Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.12.2016

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.12.2016

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen ja teknisluonteinen tarkistaminen

Rakennusjärjestyksen muutoksessa on kysymys rakennusjärjestyksen teknisestä tarkistuksesta kaupunginhallituksen päätöksen 29.4.2013/173 mukaisesti. Rakennusjärjestyksen uudistustarpeet selvitetään kokonaisvaltaisemmin myöhemmässä rakennusjärjestyksen muutosprosessissa. Selvitettävistä asioista mainittakoon esimerkiksi kaupunginhallituksen päätöksessä todettu tiettyjen asemakaavamääräysten puutteellisuudesta johtuva rakennusjärjestyksen määräystarve.

Rakennusjärjestyksen muutokseen liittyvä aineisto on nähtävissä Jyväskylän kaupungin internet-sivuilla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/rakennus/rakennusjarjestyksenmuutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösliitteen mukaisen muutetun rakennusjärjestyksen ja määrää, että muutettu rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2017 lukien mahdollisista valituksista huolimatta.

Savonmäentie 1 ja 3 asemakaavan muutos

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite terveysaseman säilyttämisestä Kuokkalassa

Kauko Tuupainen (PS) ja 24 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.4.2016 valtuustoaloitteen, jossa he edellyttävät, että Kuokkalan terveysaseman säilyttäminen/lopettaminen tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Perusteissa todetaan, että kunnan hallinnon ja talouden kokonaisvastuu perustuu perustuslain mukaan valtuustoon valituille kuntalaisten edustajille riippumatta siitä, miten toimintojen hoito on kaupungissa organisoitu.
Aloitteessa edellytetään lisäksi, että päätöksentekoa varten selvitetään mm. minkälaisia kuluja siirrosta aiheutuisi vanhusten hoitoyksiköille, miten hoitoon hakeutumisen kynnyksen nousu vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja mikä merkitys on sillä, että ennaltaehkäisevät palvelut häviävät Kuokkalasta.

Vastauksen yhteenvedossa todetaan, että Kuokkalan terveysaseman palveluita koskeva päätöksenteko on toteutettu kuntalain ja Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kunnallista toimivallan jakoa koskevan lainsäädännön johdosta valtuustoaloitteessa edellytetty toimivallan siirto takaisin kaupunginvaltuustolle ei ole mahdollista. Kuokkalan terveysaseman avosairaanhoitoa koskevaa päätöksentekoa ei siten tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn lausunnon tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Valtuutettu Kauko Tuupainen (PS) esitti ennen päätöksentekoa Jukka Hämäläisen (SDP) kannattamana, että asia palautetaan.
Äänin 52 -14 - 1 pois asian käsittelyä jatkettiin ja kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin.
Eriävän mielipiteen päätöksestä jättivät Jukka Hämäläinen, Kauko Tuupainen, Irma Hirsjärvi ja Riitta Tynjä.

Vihreän valtuustoryhmän ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Vauhtia terveyspalveluiden uudistamiseen

SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmät ovat jättäneet 23.2.2016 valtuustoaloitteen, jossa toivotaan vauhtia terveyspalveluiden uudistamiseen. Aloitteen perusteluissa todetaan mm., että nykyiset jonotusajat terveyskeskuksiin ovat liian pitkät ja hoitoketjut ovat sujumattomia. Lisäksi aloitteessa nähdään, ettei väestön palvelutarpeen kasvuun ei kyetä nykyisellään vastaamaan. Aloitteessa esitetään uusien toimintatapojen kokeiluja ja niiden kehittämistä yhdessä henkilöstön kanssa.

Vastauksessa todetaan mm. Asiakkailta on kerätty jatkuvaa palautetta vuoden 2016 alusta lukien ja saatua palautetta on hyödynnetty aktiivisesti oman toiminnan kehittämistyössä. Säännöllistä vertailua tehdään myös ostopalveluna hankittujen terveysasemien toimintaan. Vertailevaa tietoa hyödynnetään oman toiminnan ”sparraamisessa”. Oman palvelutuotannon tavoitteet on yhdenmukaistettu ostopalveluiden tuottamien palvelulupausten kanssa. Näiden pohjalta on laadittu Jyväskylän terveysasemien yhteiset laatu- ja palvelutavoitteet, joita on käsitelty henkilökunnan kanssa mm. työpaikkakokouksissa. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti samoilla mittareilla ja tuloksia verrataan jatkuvasti ulkoisten palveluntuottajien palveluihin.

Lisäksi henkilökunnalta on kerätty palautetta toiminnan kehittämisen tueksi. Henkilökunta on sitoutunut kehittämään toimintaa ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon toiminnan kehittämislinjauksia tehtäessä. Henkilökuntaa ja lähiesimiehiä koulutetaan ja valmennetaan kehittämään jatkuvasti omaa toimintaa. Terveyspalveluiden ja toimialan johto tukee työyksiköiden omaa kehittämistyötä ja kannustaa kokeilujen käynnistämisessä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn lausunnon tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä 17 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 21.3.2016 valtuustoaloitteen veteraanien kuntoutukseen pääsyn nopeuttamisesta. Aloitteessa todetaan muun muassa, että veteraanien pääsy kuntoutukseen toimii Jyväskylässä tarpeettoman hitaasti ja esitetään, Jyväskylässä siirryttäisiin ns. Eksoten malliin, jossa lääkäri ja kuntoutusasioita esittelevä palveluneuvoja kävisivät hakemukset kerran viikossa yhdessä läpi. Tämän jälkeen lääkäri tekisi asioista päätökset.

Vastauksessa todetaan mm. että jatkossa asiantuntijalääkäri tekee tarvittaessa kiireelliset päätökset viikoittain ja hakemusten enimmäiskäsittelyaikaa tullaan lyhentämään enintään yhteen kuukauteen siten, että asiantuntijalääkäri allekirjoittaa päätökset kuntoutustyöryhmän kokousten välillä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn lausunnon tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Kauko Tuupaiselle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myönsi Kauko Tuupaiselle 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Juha Tuikkanen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myönsi Kauko Tuupaiselle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Eija Reilin maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Ari Saxbergille luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myönsi Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee perussuomalaisten valtuustoryhmän toinen varavaltuutettu Eija Reili valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myönsi Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Eija Reilin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myönsi Ari Saxbergille 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Juha Tuikkasen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Reijo Savolinille luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu
Katja Isomöttönen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Juha Suonperän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Markku Lambergin kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kaupunkirakennelautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Petri Nybergin ja uudeksi varajäseneksi Juhani Malisen ja nimesi lautakunnan jäsenistä uudeksi varapuheenjohtajaksi Merja Hautakankaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
5. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron kiinteistötoimitusten uskotun miehen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi uskotuksi mieheksi Jorma Hyökyvaarn jäljellä olevan valtuustokauden ajaksi.
6. Kaupunginvaltuusto myönsi Reijo Savolinille 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Katja Isomöttösen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Marja Kompalle luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto myönsi Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron valtuutetun tehtävästä ja totesi, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee vihreiden valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Timo Taskinen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kaupunginvaltuusto myönsi Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Maia Fandin ja uudeksi varajäseneksi Meri Lumelan kuntayhtymän valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. Kaupunginvaltuusto myönsi Marja Kompalle 1.1.2017 alkaen eron Keski-Suomen maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Timo Taskisen maakuntavaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Eron myöntäminen Leo Turuselle keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Leo Turuselle 1.1.2017 alkaen eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Allan Kemiläisen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=3426

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 592 4471

12.12.2016Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje