Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 21.2.2018 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 21.2.2018 kokouksesta

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta muun muassa hyväksyi Kulttuuriyhdistys väristyksen ostopalvelusopimuksen, antoi lausunnon ehdotuksesta kielikoulutuksen kehittämiseksi sekä kuuli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2017. Lausunto Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelmasta lähetettiin uudelleen valmisteluun.

Lautakunta hyväksyi Kulttuuriyhdistys Väristyksen ostopalvelusopimuksen

Sivistyslautakunta hyväksyi Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n kanssa tehtävän 70 000 euron suuruisen ostopalvelusopimuksen vuodelle 2018., Väristyksen kanssa on tehty vuosittain ostopalvelusopimus kulttuurisesta nuorisotyöstä vuodesta 2000 lähtien. Sopimuksen arvo on pysynyt samansuuruisena vuodesta 2014.

Lisäksi sivistyslautakunta nimesi vuodeksi 2018 Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n ohjausryhmään edustajikseen Jasmine Revon ja Jamaica Hakkaraisen.

Lautakunnan lausunto ehdotuksiksi kielikoulutuksen kehittämisestä

Lautakunta antoi Jyväskylän kaupungin lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle kielikoulutuksen kehittämisestä. Lausunto on luettavissa osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1028402&version=1
Jyväskylän kaupungin perusopetuksen lausunnon on laatinut työryhmä, joka on koostunut rehtoreista ja vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen opettajista sekä valmistelijasta. Kielten opettajilla on ollut mahdollisuus kommentoida asiaa ennen lausunnon kirjoittamista.

Lausunto Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelmasta 2017-2020

Lausunto kotouttamisohjelmasta lähetettiin uudelleen valmisteluun.

Irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2018

Vuoden 2017 talousarvion investointiosassa on budjetoitu kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 1 445 000 euroa, josta jäi käyttämättä 66 833 euroa. Vuodelle 2018 esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankintojen määrärahasta 66 000 euroa varhaiskasvatuksen mobiili- ja viestintäjärjestelmän uudistamiseen.

Selonteko vuoden 2017 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon kokonaiskuva muodostuu vuodelle 2017 hyväksytyssä käyttötaloussuunnitelmassa esitettyjen merkittävien riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta sekä sivistyksen johtoryhmän tekemästä itsearvioinnista. Sisäinen valvonta on toteutunut toimialalla suunnitellusti ja kokonaisuudessaan hyvin tai vähintäänkin tyydyttävästi. Se tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Vuoden 2017 riskit oli ennakoitu talousarvion valmistelun yhteydessä. Merkittävimmät toteutuneet riskit liittyivät perusopetuksen henkilöstömenojen ylitykseen, varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutoksiin ja oppilashuollon lakisääteisissä aikarajoissa pysymiseen.

Perusopetuksessa riskeistä toteutui henkilöstömenojen ylitys. Siitä huolimatta, että osa lisääntyvästä oppilasmäärästä sijoitettiin olemassa oleviin ryhmiin ja yhdisteltiin olemassa olevia ryhmiä, perusopetusryhmien määrä kasvoi, mikä puolestaan johti henkilöstömenojen kasvuun ja 2.3 miljoonan euron lisätalousarvioesitykseen.

Opetusryhmän laskennallisen koon tavoitteeksi luokilla 1-6 asetettiin enintään 19.6 oppilasta. Laskennallinen ryhmäkoko oli 19.44 oppilasta, joten tavoitteessa pysyttiin. Luokilla 7-9 opetusryhmän laskennallinen koon tavoite oli 17.1. Tavoitteessa ei onnistuttu, sillä laskennallinen ryhmäkoko nousi 18.07 oppilaaseen. Opetuksen keskimääräiseksi tavoitetuntimääräksi asetettiin 1.66 vuosiviikkotuntia/ oppilas. Toteutuma oli vain 1.63 vuosiviikkotuntia.

Oppilasmäärän lisääntymisen vuoksi yleisopetuksen opetusryhmien määrä kasvoi luokilla 1­-9 yhteensä 12 ryhmällä. Lisäksi erityisopetuksen puolella jouduttiin lisäämään yksi autismiryhmä ja ohjaajia vaativan erityisen tuen ryhmiin. Tämä kasvatti henkilöstömenoja ja johti lisätalousarvioon.

Valtakunnalliset päätökset muuttivat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöä. Tilanteeseen reagoitiin muun muassa muodostamalla lapsiryhmät joustavasti ja hyödyntämällä oppimisympäristöjä monipuolisesti. Viisiportainen hoitoaikaperusteinen maksu lisäsi palvelutarpeen vaihtelua. Hoitoaikaperusteisen maksujärjestelmän muutoksia ja subjektiivisen oikeuden rajaamisen vaikutuksia selvitetään kevään 2018 aikana.

Valtakunnallisten muutosten myötä lasten osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin on noussut. Tilapalvelun selvityksen myötä päiväkotien tilat otettiin tehokkaampaan käyttöön. Päiväkodin sisällä lapsiryhmiä muodostettiin siten, että erityisesti alle 3-vuotiaille pystyttiin järjestämään varhaiskasvatuspaikkoja. Näiden toimenpiteiden seurauksena henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan suunniteltua enemmän.

Sisäilmaostongelmien vuoksi joissakin päiväkodeissa on jouduttu vähentämään hoitopaikkoja ja siirtämään henkilökuntaa toisiin päiväkoteihin.

Oppilashuollon lakisääteisiä aikarajoja ylitettiin merkittävästi siitä huolimatta, että resursseja lisättiin kahdella koulupsykologilla. Tämän vuoksi vuonna 2018 rekrytoidaan viisi henkilöä lisää.


Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6209 . Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.
Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 1.3.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

21.2.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje