Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 14.12. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 14.12. pidetystä kokouksesta

Lautakunta päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttösuunnitelmasta, merkitsi tiedoksi arviointiraportin varhaiskasvatuksessa viime vuonna tehdyistä uudistuksista, antoi opetushallitukselle selvityksen Jyväskylän linjauksesta 4. luokan uskonnonopetuksessa sekä vastasi vammaisneuvoston lausuntopyyntöön elämäntaitojen yksikön kehittämisestä.

Sivistyslautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman

Sivistyslautakunta hyväksyi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelman esityksen mukaisesti.

Varhaiskasvatus:
Vuonna 2017 0–6-vuotiaiden lasten ikäluokat kasvavat noin 80 lapsella. Jyväskyläläislapsista 67,5 % arvioidaan käyttävän varhaiskasvatuspalveluja. Kotihoidontukea maksetaan 22,1 prosentille. Palvelujen kysynnän vaihteluihin vastataan sopeuttamalla kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Palveluseteleitä ja palvelurahaa perhepäivähoitajien omien lasten hoitamiseen kotona myönnetään kysynnän mukaan.
Vuoden 2017 aikana rakennetaan uusi Kukkumäen päiväkoti ja Kangasvuoren päiväkoti siirtyy väistötiloihin. Palveluverkkoa järjestetään palvelulinjausten mukaisesti pienistä yksiköistä luopumalla ja keskittämällä palveluja suurempiin yksiköihin. Esimerkiksi Kultasiiven päiväkodissa toiminta loppuu 31.5.2017, kun kiinteistöstä luovutaan.

Myös varhaiskasvatussuunnitelman uudistustyötä jatketaan. Liikunta- ja luontopainotteista toimintaa on lisätty kerhotoiminnassa ja aloitettu esiopetuksessa kuudessa pilottiyksikössä. Omien lasten hoidon palveluraha mahdollistaa perhepäivähoidon säilymisen ja kehittämisen.

Perusopetus:
Perusopetusta järjestetään 27 hallinnollisessa koulussa ja 37 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, alle 5-opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti toisen koulun yhteydessä. Lisäksi perusopetus vastaa nuorisopalvelujen sekä oppilashuollon palvelujen järjestämisestä. Vuoden 2016 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 11 887. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä on 1500 pääasiassa 1-2-luokkalaista.

Vuonna 2017 oppilasmäärä kasvaa arviolta 259 oppilaalla. Opetussuunnitelmauudistus etenee ja 1.8.2017 alkaen uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös vuosiluokilla 7-9. Nuorisopalvelut ja Nuorten Taidetyöpaja muodostavat vuoden alusta alkaen yhteisen Nuorten palvelut -yksikön. Vuonna 2017 oppilashuoltoyksikköä vahvistetaan kahdella koulupsykologilla aikarajoissa pysymisen vuoksi.

Oppilasmäärän kasvuun varaudutaan talousarviosuunnitelmassa lisäämällä henkilöstömenoihin 600 000 euroa. Ict-toimintasuunnitelman mukaisesti jatketaan perusopetuksen opettajien ja oppilaiden henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatukset leasing- ja lisenssimaksuissa sekä ohjelmistohankinnoissa edetään suunnitelman mukaan.

Yhtenäistä perusopetusta vahvistetaan edelleen yhtenäiskoulujen ja päiväkotikoulujen rakentumisen ja alueellisen toimintamallin kautta. Oppimisen tuen rakenteiden ja toimintamallien kehittäminen ja tähän liittyvän henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkuu. Keskeisiä kehittämishankkeita vuonna 2017 ovat valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, Liikkuva koulu, Koulussa digittää ja Koulun kerhotoiminnan kehittäminen. Koulun nuorisotyötä vahvistetaan.

Oppilaaksioton prosessia tehostetaan siten, että ryhmien täyttöastetta lisätään ja kuljetuskustannuksia vähennetään. Koulujen vuokratuloja kasvatetaan tilavarausjärjestelmää kehittämällä ja tarjoamalla tiloja entistä aktiivisemmin kuntalaisten käyttöön. Perusopetuksen kustannusrakenteesta laaditaan kaupungin tuottavuusohjelmaan liittyen selvitys ja toimenpideohjelma kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Perusopetuksen palveluverkon kehittämistä jatketaan päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen pohjalta ottaen huomioon oppilasmäärän kasvu, tulevat väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja rakentaminen etenee. Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnittelu etenee. Savulahden päiväkotikoulun hankesuunnittelu käynnistyy.

Arviointiraportti varhaiskasvatuksen uudistuksista

Lautakunta merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tulokset ja niiden pohjalta tehdyn arviointiraportin. Kyselyssä selvitettiin varhaiskasvatuksen asiakasperheiden näkemyksiä muun muassa hoitoaikaperusteisen asiakasmaksujärjestelmästä sekä subjektiivisen oikeuden rajaamisesta. Raportointi on osa lautakunnan päätöstä seurata uudistusten toteutumista.

Jyväskyläläiset perheet ovat erittäin tyytyväisiä sekä kunnallisiin että yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Vanhemmat antoivat kouluarvosanaksi kunnallisista palveluista 8,97 ja yksityisistä palveluista 9,17.

0-6-vuotiaista lapsista 69 % käyttää varhaiskasvatuspalveluja. Kunnallisissa päiväkodeissa oli 4746 lasta, mikä on 43,4 % ikäluokan lapsista. Yksityisissä päiväkodeissa oli marraskuussa 1182 lasta, 10,8 % ikäluokista.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen piirissä on tällä hetkellä noin 600 lasta, eli noin 9 % palvelujen piirissä olevista lapsista. Kyselyssä kartoitettiin erikseen näiden lasten huoltajien käsitystä päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksista perheen arkeen. Heistä 8,3 % oli sitä mieltä, että rajaamisella on ollut vaikutusta. Esimerkiksi vanhemmat olivat huolissaan lapsen pitkistä poissaoloista päiväkodista (osaviikkoinen läsnäolo), lasten kuljettamiseen liittyi haasteita ja osalle ei ollut vielä selkiytynyt, mitä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa. Pääosin vanhemmat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä hoitopäivien ja aikojen valintaan.

Elokuussa siirryttiin viisiportaiseen asiakasmaksujärjestelmään sekä yksityisissä että kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa. Hoitomaksutuloja on kertynyt syys-marraskuun välisenä aikana noin 50 000 euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Viisiportainen hoitoaika otettiin käyttöön myös yksityisellä puolella, jossa huoltajista 75,3 % oli sitä mieltä, että uudistus on hyvä. Perheet olivat tyytyväisiä hoitomaksun alenemisesta; perhe maksaa vain siitä ajasta, jonka lapsi tarvitsee hoitoa. Maksujärjestelmä koettiin joustavaksi ja oikeudenmukaiseksi.

Päiväkodinjohtajat ja yksityisten palvelujen tuottajat ovat saaneet raportit oman esimiesalueensa ja yksikkönsä asiakaspalautteista. Yksiköiden esimiehet koostavat perheille tiedotteen saadun palautteen pohjalta. Kunnallisissa palveluissa on kysyttiin myös työntekijöiden kokemuksia uudistuksista, näitä tuloksia käsitellään päiväkodeissa yhdessä työntekijöiden kanssa. Seuraava arviointikysely perheille, henkilöstölle ja palveluntuottajille tehdään huhtikuussa 2017.

Selvitys Jyväskylän linjauksesta 4. luokan uskonnonopetuksessa

Lautakunta antoi opetushallitukselle lausunnon kantelusta uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksen neljännellä luokalla. Jyväskylässä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa yksi vuosiviikkotunti voidaan neljännellä luokalla opettaa yhteisenä oppituntina. Kantelijat katsovat, että kaupunki ei noudata perusoikeussäännöksiä eikä perusopetuslakia järjestäessään ortodoksisen uskonnon opetusta.

Lautakunnan antamassa lausunnossa todetaan muun muassa, että katsomusaineissa on runsaasti yhteisiä oppisisältöjä ja tavoitteita, joiden käsittely eri näkökulmista ja kulttuuritaustoista syventää ja vahvistaa oppilaan oppimista ja ymmärrystä. Yhteisillä oppitunneilla käsitellään sisältöaluetta ’Hyvä elämä’. Jyväskylän opetussuunnitelmassa neljännellä luokalla olevia täysin yhteisiä katsomusaineiden tavoitteita ja sisältöjä ovat mm. ihmisoikeusetiikka, toiminnan eettiset periaatteet, oman näkökulmansa ja katsomuksensa perusteleminen.

Uskonnonopetuksesta erillisissä oman uskonnon ryhmissä ortodoksista uskontoa opettaa henkilö, jolla on kelpoisuus sen opettamiseen. Silloin, kun opetus järjestetään yhteisessä ryhmässä, kyseisen tunnin opetuksesta vastaa pätevä luokanopettaja, jolla on pätevyys luokanopetukseen sekä elämänkatsomustiedon ja evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Koska yhteisiä oppitunteja on hyvin rajoitetusti ja opetuksen sisältö on uskonto- ja katsomusrajat ylittävää, on Jyväskylässä katsottu luokanopettajan kelpoisuuden riittävän pätevään opetukseen.

Vastaus vammaisneuvoston aloitteeseen elämäntaitojen yksikön kehittämisestä

Lautakunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti antaa vammaisneuvostolle esitetyn lausunnon edellyttäen lisäksi, että maaliskuussa lukukauden 2017-2018 resurssipäätöksen yhteydessä arvioidaan yläkouluikäisten kehitysvammaopetuksen ja lisäopetuksen kokonaisuus.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa toimii vammaisten nuorten opetukseen keskittyvä elämäntaitojen yksikkö, jossa erityisoppilaat pääsevät harjoittelemaan koulussa nuoreksi varttumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä elämäntaitoja kuten omista aikatauluista ja asioista huolehtimista sekä kotitöiden opettelua. Opetukseen on aiemmin sisältynyt myös jaksoja, joissa oppilaat ovat harjoitelleet yöpymistä kodin ulkopuolella.

Aloitteessa vammaisneuvosto esittää elämäntaitoyksikön tuntiresurssin palauttamista neljään koulupäivään ja yksikön käytössä olevaa koulunkäynninohjaajaresurssin lisäämistä yhdellä. Lisäksi aloitteessa esitetään, että yksikön tilat Huhtasuon yhtenäiskoululla säilytetään yksikön käytössä, alkuperäisessä tarkoituksessaan.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että 2017 talousarvio mahdollistaa elämäntaitoyksikön toiminnan jatkumisen nykytasolla, eli kolmea koulupäivää kussakin elämäntaitojen yksikössä toteutettavassa jaksossa sekä nykyistä koulunkäynninohjaajaresurssia. Vastauksessa todetaan myös, että elämäntaitoyksikön opetus voidaan järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla myös Kangasvuoren päiväkoti-koulun rakentamiseen liittyvät väistötilatarpeet huomioiden.

Arkielämäntaitoja voidaan harjoitella myös yksilöllisessä pienryhmäopetuksessa (YPR-ryhmissä) oppilaan omalla koululla ja omassa toimintaympäristössä. Perusopetuksen ja vammaispalvelujen toiminnallista yhteistyötä on mahdollista lisätä ja kehittää. Kehitysvammaisten palveluista voidaan tarjota muun muassa asiantuntemusta ja vierailuja YPR-ryhmiin ja tarvittaessa myös elämäntaitojen yksikössä käytäville jaksoille. Asumisohjausta tukiasuntoihin tekevä henkilöstö ja tukiasunnoissa asuvat nuoret voivat käydä kertomassa itsenäisen asumisen taidoista ja arkielämän sujumisesta.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3544. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 22.12.2016. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm


Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

14.12.2016Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje