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6359

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

19.3.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje