Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.12.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 12.12.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.12.2017 käsiteltiin muun muassa kunnallistekniikan investointiohjelmaa vuodelle 2018 ja hulevesien hallintaan liittyviä asioita, kuten hulevesitaksaa ja hulevesimääräyksiä.

Kaupunkirakenteen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kaupunkirakennepalveluiden talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman ja irtaimen investointiohjelman vuodelle 2018.

Kaupunkirakenteen toimialan toimintamenot ovat 54,2 miljoonaa euroa, toimintatulot 49,9 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 4,3 miljoonaa euroa. Kaupunkirakennelautakunnassa 19.9.2017 käsiteltyyn henkilöstösuunnitelmaan on tehty muutoksia matkailuneuvonnan ja ympäristöjärjestelmän henkilöstön osalta. Matkailuneuvonnan henkilöstö siirtyy osaksi konsernihallinnon viestintä, markkinointi ja matkailu -yksikköä ja konsernihallinnon kehittämisyksiköstä siirtyy henkilö kaupunkirakenteen toimialan rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle. Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin on tehty 400 000 euron lisäys liittyen Rakentajantalon peruskorjauksesta johtuviin kalustomuutoksiin.

Kunnallistekniikan investointiohjelma vuodelle 2018 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelman. Kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2017, että kunnallistekniikan investointeihin vuodelle 2018 osoitetaan 18 250 000 euroa, josta käyttötaloustulojen eli maankäyttösopimustulojen osuus on 3 050 000 euroa. Kokonaissummasta käytetään katupalveluihin 16 350 000 euroa, viherpalveluihin 1 820 000 euroa ja satamapalveluihin 80 000 euroa.

Katupalveluissa Ruusupuiston ja Hämeenkadun alueen tehdään merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyissä. Periaateratkaisut perustuvat isoon kiertoliittymään. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018–2019. Vaasankatu Kauppakadun ja Yliopistonkadun välillä muutetaan kaksisuuntaiseksi ja tämä edellyttää muutoksia Yliopistonkadun liittymässä. Samalla käynnistetään Yliopistonkadun saneeraus Vaasankadun ja Kilpisenkadun välillä. Työt on ajoitettu vuosille 2018–2020.

Mannisenmäen keskeneräiset kadut päällystetään ja viimeistellään. Pientalotontteja rakennetaan Savulahteen, Kirkkolahteen ja Hupeliin. Kerros- ja rivitalotontteja rakennetaan Kauramäkeen ja Väinölänrantaan. Kankaan alueen rakentamista jatketaan muun muassa viimeistelemällä Piippurannan aluetta sekä Paperitehtaankadun seuraavalla vaiheella. Kauramäkeen rakentuu työpaikkatontteja samanaikaisesti asunto-alueen kanssa. Katujen rakentamiseen varaudutaan Hämeenlahdessa ja Kirrinrinteellä mukaisesti.

Väinönkadun muuttaminen piha- ja kävelykaduksi välillä Vapaudenkatu–Yliopistonkatu käynnistyi tänä vuonna Jyväskylän Energia Oy:n (JE) verkostosaneerausten sekä kadun kerrosrakenteiden osalta. Työt niiden osalta välillä Kauppakatu–Yliopistonkatu jatkuvat vuonna 2018. Kiveysten ja muiden viimeistelyjen tekeminen käynnistyy samanaikaisesti välillä Vapaudenkatu–Kauppakatu ja jatkuu mahdollisuuksien mukaan ylempään kortteliin.

Uuteen sairaalaan liittyvien kadun muutostöiden jatkamiseen varaudutaan. Samoin Vaajakosken uuden terveyskeskuksen rakentaminen edellyttää Vesmannintiellä ja Urheilutiellä muutoksia, joiden työt on ajoitettu vuosille 2017–2018. Katujen saneeraukset painottuvat katuihin, joissa on myös vesihuollon saneeraustarvetta. Kohteet on käyty läpi yhdessä JE:n kanssa. Kevyen liikenteen väylien osalta kehitetään erityisesti pyöräilyn edistämisohjelmassa esitettyjä kohteita.

Viherpalveluiden korvausinvestointiohjelmassa varaudutaan saneeraamaan viisi korttelileikkipuistoa, jotka ovat Myllytonttu, Soutaja, Eemelinpuisto, Pikkupuisto ja Pellavapuisto. Viherpalveluiden uusinvestoinneissa Kehä Vihreän toteutusta jatketaan Aatoksenpuistossa Eeronkadun puoleisella osalla. Rantaraitin kehittämisessä varaudutaan Suuruspäähän tulevan liikuntapuiston sekä kahden kuntoilupisteen toteutukseen. Kankaan alueen viherrakentamista jatketaan Piippurannan puistoalueen ja Tourujoen varren käytävien osalta. Kankaanpuiston ensimmäisen vaiheen rakentaminen käynnistyy. Mannisenmäkeen rakennetaan korttelileikkipuisto. Kivelänrantaan, entisen uimarannan alueelle, toteutetaan puistomainen ja viihtyisä, luonnonhiekkarantaan rajoittuva rinnealue oleskeluun. Pohjanlammen lähiliikunta-alueen toteutusta jatketaan. Satamapalveluissa varaudutaan yhden tai kahden vanhan laiturin uusimiseen. Kohteita ei ole vielä päätetty.

Kuohun osayleiskaavaluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kuohun osayleiskaavaluonnoksen aineiston nähtäville. Osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä laaditusta kaavaratkaisusta nähtävillä olon aikana.

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava laaditaan ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä Kuohun alueella. Osayleiskaava sisältää Kuohun taajaman lähialueineen ja suunnittelualue on kooltaan noin 11 neliökilometriä. Tästä vesialueen osuus siitä on noin 1 neliökilometri. Lännessä suunnittelualue rajautuu Petäjäveden kunnan rajaan ja pohjoisessa Jyväskylä-Haapamäki rataan. Idässä alue ulottuu Mustajärveen saakka ja etelässä itä–länsi-suunnassa kulkevan Konttimyllyntien ympäristöön.

Kaava osoittaa rakentamisen rakennuspaikkatarkkuudella. Rakennuspaikkojen osoittamisessa lähdetään siitä, että kyläkeskukseen vesihuoltoverkon toiminta-alueen piiriin tai välittömälle laajennusalueelle osoitetaan tehokkaammin rakentamista kuin sen ulkopuolelle.

Lautakunta päätti hulevesien hallintaan liittyvistä asioista

Kaupunkirakennelautakunta päätti useista hulevesien hallintaan liittyvistä asioista. Lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja JE Hulevesi Oy:n välisen yhteistyösopimuksen hulevesien hallinnasta. Sopimuksen kohteena on Jyväskylän kaupungin asemakaavoitetulla alueella sijaitseva Jyväskylän Energia Oy:n omistama hulevesiviemäriverkosto. Sopimuksella sovitaan tämän verkoston toimimisesta osana kaupungin hulevesijärjestelmää. Lisäksi siinä sovitaan hulevesien hallintaa koskien sopijapuolten vastuista ja velvoitteista sekä järjestelyn kustannuksista.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi hulevesimaksun määräytymisen perusteet eli hulevesitaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2018. Lautakunta määräsi, että päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asian yleisen merkityksen ja hulevesimaksujen perimiseen liittyvien valmistelutehtävien käynnistämisen vuoksi.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin hulevesimääräykset. Lautakunta määräsi, että hulevesimääräysten hyväksymistä koskeva päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaupunkirakennelautakunta päätti kumota entisen Jyväskylän kaupungin alueella huleveden toiminta-alueen määrittävän lausekkeen ”Hulevesiviemärin toiminta-alueena ne kiinteistöt, joiden kohdalle on rakennettu hulevesien viemäröintiin tarkoitettu putkiviemäri” ja entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueelle laaditut huleveden toiminta-aluekartat. Lautakunta määräsi myös, että päätös on täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta asian yleisen merkityksen ja Jyväskylän kaupungin hulevesien kokonaishallinnasta johtuvien tehtävien hoitamiseksi.

Kaupunkirakennelautakunnan päätökset perustuvat 1.9.2014 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen, jolla kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi.

Kaupunki osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan

Kaupunkirakennelautakunta päätti tehdä Keski-Suomen ELY-keskukselle esityksen kuuden uuden alueen rauhoittamisesta luonnonsuojelulailla. Kohteet ovat Haukanniemi, Lähdesuo, Haukkalanlähde, Kuivaniemi, Lammakesuo ja Hämeenlahti. Kaupunki ei hae korvauksia alueiden rauhoittamisesta. Alueiden maanomistus säilyy kaupungilla ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

Lautakunnan päätös liittyy Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan. Kyseessä on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanja, jossa maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5726 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

12.12.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje