Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 29.11.2017

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 29.11. kokouksesta

Lautakunta hyväksyi muun muassa Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelman ja ensi vuoden käyttösuunnitelman sekä teki esityksen liikuntapalvelujen kohteista ensi vuoden valtionavun piiriin. Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvat 1.8.2018 alkaen lähetettiin uudelleen valmisteluun.

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelman

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelman. Suunnitelma rakentaa kaupungin yhteistä kulttuurivisiota tiivistämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Kulttuuri on nähdään kaupunkikehityksen merkittäväksi voimavaraksi. Tähän liittyy muun muassa kaupunkikeskustan toiminnallinen kehittäminen sekä kaupungin kulttuuritilojen tulevien investointitarpeiden kokonaisuuden konkretisoiminen. Suunnitelmassa esitetään neljä strategista tulevaisuuden pääkehittämiskohdetta, jotka ovat tiivistetysti:

1) Palvelujen kohdentaminen: Palvelujen kohdentamiseksi kaupungin kulttuuriyksiköt tiivistävät yhteistyötään palveluiden tuottajina. Jatkossa panostetaan ja profiloidaan aiempaa enemmän toimintaa kulttuuripalveluja vähän käyttäville, aktiivisille taiteen ja kulttuurin kuluttajille sekä lapsille ja nuorille. Palveluja vähän käyttäville räätälöidään palvelukonsepteja, joilla tuetaan palvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kulttuuripalvelujen parissa sekä tuetaan hyvinvointia kulttuurin keinoin. Aktiivisille tarjotaan laajemmin tietoa sekä syventäviä kokemuksia ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia niin yleisötyön kuin omaehtoisen kulttuuriaktiivisuuden kentällä. Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin avulla lasten ja nuorten kulttuurin saavutettavuutta parannetaan koko Jyväskylän alueella.

2) Kulttuuritoimijoiden tilat ja niiden toiminnallinen kehittäminen: Tilaratkaisujen tulee pohjautua toiminnallisiin tarpeisiin ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa. Tilakysymysten ratkaisussa yhtenä tärkeänä tavoitteena on kaupunkikeskustan elävöittäminen ja kehittäminen kulttuurin keinoin, unohtamatta ympäröivää kaupunkitilaa laajemminkin. Tilojen kehittämisessä haetaan toimijat, jotka voisivat tulevaisuudessa tehdä syvempää yhteistyötä ja toimia saman katon alla, myös kolmannen sektorin toimijat huomioiden. Tilasuunnittelussa huomioidaan kulttuurin ja taiteen prosenttiperiaate ja kulttuuriympäristö, tilojen monikäyttöisyys, avoimuus ja laajat aukioloajat. Kohteista mainitaan Ruusupuiston museot, musiikkisali, Lyseokortteli, kaupunginteatterin tilaratkaisujen kehittäminen, kaupunginkirjasto sekä keskustan museot, musiikkikampus, Kankaan alue, Hippos ja Villa Rana.

3) Elinkeinopolitiikka: Suunnitelmassa tiedostetaan kaupungin rooli kulttuuritoimijoiden yritysyhteistyökanavien avaajana ja kulttuurimyönteisen yrityskulttuurin välittäjänä. Etenkin avauksia digitaalisuuden, pelillisyyden, viihteen ja matkailun suhteen selvitetään aktiivisesti rakentamalla talouselämän ja kulttuuri kohtaamisille luonteva foorumi. Kaupungin rooli ruohonjuuritason kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien tukemisessa ja helpottamisessa tunnustetaan ja tarjotaan tukea muun muassa tapahtumajärjestämiseen. Suunnitelma vahvistaa kaupungin linjausta Jyväskylästä Alvar Aalto -pääkaupunkina ja Aaltoa Jyväskylän kulttuurimatkailun brändikärkenä.

4) Kulttuuri ammattina: Jyväskylä profiloituu kaupunkina, jossa on edelleen tasokas kulttuuri- ja taidealojen koulutus, paljon kulttuurialan ammattilaisia sekä laajasti töitä heille. Kaupunki on houkutteleva luovan alan yrittäjille, jotka tarvitsevat työvoimaa myös perinteisen kulttuuri- ja taidealan ulkopuolelta. Kulttuurikaupungin yhteiskuntavastuuseen kuuluu nuorten tietoisuuden kasvattaminen luovasta työstä ja tuotannosta, mitä tukee lisääntyvä oppilaitosyhteistyö. Jyväskylässä nähdään, että ammattimaisesti ja harrastajavoimin tehty taide täydentävät toisiaan. Kulttuurilaitoksilla on keskeinen rooli myös vapaan kentän taiteilijoiden työllistäjänä lisääntyvän yhteistyön kautta. Kaupungin kulttuuriyksiköt tarjoavat niin nuorille kuin vanhemmillekin taide- ja kulttuurialan harrastajille ja ammattilaisille paikkoja kehittää itseään.

Kulttuurisuunnitelma toimii kaupungin kulttuuripalveluissa perustana yksityiskohtaisemmalle toiminnan suunnittelulle ja päätöksenteolle, mutta myös innoittajana muille Jyväskylän kulttuurisektorin toimijoille. Suunnitelma linkittyy Jyväskylän kaupunkistrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan.

Lautakunta hyväksyi vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman

Lautakunta hyväksyi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman sekä riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2018. Käyttösuunnitelmassa ensi vuodelle budjetoidut 9,2 miljoonan tulot ja 48,3 miljoonan menot jaetaan yksiköille. Menot kasvavat viime vuoteen verrattuna 910 000 eurolla ja tulot 334 000 eurolla.

Avustuksiin saatu 25 000 euron lisäraha jaettiin lautakunnan päätöksellä: 10 000 euroa kulttuuritoiminnan avustuksiin, 10 000 euroa kansalaistoiminnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin ja 5000 euroa liikuntatoiminnan avustuksiin.

Kulttuurisuunnitelma valmistuttua se antaa suuntaviivat Jyväskylän kaupungin kulttuuritoiminnan kehittämiselle. Taiteen perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus toteutuu ja sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön kansalaisopistolla lukuvuoden 2018-2019 alusta.

Kuokkalan kirjasto avataan yhtenäiskoulun tiloissa syksyllä 2018 ja kirjastossa otetaan käyttöön myös laajennetut omatoimiajat. Kuokkala tulee olemaan kaupungin kuudes kirjasto, jossa on käytössä myös omatoimiaika. Pääkirjaston asiakaspalvelutiloja uusitaan, jotta tapahtumille ja yleisötilaisuuksille sekä lukemiseen, oleskeluun ja työskentelyyn saadaan ajanmukaisia tiloja.

Keski-Suomen museon peruskorjaus jatkuu vuonna 2018 ja Aalto-säätiön kanssa tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä aiesopimus Alvar Aalto –museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen hankesuunnittelun käynnistämisestä. Museoiden omaa yhteismarkkinointia ja -viestintää sekä yhteistyötä tapahtuma-, matkailu- ja elinkeinomarkkinoinnin kanssa vahvistetaan rekrytoimalla museopalveluihin markkinointi- ja viestintävastaava.

Liikuntapalveluissa panostetaan alueelliseen liikuntatoimintaan. Liikunnanohjaajien osaamiseen sekä alueellisen toiminnan järjestämiseen varataan lisäresurssia, maksuttomia uimahallikuljetuksia lisätään ja kokeiluna aloitettua 9–12-vuotiaiden LiikuntaVeturi-toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään. Toiminnassa varaudutaan myös siihen, että jos Hippoksen alueen rakentaminen alkaa vuoden 2018 aikana, se tulee vaikuttamaan liikuntapalvelujen järjestämiseen. Vuoden 2018 Kalevan kisat järjestetään Jyväskylässä Harjun stadionilla, jonka kunnostus jatkuu vielä vuonna 2018.

Jyväskylä Sinfonia tavoittelee uusia yleisöryhmiä toteuttamalla konsertteja muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa ja järjestämällä työpajoja, taiteilijatapaamisia.

Jyväskylän kaupunginteatteri jatkaa ammatillista yhteistyötä Teatterikorkeakoulun kanssa ja kiertueyhteistyötä tanssin kentän kanssa. Kansainvälistä yhteistyöhanketta valtionosuusteattereiden ja vapaan kentän toimijoiden kanssa jatketaan ja teatterin digitaalisia palveluja kehitetään erityisesti nuorille. Osallisuuden saralla vahvistetaan kulttuuriluotsitoimintaa, käynnistetään asiakasraatitoiminta ja 12–19-vuotiaille tarjotaan maksutonta harrastetoimintaa. Suomen harrastajateatterikesä jatkaa toimintaansa Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Liikuntapalveluista esitetään ensi vuoden valtionavun piiriin Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentamista sekä Harjun urheilukentän kaarrekatsomon kattamista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki hakee valtionapua vuodelle 2018 Pohjanlammen koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen sekä Harjun urheilukentän kaarteen katsomon kattamiseen. Lisäksi esityksessä luetellaan tulevien vuosien kohteiksi Jyskän tekonurmen peruskorjaus 2019, Vehkalammen pukuhuone- ja wc-tilojen rakentaminen 2019, Viitanimen katsomoiden ja huoltorakennuksen rakentaminen 2019, Keltinmäen lähiliikuntapaikan rakentaminen 2020, Huhtasuon liikuntapuiston peruskorjaus 2021 sekä Huhtasuon tekonurmen rakentaminen 2021.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittämien kohteiden lisäksi liikuntahankkeita ministeriön rahoitussuunnitelmaan esittävät myös Jyväskylän Tilapalvelu sekä HIPPOS2020-hanke. Tilapalvelusta rahoitussuunnitelmaan esitetään AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjausta (suunnittelu 2020, peruskorjaus 2021 ja 2022) sekä Vaajakosken liikuntahallin peruskorjausta (suunnittelu 2021 ja toteutus 2022 ja 2023). HIPPOS2020-hanke ilmoittaa rakentamiskokonaisuuden useampana osahankkeena sen mukaan miten päätöksenteko asiassa etenee ja rakentamisaikataulu selkiytyy.

Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvat 1.8.2018 alkaen

Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteluun.

Lainahakemus kulttuuritalo Villa Ranan perustamiskustannuksiin hylättiin

Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys on anonut kaupungilta takuuvuokratukea Kulttuuritalo Villa Ranan perustamiskustannuksiin 31 620 euroa. Tukea anottiin lainana, joka maksettaisiin takaisin vuosina 2019 – 2032. Kaupungin konserniohjausryhmän näkemyksen mukaan kaupungin ei tulisi myöntää uusia antolainoja, joten kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti valmistelijan esityksen mukaisesti, ettei takuuvuokratukea myönnetä. Puheenjohtaja Caius Forsberg korosti, että vaikka lainaa ei myönnetä, hanke nähdään tärkeänä ja muita yhteistyömuotoja selvitetään.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustaja vanhusneuvostoon

Lautakunta valitsi vanhusneuvostoon lautakunnan edustajaksi Maritta Tynkkysen ja varajäseneksi Sanna Laakson.

Edustajan nimeäminen Jyväskylän Urheiluakatemian säätiön valtuuskuntaan

Lautakunta valitsi edustajaksi Jyväskylän Urheiluakatemian säätiön valtuuskuntaan Ari-Pekka Liukkosen ja varajäseneksi Katja Isomöttösen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokousajat keväälle 2018

Kulttuuri ja liikuntalautakunta päätti, että kevään 2018 kokoukset pidetään keskiviikkoina 17.1., 21.3., 16.5., 6.6., klo 17.00 alkaen. Jos kokouksessa on iltakouluosuus, aloitetaan jo klo 16.00.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5630. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 7.12.2017 kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

29.11.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje