Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 13.12.2017 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 13.12.2017 kokouksesta

Sivistyslautakunta muun muassa päätti käyttösuunnitelmasta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, esitys perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennuksista lähetettiin uudelleen valmisteluun. Lisäksi annettiin varhaiskasvatuksesta pyydetyt selvitykset aluehallintovirastolle ja hyväksyttiin muutokset neljännen luokan katsomusaineiden paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Sivistyslautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen palvelujen käyttösuunnitelman henkilöstösuunnitelman, perusopetuksen käyttösuunnitelman jakoperusteet sekä riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Tuloja on budjetoitu noin 11 miljoonaa, josta varhaiskasvatuksen tulot ovat lähes 7 miljoonaa. Menot ovat noin 208 miljoonaa euroa, josta perusopetuksen osuus on noin 122 miljoonaa, varhaiskasvatuksen 80 miljoonaa ja yhteisten palvelujen ja hallinnon osuus 6 miljoonaa euroa. Tulot ja menot ynnäten kasvun ja oppimisen palvelujen toimintakate on 196,4 miljoonaa euroa.

Käyttösuunnitelma ei tuo muutoksia jo talousarviovalmistelun yhteydessä linjattuihin asioihin. Lapsimäärän kasvu jatkuu varhaiskasvatuksessa arviolta 200-250 lapsella ja perusopetuksessa 220 oppilaalla. Uusia päiväkoteja otetaan käyttöön vuoden alussa Kukkumäessä ja elokuussa Kultaniityn päiväkoti Korpilahdella. Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja rakentaminen sekä Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen jatkuu, Savulahden päiväkotikoulun rakentaminen alkaa ja Vesangan päiväkotikoulun hankesuunnittelu käynnistyy.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vahvempiin pedagogisiin painotuksiin ja toimintakulttuurisiin muutoksiin. Liikuntaa ja luonnossa toimimista kehitetään edelleen kaikissa päiväkodeissa ja Luonto- ja liikuntapainotteista toimintaa lisätään esiopetukseen ja kerhoihin. Ja työhyvinvointia kehitetään panostamalla pedagogiseen johtamiseen työelämäkeskusteluihin sekä mentorointiin. Perhepäivähoidossa alkaa yksityisen ja kunnallisen perhepäivähoidon yhteinen kehittämishanke.

Perusopetuksessa opetussuunnitelman kehittämisen mukaisina kärkinä ovat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Yhtenäistä perusopetusta vahvistetaan edelleen yhtenäiskoulujen ja päiväkotikoulujen rakentumisen ja alueellisen toimintamallin kautta. Ensi vuonna laaditaan oppimisen tuen kehittämissuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan tulevina vuosina. Koulun nuorisotyötä vahvistetaan. Oppimateriaalien ja tarvikkeiden hankintaan saatu 190 000 euron lisäys takaa ensi vuonna oppimateriaaleihin 144,5 euroa alakoululaista ja 175 euroa yläkoululaista kohden. Lisäksi ensi vuonna voidaan rahoittaa jälleen yhden perusopetuksen ikäluokan päätelaitteet.

Kohdennetuilla hankerahoilla edistetään mm. digitalisaatiota, lisätään liikuntaa lasten ja nuorten arkeen (Liikkuva koulu), uudistetaan opetusmenetelmiä, kehitetään koulun kerhotoimintaa, edistetään koulutuksellisista tasa-arvoa esi- ja perusopetuksessa ja kehitetään kielten opetusta.

Jälkkärissä on noin 1500 oppilasta ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta Vertissä noin 90 oppilasta. Pienituloisten perheiden lasten ja aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen alentamiseen on varattu 200 000 euroa.

Oppilashuollossa painopistettä siirretään kohti ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä. Esi- ja perusopetukseen lisätään 2 kuraattoria ja 1 psykologi, toisen asteen koulutukseen lisätään ammatilliseen koulutukseen 1 kuraattori ja 1 psykologi. Kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuus kouluilla ja oppilaitoksilla paranee ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia aikarajoja kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsyssä pystytään paremmin noudattamaan.

Nuorisopalveluissa ehkäisevät palvelut kohdentuvat 7–18-vuotiaisiin ja työtä tehdään nuorisotiloilla, kouluissa sekä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kohdennetuissa palveluissa kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat ja työmuotoina ovat työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä nivelvaiheen työ.

Varhaiskasvatuksessa tehdään 1066 ja perusopetuksessa 1 327 henkilötyövuotta, hallinnossa henkilötyövuosia on 30. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu lisäyksenä 14 koulunkäynnin ohjaajaa, 5 oppilashuoltohenkilöä ja 6 opettajaa. Uudet Kukkumäen ja Kultaniityn päiväkodit tarvitsevat myös uutta henkilöstöä ja lisäksi pohjoisella palvelualueella on jouduttu lisäämään nykyisiin tiloihin hoitopaikkoja ja henkilökuntaa palveluntarpeen kasvun vuoksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset ja asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Eduskunta hyväksyi viime viikolla 8.12. varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Muutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Lautakunta joutui kireästä aikataulusta johtuen päättämään lakimuutoksesta johtuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut kiireellisenä pöydältä tulleen esityksen perusteella. Lakia on muutettu siten, että pieni- ja keskituloisilta perittäviä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on alennettu ja maksujen määräytymisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu.

Pienin perittävä maksu on 27 € ja suurimmillaan 290 € kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on ensi vuonna 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 €. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen yhteenlaskettu tuloraja on 2-henkisessä perheessä 2 050 €, 3-henkisessä perheessä 2646 €, 4-henkisessä perheessä 3003 €, 5-henkisessä perheessä 3361 € ja 6-henkisessä perheessä 3718 €.

Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu säilyy ennallaan 290 eurossa. Korkeimman maksun tulorajat ovat jatkossa ovat 2-henkisessä perheessä 4 756 €, 3-henkisessä perheessä 5 352 €, 4-henkisessä perheessä 5 709 €, 5-henkisessä perheessä 6 067 € ja 6-henkisessä perheessä 6 424 €.

Nykyinen viisiportainen hoitoaikaperusteinen maksujärjestelmä, tilapäisen hoidon maksut ja kerhomaksut säilyvät ennallaan. Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen maksutiedote 2018 maksuista lisätään kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen verkkosivuille osoitteeseen https://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/maksut lautakunnan päätöksen jälkeen.

Vuoden 2018 talousarviossa on ennakoitu asiakasmaksukertymän pienentyvän yhdellä miljoonalla eurolla ja palvelusetelimenojen kasvavan 540 000 eurolla.

Esitys perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennuksista uudelleen valmisteluun

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Pieniä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelman paikalliseen osuuteen 4. luokan katsomusaineiden opetuksessa

Lautakunta päätti opetussuunnitelman muutoksista, jotka koskevat elämänkatsomustiedon oppimäärää neljännellä luokalla. Lautakunta hyväksyi paikallista osuutta valmistelleen OPS-ainetyöryhmän tarkennukset ja muokkaukset Elämänkatsomustiedon paikalliseen opetussuunnitelmaan. Lautakunta päätti myös, että lukuvuoden 2018-2019 opetusta suunniteltaessa huomioidaan apulaisoikeusasiamiehen huomio oppilaan oikeudesta pätevän opettajan antamaan ortodoksiuskonnon opetukseen 4. vuosiluokan katsomusaineiden integroidun osuuden opetuksen osalta.

Kaupungin opetussuunnitelmasta oli kanneltu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, joka totesi lausunnossaan muun muassa, että lainsäädäntö antaa opetukseen järjestäjälle harkintavaltaa opetusryhmien muodostamisessa, eikä se kiellä eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen antamista samassa ryhmässä. Myös Jyväskylän paikallinen perusopetussuunnitelman linjaus mahdollisuudesta opettaa 4.vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti eri katsomusaineita samassa opetusryhmässä yhteisenä oppituntina on sivistyslautakunnan harkintavallan piirissä. Apulaisoikeusasiamies ja opetushallituksen lausunto asiaan toteavat kuitenkin myös, että Jyväskylän kaupungin elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma ei ole kaikilta osin opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Jyväskylän paikallisessa opetussuunnitelmassa yhteiseksi sisällöksi on nimetty Hyvä elämä -kokonaisuus, joka opetussuunnitelman perusteissa on eri oppimäärissä erilainen. Tekstiä on nyt muokattu elämänkatsomustiedon osalta. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies korostaa päätöksessään oppilaan oikeutta pätevän opettajan johdolla opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen oppiaineen opetukseen ja arviointiin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kelpoisuusvaatimus koskee kaikkea ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman mukaista opetusta, sekä erikseen että yhdessä järjestettyä opetusta. Tämä huomioidaan lukuvuoden 2018-2019 suunnittelussa.

Selvitys kunnallisten päiväkotien ryhmäkoosta ja suhdeluvuista

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli pyytänyt selvityksen kunnallisten päiväkotien ryhmäkoosta ja suhdelukujen toteutumisesta Jyväskylässä. Lautakunta antoi asiaan varhaiskasvatuspalveluissa laaditun selvityksen.

Selvityksessä käydään läpi ryhmäkokoihin ja henkilöstön kelpoisuuteen liittyvät olennaiset kirjaukset laeista ja asetuksista sekä Jyväskylässä tehdyt linjaukset, käytännöt, lasten jakautuminen eri hoitoaikojen mukaan sekä erityislastentarhanopettajien ja erityisavustajien sekä varahenkilöiden työskentely päiväkodeissa. Lisäksi vastauksen liitteenä on esimerkkejä päiväkotikohtaisesta seurannasta.

Lain mukaan aikuisten määrä yli kolmevuotiasta kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden on 1/8, mutta Jyväskylässä suhdelukuna käytetään 1/7. Osapäivähoidossa, eli enintään 5 tuntia päivässä tai 107,5 tuntia kuukaudessa hoidossa olevien, suhdeluku on 1/13, sama suhdeluku pätee myös esiopetusikäisten lasten kohdalla. Lain mukaan päiväkodin ryhmässä saa olla yhtä aikaa hoidossa enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Näistä suhdeluvuista saa poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti.

Jyväskylässä varhaiskasvatuksen toimintatapa on muodostaa yhden kasvattajan pienryhmiä, joissa on 4-7 lasta. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan lapsen ikä, yksilölliset tarpeet, sisaruus- ja kaverisuhteet, mielenkiinnon kohteet, läsnäolopäivät sekä toiminta. Pienryhmätoimintaa toteutetaan päivittäin ennalta suunnitellun ja pedagogisesti perustellun suunnitelman mukaan. Hyväksi käytännöksi on myös osoittautunut kahden kasvattajan muodostama työparityöskentely. Kaksi tai kolme työparia taas muodostavat tiimit, joissa henkilöstö oppii tuntemaan kaikki tiimin lapset. Lapsiryhmissä voi olla eri-ikäisiä lapsia, mutta pienimille, vasta-alittaville lapsille on hyvä olla oma pienryhmä. Pienryhmät ja työparit suunnitellaan päiväkodeittain ja pienryhmät ja niihin nimetyt työntekijät löytyvät jokaisesta päiväkodista.

Lainmukaisen hoito- ja kasvatushenkilöstön (lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat) lisäksi päiväkodeissa työskentelee erityislastentarhanopettajia (relto), varahenkilöitä ja erityisavustajia, joilla pääsääntöisesti on myös sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus. 30 erityislastentarhanopettajille ei ole määritetty laskennallisia lapsia. Lisäksi lapsiryhmissä työskentelee seitsemän erityislastentarhanopettajaa. Varhaiserityiskasvatusta koordinoi ja ohjaa myös neljä kiertävää erityislastentarhanopettajaa (kelto). Varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijoina kaikilla erityislastentarhanopettajilla on henkilökuntaa ohjaava ja konsultoiva rooli tilanteissa, joissa lapsille tarvitaan yksilö- tai ryhmäkohtaisia tukitoimia.

Jyväskylässä lasten ja työntekijöiden suhdelukua on pienennetty päiväkodeissa, joissa on yli 20 % tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Ryhmäkoon pienentämisen lisäksi niissä työskentelee erityisavustajia. Päiväkodeissa, joissa suhdeluku on 1/7, erityislastentarhanopettajat (relto) tukevat henkilökuntaa tukitoimien toteuttamisessa ja erityisavustajat työskentelevät lapsiryhmissä mahdollistaen tukitoimien toteuttamisen.

Erityisavustajien määrää on lisätty viiden viimeisen vuoden aikana niin, että syksyllä 2012 heitä oli 38 vakituista ja 21 määräaikaista ja 2017 syksyllä 86 vakituista ja 25 määräaikaista erityisavustajaa. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa on 48 varahenkilöä, jotka työskentelevät päivän aikaan joustavasti tilanteissa, joissa hoito- ja kasvatushenkilöstö on estynyt työskentelemään lapsiryhmässä.

Lasten palveluntarpeen ja iän mukaisista laskennallisista sijoituksista, paikoista sekä lasten ja henkilökunnan läsnäolojen seurannasta muodostuvat täyttö- ja käyttöasteet, joita seurataan kuukausittain Effica-raporteista. Päiväkodinjohtaja ja henkilökunta seuraavat päivittäin lasten ja henkilökunnan määriä ja läsnäoloa Daisy-järjestelmän avulla puhelimista tai DaisyManagerista. Vastauksen liitteenä on esimerkkejä näistä seurantaraporteista.

Selvitys päiväkotien turvallisuusohjeista ja tapaturmiin varautumisesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto oli pyytänyt lautakunnalta selvityksen varhaiskasvatuksen toimintaprosesseista ja ohjeista lasten tapaturmatilanteissa, päiväkotien turvallisuussuunnittelusta ja johtamisen vastuista turvallisuusasioissa. Lautakunta antoi asiaan varhaiskasvatuspalveluissa laaditun selvityksen.

Turvallisuusasiat on koottu varhaiskasvatuksessa ”Apua-mappiin”, jossa on ohjeistukset henkilöstölle muun muassa ensiapua vaativissa tilanteissa ja kriisitilanteissa. Lisäksi mappiin on koottu lasten ja tilojen turvallisuuteen liittyvät keskeiset asiakirjat. Apua-mappi on ollut käytössä ja päivitetty säännöllisesti vuodesta 1999 ja materiaali on oleellinen osa henkilöstön perehdytystä. Tieto löytyy nykyisin myös sähköisesti kaupungin asiakirjanhallintajärjestelmästä.

Kaikki työntekijät saavat ensiapu- ja pelastuskoulutuksen ja taitoja ylläpidetään jatkuvalla kertauskoulutuksella. Lisäksi jokaisessa toimintayksikössä on ensiapukansio, jonka avulla työntekijät päivittävät ensiapuosaamistaan ja uudet työntekijät voivat perehtyvät asiaan.

Tapahtuneet onnettomuudet ja ”läheltä piti” –tilanteet kirjataan ja käsitellään työyhteisön kokouksissa. Tilanteista tehdään myös riskianalyysi. Päiväkodin johtaja vastaa siitä, että päiväkodin sisä- ja ulkoalueet ovat turvallisia yhdessä kiinteistönhoidon ja Tilapalvelun henkilökunnan kanssa. Aluehoitoyksikkö käy tarkistamassa jokaisen päiväkodin ulkoleikkivälineet ja piha-alueen vuosittain. Tarvittaessa päiväkodinjohtaja ottaa yhteyttä Tilapalvelun manageriin aitoihin, ulkovaloihin tms. liittyvistä korjaustarpeista. Päiväkotien kalustohankinnat tehdään Jyväskylän Tilapalvelun päiväkotien suunnitteluohjeen mukaan.

Pieniä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelman paikalliseen osuuteen 4. luokan katsomusaineiden opetuksessa

Lautakunta päätti opetussuunnitelman muutoksista, jotka koskevat elämänkatsomustiedon oppimäärää neljännellä luokalla. Lautakunta hyväksyi paikallista osuutta valmistelleen OPS-ainetyöryhmän tarkennukset ja muokkaukset Elämänkatsomustiedon paikalliseen opetussuunnitelmaan. Lautakunta päätti myös, että lukuvuoden 2018-2019 opetusta suunniteltaessa huomioidaan apulaisoikeusasiamiehen huomio oppilaan oikeudesta pätevän opettajan antamaan ortodoksiuskonnon opetukseen 4. vuosiluokan katsomusaineiden integroidun osuuden opetuksen osalta.

Kaupungin opetussuunnitelmasta oli kanneltu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, joka totesi lausunnossaan muun muassa, että lainsäädäntö antaa opetukseen järjestäjälle harkintavaltaa opetusryhmien muodostamisessa, eikä se kiellä eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetuksen antamista samassa ryhmässä. Myös Jyväskylän paikallinen perusopetussuunnitelman linjaus mahdollisuudesta opettaa 4.vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti eri katsomusaineita samassa opetusryhmässä yhteisenä oppituntina on sivistyslautakunnan harkintavallan piirissä. Apulaisoikeusasiamies ja opetushallituksen lausunto asiaan toteavat kuitenkin myös, että Jyväskylän kaupungin elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma ei ole kaikilta osin opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Jyväskylän paikallisessa opetussuunnitelmassa yhteiseksi sisällöksi on nimetty Hyvä elämä -kokonaisuus, joka opetussuunnitelman perusteissa on eri oppimäärissä erilainen. Tekstiä on nyt muokattu elämänkatsomustiedon osalta. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies korostaa päätöksessään oppilaan oikeutta pätevän opettajan johdolla opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen oppiaineen opetukseen ja arviointiin. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kelpoisuusvaatimus koskee kaikkea ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelman mukaista opetusta, sekä erikseen että yhdessä järjestettyä opetusta. Tämä huomioidaan lukuvuoden 2018-2019 suunnittelussa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5761 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 21.12.2017Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Hannamaija Väkiparta, p. 014 266 3109

13.12.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje