Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.12.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 4.12.2017

Lausunto hallituksen tarkennetusta esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista

Jyväskylän kaupunginvaltuusto antoi 27.3.2017/24 lausuntonsa edellisestä hallituksen esitysluonnoksesta koskien valinnanvapauslakia. Nyt lausunnoilla olevassa tarkennetussa lakiluonnoksessa on huomioitu tuolloin esitettyjä näkemyksiä mm. palveluiden integraation, sote-keskuksen palveluvalikoiman, sosiaalihuollon palveluiden saatavuuden sekä julkisen vallan käytön osalta.
Lisäksi Jyväskylässä käynnissä olevan valinnanvapauskokeilun mukaisesti sotekeskusten vaihtoväli on asiakkaiden osalta muutettu olemaan kuusi (6) kuukautta aiemman 12 kuukauden sijaan. Jyväskylän kaupungin näkemykset tarkennetusta luonnoksesta valinnanvapauslaiksi on kirjattu päätösliitteenä olevaan kyselylomakkeeseen.

Lakiluonnos, vaikutusten arviointi ja muu aiheeseen liittyvä materiaali on luettavissa osoitteessa: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon, joka on useassa kohdassa perusturvalautakunnan lausuntoa kriittisempi. .

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto antaa muutetun liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen valinnanvapauslaiksi.

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 valtuustoon

Valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta on asetettu paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Nämä painopisteet ja toimenpiteet on kuvattu Hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017–2020.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020.

Kankaan sydän I asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutos mahdollistaa merkittävän työpaikkarakentamisen Kankaan alueelle. Kortteleiden toteutuksessa noudatetaan prosenttikulttuuriperiaatetta, mikä tarkoittaa vähintään yhden prosentin osuuden sijoittamista taidehankintoihin ja tapahtumiin rakennuskustannuksista. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/965

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 21.11.2017 tarkistetussa muodossa.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu vuosille 2017-2022

Varhaiskasvatuksen palveluverkon tulee vastata muuttuviin asiakas- ja palvelutarpeisiin, kaupunkirakenteen-, lainsäädännön-, palvelujen tuotannon tapojen- ja kustannustavoitteisiin. Palveluverkon tarkastelussa tärkeitä asioita ovat mm. palvelutarve, palvelujen saavutettavuus, kiinteistöjen kunto sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteuttamisen ja kehittämisen näkökulma.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Valtionavun hakeminen vuodelle 2018 sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden ilmoittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2018 Pohjanlammen koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen sekä Harjun urheilukentän kaarteen katsomon kattamiseen. Kaupunginhallitus päätti edellä mainittujen lisäksi esittää liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenvetolomakkeeseen kirjattavaksi tuleville vuosille Jyskän tekonurmen peruskorjaamisen, Vehkalammen puku-wc-tilojen rakentamisen, Viitaniemen katsomoiden ja huoltorakennuksen rakentamisen, Keltinmäen lähiliikuntapaikan rakentamisen, Huhtasuon liikuntapuiston peruskorjauksen sekä Huhtasuon tekonurmen rakentamisen.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Perukirjan mukaan kuolinpesän omaisuus koostuu rahavaroista ja kuolinpesän kokonaisarvo velkojen vähentämisen jälkeen on noin 20 000 euroa.

Perittävän viimeisestä tahdosta ei ole tietoa. Näin ollen kaupungilla on vapaasti mahdollisuus esittää sosiaalinen ja kulttuurinen käyttötarkoitus perinnön käyttämiselle. Perintö esitetään kohdennettavaksi konsernihallinnon toimialalle käytettäväksi ruokapankkitoimintaan.

Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava osuus jäämistöstä kohdennetaan konsernihallinnon toimialalle.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Perukirjan mukaan kuolinpesän omaisuus koostuu pankkitilillä olevista rahavaroista osakkeista ja osuuksista, Korpilahdella sijaitsevasta kiinteistövarallisuudesta, ajoneuvoista sekä kuolinpesäosuudesta. Kuolinpesän kokonaisarvo velkojen vähentämisen jälkeen yhteensä noin 225 000 euroa.

Perintö esitetään kohdennettavaksi konsernihallinnon toimialalle ruokapankkitoimintaan käytettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava osuus jäämistöstä kohdennetaan konsernihallinnon toimialalle.

Äänestysmenettely Verkko-osuuskunta Kuuskaistan yrityssaneerausasiassa

Selvittäjän saneerausohjelmaehdotuksessa esittämien perusteiden johdosta saneerausmenettelyä on pidettävä konkurssia todennäköisesti parempana vaihtoehtona.
Osuuskunnan toimintaan on tehty erityistilintarkastus, jonka perusteella on käynyt ilmi, ettei sen toimintaan tai hallintoon ole kohdistunut väärinkäytöksiä. Perusteita takaisinsaanneille ei ole löydetty. Saneerausohjelmaehdotukseen ehdotetaan esitettäväksi hyväksyvä kanta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan saneerausmenettelyssä laaditun saneerausohjelmaehdotuksen.
Kaupunginlakimies Anna Vuorela valtuutettiin antamaan saneerausohjelmaehdotukseen hyväksyvä äänestyslausuma käräjäoikeudelle.

Tilapalvelun organisointi- ja hallintomuotoselvitys

Tehtyjen selvitysten perusteella johtopäätöksenä on, että Tilapalvelun on tarkoituksenmukaista jatkossakin toimia nykyisessä muodossaan liikelaitoksena.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi annetun selvityksen Tilapalvelu-liikelaitoksen organisoinnista ja hallintomuodosta ja esittää, että asia viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 8.12.2017

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 8.12.2017. Esityslista on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla: http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Valtuusto.

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän hallituksen ehdotukset hyväksytään.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Vuoden 2018 presidentinvaalin ensimmäinen kierros toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen kierros sunnuntaina 11.2.2018. Yleisen ennakkoäänestyksen ensimmäisen kierroksen ajanjakso kotimaassa on 17.1.–23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja mahdollisen toisen kierroksen ajanjakso kotimaassa on 31.1.–6.2.2018 (keskiviikosta tiistaihin).

Kaupunginhallitus päätti
- asettaa kuusi vaalitoimikuntaa
- asettaa ja valita vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Jyväskylän äänimäärä on 138 824. Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa liitteenä olevassa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Eron myöntäminen Caius Forsbergille kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä

Caius Forsberg (Kok.) on 24.11.2017 pyytänyt eroa kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä sekä vammaisneuvoston jäsenen tehtävästä.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto myöntää Caius Forsbergille eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsee kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan uuden jäsenen sekä nimeää kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenistä uuden puheenjohtajan.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite "Lainmukaisen ja oikeaoppisen kalojen käsittelyn opastauluja kaupungin ylläpitämiin venevalkamoihin"

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja 20 muuta valtuutettua jättivät 25.9.2017 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Jyväskylän kaupunki sijoittaisi opastauluja kalojen lainmukaisesta ja oikeaoppisesta käsittelystä kaupungin ylläpitämiin venevalkamoihin ja muihin hyväksi katsottuihin paikkoihin.

Teemu Torssosen (PS) esityksestä kaupunginhallitus palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen

Paul Abbey (Vas.) ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen. Aloitteessa todetaan, että Jyväskylän vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun tarjoama lounas maksaa 8,80 euroa Korpilahdella, kun kaupungissa lounas maksaa 8,25 euroa. Yhdenvertaisuuden takia aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat,
että vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta Korpilahdessa yhdenmukaistetaan kaupungin hinnoittelun kanssa. Muutoksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman pian.

Vastauksessa todetaan mm., että ateriapalvelun yhdenmukaistamisen ja järjestämistavan toteuttamisen pohdinta on aloitettu yhdessä Kylän Kattauksen kanssa. Jatkossa, 1.8.2018 alkaen tullaan edellyttämään ateriapalvelua yhdenvertaisena palveluna kaikille asiakkaille.

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin sivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5692

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

4.12.2017Jaana Pinson

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje