Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 14.12.2017 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 14.12.2017 kokouksesta

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialan käyttösuunnitelman ja asiakasmaksut vuodelle 2018 sekä muutoksen vanhuspalvelujen kauppapalvelun järjestämisessä.

Perusturvan toimialan käyttösuunnitelma 2018

Perusturvalautakunta hyväksyi vuoden 2018 käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit päätösliitteiden mukaisesti. Lisäksi perusturvalautakunta lisäsi päätökseen yksimielisen ponsiehdotuksen, että lautakunta tunnistaa käyttösuunnitelman toteutumisen olevan herkkä ennakoimattomille muutoksille ja sisältävän myös tarkasti seurattavia kehittämiskohtia, joiden toteutumisen todelliset toiminnalliset ja kustannusvaikutukset tulevat näkyviksi vasta kehittämistoimenpiteiden edetessä.

Perusturvan toimialan osalta käyttösuunnitelman valmistelu edellytti muun muassa toimintojen tehostamista uusilla toimintamalleilla sekä omien ja ostettujen palvelujen suhteen arviointia. Perusturvan toimialan yhteenlasketut toimintamenot ovat 432,9 miljoonaa euroa, toimintatulot 50,9 miljoonaa euroa ja toimintakate 382 miljoonaa euroa. Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu yhteensä 409 700 euroa.

Perusturvan palveluntuotantoa uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään laajentamalla avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilua, ottamalla käyttöön uusia palveluseteleitä ja kokeilemalla henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Perusturvan palveluilla tuetaan laajasti yli 75-vuotiaiden kotona asumista.

Sosiaalipalveluissa kustannusten kasvuun vastataan oman toiminnan kehittämisellä

Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan lastensuojelun palveluissa ja kokemusasiantuntijat ovat mukana palveluiden kehittämisessä. Sijaishuollon palvelutarpeita pyritään ehkäisemään ja vähentämään lastensuojelun avohuollon tukitoimilla, sekä siirtämällä jälkihuollossa olevia nuoria mahdollisuuksien mukaan sijaishuoltopaikoista kevyemmän tuen piiriin. Sähköisillä palveluilla pyritään tavoittamaan entistä suurempi osa asiakkaista.

Kehitysvammaisten ostettujen asumispalveluiden hankinta toteutetaan palvelusetelimallilla maakunnallisena yhteistyönä. Myös henkilökohtaisen avun palvelusetelin toteuttamismahdollisuuksia tarkastellaan vuoden 2018 aikana. Asiakkaiden osallisuutta edistetään muun muassa lisäämällä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä tuettuun työhön ja siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön. Psykologin palkkaaminen tukee vammaisten asumis- ja päivätoimintayksiköiden asukkaiden hyvinvointia ja henkilöstön osaamista.

Talousarvio mahdollistaa ostopalveluiden käytön maltillisen kasvun lastensuojelun sijaishuollossa, vammaispalveluiden asumispalveluissa ja avustajatoiminnassa. Kasvaviin palvelutarpeisiin ja kustannusten kasvuun vastataan myös omaa toimintaa kehittämällä. Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin toimiva romanipalvelu vakinaistetaan osaksi aikuissosiaalityötä. Ohjaamon sosiaalityön kokeilua jatketaan. Aikuissosiaalityössä haetaan yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa ESR-rahoitusta pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sosiaaliseen kuntoutukseen. Palveluissa vastataan myös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn haasteisiin, missä yhtenä painopistealueena on oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden asumisen tukeminen.

Vanhuspalveluissa varaudutaan ikääntyneen väestön palvelutarpeiden kasvuun

Hoitotyön osaamisen kehittämisellä ja henkilöstöresurssin lisäyksellä vastataan entistä monisairaampien asiakkaiden tarpeisiin ja palvelutarpeen kasvuun. Omaishoidon ja perhehoidon tukimäärää ja -keinoja lisätään ja monipuolistetaan sekä varahenkilö- ja palveluohjausresursseja vahvistetaan. Vanhusten päiväkeskustoimintaa kehitetään hyvinvointi- ja kulttuurikeskuksiksi kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Kotihoidossa tehostetaan työajan käyttöä muun muassa lisäämällä välittömän työajan osuutta asiakastyössä, työajan joustoilla ja henkilöstöresurssien jaolla kotihoidon suuralueilla.

Uudet tehostetun palveluasumisen yksiköt Sampoharju ja Piippuranta valmistuvat vuoden 2018 aikana. Laitospaikkojen määrää ja tehostetun palveluasumisen kasvua hillitään. Osa Keljon pitkäaikaishoidon paikoista muutetaan lyhytaikaispaikoiksi, mikä mahdollistaa tarvittaessa asiakkaan nopean siirron terveyskeskussairaalasta, lisää tarvittavia paikkoja omaishoidon vapaiden antamiseksi ja kehittää saattohoitoa.

Perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin lisää henkilöstöresursseja ja verkkopalvelua

Henkilöstöresurssien lisäys kohdennetaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Kouluterveydenhuoltoon lisätään yksi kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri lisääntyneen oppilasmäärän ja uusien tehtävien vuoksi. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin lisätään psykiatrisen sairaanhoitajan ja lääkärin työpanos. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmia ehkäiseviä palveluja laajennetaan palkkaamalla yksi psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Aikuisten perusterveydenhuoltoon lisätään yksi psykologi sekä perhesosiaalityön palveluihin yksi sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja.

Äitiys- ja lastenneuvolan terveystarkastukset toteutetaan ilman palveluiden supistuksia loma-aikoina ja asiakkaiden yhteydenottomahdollisuuksia parannetaan keskitetyn puhelinkeskustoiminnan käyttöönotolla. Opiskeluterveydenhuollossa lisätään verkostoyhteistyötä ja lääkärityötä kohdennetaan myös akuuttivastaanotoille. Sähköisiä palveluja lisätään mm. lapsioikeudellisissa palveluissa, perheneuvolassa ja -ohjauksessa, psykologipalveluissa sekä nuorisovastaanotolla. Perheneuvolan neuvonta- ja terapiasetelin toimintaa lisätään kohdennettavaksi lasten mielenterveyden tukeen. Neuropsykiatrinen palveluseteli laajenee.

Avoterveydenhuollossa luovutaan terveysasemien suluista ja lisätään ilta-aikoja

Avosairaanhoidon osalta supistetusta toiminnasta ollaan luopumassa vuonna 2018 niin, että kaikki terveysasemat ovat jatkossa auki myös loma-aikoina. Kyllön terveysasemalla aloitetaan arki-iltaisin kiireellinen iltavastaanotto kevättalvella 2018. Terveysasemilla lisätään kiireettömiä iltavastaanottoaikoja. Terveysasemien vastaanottojen sähköistä ajanvarausta ja muita asiointimahdollisuuksia verkossa lisätään.

Kuntoutuksen ja erikoisvastaanottojen palveluja tarjotaan yhä enemmän myös virka-ajan ulkopuolella. Erikoisvastaanottojen puhelinpalvelu keskitetään yhteen numeroon, puhelinpalveluaikaa laajennetaan ja otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus. Palvelurakenteen painottuminen kotihoitoon lisää apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden tarvetta. Kustannuksia lisää erityisesti diabeetikkojen verensokerin jatkuva kotiseuranta (mittari), joka mahdollistetaan kriteerit täyttäville potilaille porrastetusti. Hoitotarvikkeet kilpailutetaan uudelleen ja apuvälinepalveluissa otetaan käyttöön sairaanhoitopiirissä täsmennettävät valtakunnalliset myöntämisperusteet.

Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyä parannetaan kehittämällä hoitoonohjausta ja laajentamalla palveluaikoja. Lasten tarkastuksia tehdään koulujen yhteydessä muun muassa pop up -hoitoyksiköissä. Suuhygienistien hoitoaikojen varaaminen tulee mahdolliseksi myös verkkosivuilla. Sähköinen työvuorosuunnittelu otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.

Terveyskeskussairaalat vastaavat jatkossa kotisairaalatoiminnasta

Terveyskeskussairaalat tekevät entistä laajempaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa päihdepotilaiden hoidon kehittämiseksi. Hoitoketjujen sujuvoittamiseksi ja parantamiseksi kotisairaala siirretään vanhuspalveluista terveyskeskussairaaloiden toiminnaksi. Osastofarmaseutin toimi perustetaan lääkehoidon laadun ja potilasturvallisuuden tukemiseksi. Sijais- ja ostopalvelukustannusten vähentämiseksi tehostetaan varahenkilöstön käyttöä ja varahenkilöstöön avataan lääkärin virka.

Perusturvan toimialan asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi toimialan asiakasmaksut vuodelle 2018 esityksen mukaisesti. Terveydenhuollon maksukatto on jatkossa 683 euroa eli laskee 8 euroa nykyisestä. Pääsääntöisesti asiakasmaksut alenevat niin, että muutos vaihtelee kymmenistä senteistä lastensuojelun yli 20 euron laskuun. Kotiin annettavien palvelujen tulorajat nousevat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen asiakasmaksuihin tehty lakisääteinen indeksitarkistus on tehty vuosille 2016–2017. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Terveydenhuollon jaosto käsitteli asiakasmaksuja kokouksessaan 5.12.2017 ja esitti maksujen hyväksymistä perusturvalautakunnassa.

Muutos asiakkaiden kauppapalveluun vanhuspalveluissa 8.1.2018 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi kauppapalveluissa toteutettavan järjestämistavan muutoksen 8.1.2018 alkaen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat saavat jatkossakin elintarvikkeet ja päivittäistavarat kotiin kuljetettuina, mutta asiakkaat voivat tehdä kauppapalvelusopimuksen valitsemansa kauppiaan kanssa. Vanhuspalvelujen sopimus Total Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa päättyy 7.1.2018. Muutostilanteessa varmistetaan, että kaikki asiakkaat saavat tarvitsemansa kauppapalvelut. Asiakkaat saavat tarvittaessa apua kauppatilauksen tekemiseen kotihoidon henkilökunnalta, kuten myös nykyisen sopimuksen aikana.

Vanhuspalveluiden kauppapalvelut on tuotettu kotihoidon tukipalveluna säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Asiakkaiden määrä on vaihdellut kuukausittain. Asiakkaan kauppapalvelu ei kuulu kunnan järjestämiin lakisääteisiin palveluihin. Keski-Suomen maakunnassa muut kunnat eivät järjestä kauppapalvelua kotihoidon asiakkaille. Järjestämistavan muutoksen myötä Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut ei enää osallistu kauppapalvelun järjestämiseen.

Asiakas maksaa palvelusta suoraan palveluntuottajalle. Kustannukset vaihtelevat asiakkaan omasta valinnasta riippuen. Palvelu on arvonlisäverotonta ja asiakas voi hakea palvelusta myös kotitalousvähennyksen. Osa kauppiaista ei peri maksua kauppapalvelusta. Asiakkaan halutessa kauppapalvelua voidaan järjestää yhteystyössä myös esimerkiksi asiakkaan omaisten, naapureiden ja muiden läheisten avulla.

-----

Perusturvalautakunta hyväksyi valinnanvapauskokeilun sääntökirjaan tehtävät kokeilun laajennukseen liittyvät muutokset sekä ehdollisena kapitaatiohinnat myös Hankasalmen ja Uuraisten osalta, mikäli myöhemmin annettava valinnanvapauskokeilun laajentamiseen liittyvä hankepäätös on myönteinen.

Lautakunta päätti myöntää liikkumista tukevaa harkinnanvaraista vanhusten kuljetuspalvelua esitetyin perustein. Lisäksi lautakunta hyväksyi 1.1.2018 alkaen päätösliitteiden mukaisesti muun muassa vammaispalvelujen, omaishoidon tuen, ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon, ympärivuorokautisen asumisen ja lapsiperheiden kotipalvelun soveltamisohjeita, korvauksia ja myöntämisperusteita sekä perhehoidon toiminta-ohjeen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

14.12.2017Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje